Sam Ghandchiسام قندچي جهان بینی علمی و معنای زندگی- ویرایش دوم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1472-jahanbini.htm

Scientific Worldview and Meaning of Life- Second Edition
http://www.ghandchi.com/1472-jahanbini-english.htm

پی نوشت سی و یکم تیرماه 1399 برابر با 21 ماه ژوییه 2020: این مقاله از متون برگزیده است. در این ویرایش دوم هیچ تغییری در متن داده نشده و فقط پانویس شماره ی 7 اضافه شده است. س. ق.

مطلب مرتبط: 1     2

رساله های مرتبط: 1

 

nasa-first-objects  

 

در قرون وسطی دیدگاه غالب بر اندیشه اروپا، جهانی را ترسیم می کرد که با داستان آفرینش شروع می شد و هر انسانی در طرح بزرگ الهی، جایگاهی مشخص داشت. به عبارت دیگر معنای زندگی همان ایفای نقشی بود که در آن طرح بزرگ برای فرد در نظر گرفته شده بود. برای آنهایی که به آن طرح بزرگ الهی و اهداف آن باور داشتند، دیدگاه فلسفی- مذهبی قرون وسطی، نقطه اتکاء مستحکمی بود و معنابخش زندگی، و البته برای کسانی که دوست نداشتند مهره شطرنجی در این طرح عظیم الهی باشند، چنان تصوری از جهان، خفقان آور بود. در جوامع قرون وسطایی که مذاهب ابراهیمی دیگر از جمله اسلام غالب بود، چندان تفاوتی نبود. با آغاز انقلاب علمی در اروپا، طرح بزرگ الهی برهم ریخت، از کره زمین که دیگر با انقلاب کوپرنیکی از مقام مرکز جهان سقوط کرد و سیاره ای شد که دور خورشید می چرخد، تا یافته های علمی داروین که دیگر انسان را بعنوان ادامه نسل میمونها، به اثبات رساند (1).

 

به عبارت دیگر، طرح بزرگ الهی که در آن انسان جایگاه مشخصی را اشغال می کرد، برهم ریخت و در همین حال، دیدگاه علمی، معنابخشی طرح الهی را نداشت، و آن اکثریتی که زندگی را در پرتو طرح و هدف الهی معنابخش می دیدند، با نوعی پوچیسم روبرو شدند. البته در جوامعی که مذاهب ابراهیمی غالب نبود، نظیر هندوستان و چین، و تا حدی در میان عرفا و صوفیان در اروپا و خاورمیانه، معنای زندگی فرد، نوعی سفر شخصی تلقی می شده است، از جمله در تأمل اندیشمندانه بودا اینگونه است. در آن دیدگاه، جایگاه فرد بسان کلیسای کاتولیک مشخص نشده، و مثلاٌ در ذن (2)، هر فردی قرار است برای خود معنای زندگی را کسب کند، و به اصطلاح بودایی ها، هر کسی می تواند خود بودا شود. در نتیجه در آن دسته مذاهب غیرابراهیمی نظیر بوداییسم، اندیشه علمی آنقدر تأثیر پاشاننده جایگاه فرد را در جهان هستی نداشته، که سست شدن اعتقادات به طرح الهی قرون وسطی، به پوچیسم منتهی شود.

 

علم، به سؤال "چگونه" پاسخ می دهد، مثلاً اینکه چه مدت طول می کشد زمین به دور خود یا به دور خورشید بگردد، و علم با این کار ندارد که اصلاً  "چرا" باید زمینی باشد، حال چه به دور خورشیدی بگردد، یا نه. افلاطون و ارسطو هر کدام به شیوه خود دنبال پاسخ این دو سؤال "چگونه" و "چرا" بودند، آنهم نه به شیوه تأمل اندیشمندانه بودا، بلکه در جهان خارج از ذهن؛ کلیسای کاتولیک نیز تا قرن دوازدهم از افلاطون و پس از آن، از ارسطو پیروی می کرد و طرح الهی خود را از جهان، که در پاسخ به "چرایی" دنیا بود، با داستان آفرینش، ارائه می کرد. در حقیقت سؤال اول یعنی "چگونه" که علم پاسخ می دهد، همان علت مادی و علت فاعلی در فلسفه ارسطو است (3) و سؤال دوم یعنی "چرایی" همان علت صوری افلاطون و ارسطو و علت غایی در علل رابعه ارسطویی است که بالاخره در عصر راسیونالیسم، علت غایی را، اسپینوزا در فلسفه مدرن، به دور افکند (4).

 

در نتیجه پس از انقلاب علمی به دنیایی وارد می شویم که خیلی دقیقتر منشاء جهان، اجزاء جهان و حتی آینده جهان را می توانیم بدانیم و حتی می دانیم که کهکشان راه شیری چهار میلیارد سال دیگر در تصادم با کهکشان آندرومیدا از بین می رود، و در آن زمان خورشید ما هنوز زنده خواهد بود. به عبارت دیگر، علت فاعلی ارسطویی اصل توجه دانشمندان در عصر مدرن است و حتی بیولوژی، که منشأ شکل گیری علت غایی ارسطویی بود، از بیولوژی هم حذف می شود و دیگر کسی از انتلِکی یا انطلاشیا ارسطو حرفی نمیزند، و در دوران علم مدرن، همه چیز با علت فاعلی توضیح داده می شود. بنابراین در پس از انقلاب علمی، به رغم آگاهی بیشتر از چگونگی مبدأ، اجزا و آینده جهان، آن سنگ محکم هدفمندی را که معتقدان به مذاهب ابراهیمی در طرح الهی برای خود می دیدند و بر آن پای می گذاشتند، از میان رفت، و نوعی پوچیسم در نگرش فلسفی پس از انقلاب علمی، گریبانگیر مردمی شد که پیشتر به طرح الهی کتب مقدس مذاهب ابراهیمی، تکیه می کردند.

 

در چنین وضعیتی است که دو جریان غیر مذهبی مارکسیسم و نازیسم به سیستمهای شبه مذهبی سکولار تبدیل شدند که به شیوه خود، طرحی بزرگ را برای جهان ترسیم می کردند. اولی دنیا را با ماتریالیسم تاریخی خود از جامعه بدون طبقه کمونیسم ابتدایی، به جامعه بدون طبقه سطح بالاتر کمونیسم جهانی، توصیف کرد و فرد در این دیدگاه مارکسیستی برای خود معنایی جست که تا حدی با هدف و طرح الهی قرون وسطی قابل مقایسه بود (5). فاشیسم هم با طرح نژاد برتر تلاش کرد امید تازه ای برای آنهایی ایجاد کند که معنای زندگی خود را در این تصور نژادی جستجو کنند که بتوانند به سوپرمن نیچه برسند. واقعیت این است که علم چنین ادعاهایی نداشت، اما از آنجا که علم خلاء یی در دل آنهایی که در گذشته با اعتقادات طرح بزرگ الهی برای خود معنای زندگی می جستند، ایجاد کرد، جا برای مارکسیسم و فاشیسم و ایدئولوژی های مشابه باز شد.

 

آیا واقعاً دنیا آنگونه که مارکسیستها می گویند ماتریالیستی است؟ واقعیت این است که علم چنین ادعایی نکرده است و اتفاقاً دانشمندان در لابراتوار سِرن نشان داده اند که پادماده هم واقعیت دارد (6). آیا علم، ما را به متد دیالکتیک که مارکسیستها از هگل آموختند می رساند (7)، یا آنکه دیالکتیک نظیر آزمون و خطا و متدهای دیگر آنالتیک همچون استقراء و استنتاج قابل استفاده است، و لزوماً بهترین روش هم نیست، و امروز روشهای آماری و نورال نتورک کارآئی بیشتری دارند و هیچکدام هم به اصطلاح راه حل نهایی برای کل اندیشه بشر نیستند و بسیاری از موضوعات متدولوژی دانش که از ارسطو تا دکارت (8) تا کانت و پوپر (9) مطرح بودند، امروز هم مطرح هستند. در نتیجه بطلان دو شبه مذهب مارکسیسم و فاشیسم که خواستند طرحی شبه الهی، اما با عناصر زمینی بسازند، بسیار آشکار است. آیا دیدگاه کلی از جهان و بشریت می تواند جایگاه مشخصی برای هر فرد تعیین کند و به این صورت از پوچیسم رهایی یافته و به زندگی هدفمندی برسیم؟

 

مطمئناً برای کسی که دنبال پاپانوئل نیست، همین واقعیاتی که می دانیم بسیار پرمعنی تر است تا آنچه در قرون وسطی بعنوان طرح الهی کلیسا به مردم گفته می شد. در نتیجه روشن است که هرچه جلوتر می رویم تصویری که از کل عالم داریم غنی تر است و به یقین می توان گفت که جایگاه فرد را در این مجموعه، علم اعلام نمی کند و هر فرد، گروه، ملت و کل بشریت خود می توانند مشخص کنند. البته اگر دقیق نگاه کنیم دیدگاه هایی را که در فلسفه، ارسطو از گذشتگان و معاصران خود نقل کرده تقریباً همان گرایشهای های اصلی فلسفی است که تا به امروز جامعه بشری با خود دارد، مثلاً مقایسه ای ساده بین اتمیستهای توصیف شده توسط ارسطو (10) و دیدگاه برتراندراسل از اتمیسم منطقی (11)، این واقعیت را بخوبی نشان می دهد، و دلیلش هم اینکه انسان آنگونه که امروز هست چندان با انسان 2000 سال پیش تفاوتی ندارد. در نتیجه تا زمانیکه موجودات متفکری که تفاوت عمده ای با انسان داشته باشند بوجود نیامده اند (12)، یا که ما از وجود چنان موجوداتی آگاه نشده ایم، نمی توان دیدگاه های متفاوت تری را از جهان انتظار داشت، اما اگر این پوچیسم است، دیدگاه قرون وسطایی خیلی پوچ تر بوده، هرچند برای بشریتی که در دوران کودکی به سر می برد، پاپانوئل، واقعی می نماید، و علم به واقعیت، پوچ به نظر می رسد.

 

لینک زیر به اثر قطعه ای موسیقی بنام "فضاهای باختری" است که شخصاٌ در تأمل اندشمندانه دوست داشته ام، و لزوماً ممکن است برای خواننده قابل استفاده نباشد، برای این قلم هم پس از 40 بار گوش دادن تازه معنابخش بود:

https://www.youtube.com/watch?v=fpXRi5fpEHg

 

ضمناً قطعه بالا کل آلبوم "فضاهای باختری" نیست. سی سال پیش در مورد اینگونه موسیقی مقاله ای نوشتم که ممکن است برای خوانندگان قابل استفاده باشد (13). مطمئناً امروز آثار بهتری از این موسیقی و نوشته های جدیدتر و جالبتری درباره آن هست؛ متأسفانه سالهاست این عرصه را دنبال نکرده ام.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
IRANSCOPE

http://www.ghandchi.com

بیست و نهم خرداد ماه 1396
June 19, 2017


پانویس:

 

1. فلسفه علم در قرن بیستم-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/358-falsafehElm.htm 
Philosophy of Science in 20th Century-Third Edition
http://www.ghandchi.com/358-falsafehElmEng.htm

 

2. Jack Li: Zen Meditation جک لی-ذن

http://iranscope.ghandchi.com/Anthology/Jack_Li-Zen.htm

بیدار اندیشی و روشن بینی
http://www.ghandchi.com/449-Enlightenment.htm
Wakefulness and Enlightenment
http://www.ghandchi.com/449-EnlightenmentEng.htm

 

3. آینده نگری و پلورالیسم ارسطو
http://www.ghandchi.com/440-Aristotle.htm
Futurism and Aristotle's Pluralism
http://www.ghandchi.com/440-AristotleEng.htm 
 

4. اسپینوزا در رد علت غائی
http://www.ghandchi.com/406-Spinoza.htm
Spinoza's Refutation of Teleology
http://www.ghandchi.com/406-SpinozaEng.htm

 

5. کن فیکون مارکسیستی
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm

 

6. فراسوی ماده: عرصه مذهب یا علم
http://www.ghandchi.com/1271-beyond-matter.htm

Beyond Matter: Realm of Religion or Science
http://www.ghandchi.com/1271-beyond-matter-english.htm

 

7. ماتریالیسم دیالکتیک: سحرآمیزی مارکسیستی جهان بینی علمی
http://www.ghandchi.com/3170-marxist-dialectics.htm
Dialectical Materialism: Marxist Mystification of Scientific Worldview
http://www.ghandchi.com/3170-marxist-dialectics-english.htm

 

8. دکارت و لائیکات (مردم عادی غیر روحانی یا غیرمتخصص)
http://www.ghandchi.com/397-Descartes.htm
Descartes and Laity
http://www.ghandchi.com/397-DescartesEng.htm

 

9. تأملی فلسفی: خردگرائی و آینده نگری-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/508-falsafe.htm

 

10. آینده نگری و پلورالیسم ارسطو
http://www.ghandchi.com/440-Aristotle.htm
Futurism and Aristotle's Pluralism
http://www.ghandchi.com/440-AristotleEng.htm 

 

11. پلورالیسم و اتمیسم منطقی راسل
http://www.ghandchi.com/447-RussellPluralism.htm
Pluralism and Russell's Logical Atomism
http://www.ghandchi.com/447-RussellPluralismEng.htm

 

12. واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر- کتاب الکترونیک
http://www.ghandchi.com/human-variant-book.htm
New Variant to Meet Human Needs-An Electronic Book
http://www.ghandchi.com/human-variant-book-english.htm
 

13. موسیقی عصر جدید چیست؟
http://www.ghandchi.com/450-NewAgeMusic.htm
What is New Age Music
http://www.ghandchi.com/450-NewAgeMusicEng.htm

 

 

مطالب مرتبط
جهان بينی ميمونی هوشمند
http://www.ghandchi.com/802-worldview.htm

Worldview of a Smart Monkey
http://www.ghandchi.com/802-worldview-eng.htm

 

یادداشتی درباره آغاز زمان هاوکینگ
http://www.ghandchi.com/824-hawking-time.htm 
A Note about Hawking's Beginning of Time
http://www.ghandchi.com/824-hawking-time-english.htm

 

متافیزیک و مذهب
http://www.ghandchi.com/264-Metaphysics.htm

 

خدا و ما -ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/844-god-and-us.htm
The God and Us
http://www.ghandchi.com/844-god-and-us-english.htm

 

صوفیگری و تقدیر گرائی- یک یادداشت کوتاه
http://www.ghandchi.com/354-Sufism.htm
 
Sufism and Fatalism - A Brief Note
http://www.ghandchi.com/354-SufismEng.htm

 

مسأله آرمانگرائی نیست، نبود جامعه باز است
http://www.ghandchi.com/340-Utopianism.htm
Problem is not Utopianism, it is Lack of Open Society
http://www.ghandchi.com/340-UtopianismEng.htm

 

عدالت خیالی *اما* استبداد واقعی-از خمینی و رجائی تا احمدی نژاد-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/417-edaalat.htm

آیا سوسیالیسم عادلانه تر است؟ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/303-Socialism.htm
Is Socialism More Just?Second Edition
http://www.ghandchi.com/303-SocialismEng.htm

پسامدرنیسم شکل دهنده اسلامگرائی
http://www.ghandchi.com/304-Postmodernism.htm
Postmodernism Shaping Islamism
http://www.ghandchi.com/304-PostmodernismEng.htm
 

آینده نگری مدرن
http://www.ghandchi.com/347-Futurism.htm
Modern Futurism
http://www.ghandchi.com/347-FuturismEng.htm

 

آیا در علوم جدید جایی برای متافیزیک وجود دارد، ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2064-ScienceMetaphysics.htm
Is there Room for Metaphysics in Modern Sciences, Second Edition
http://www.ghandchi.com/2064-ScienceMetaphysicsEng.htm

 

پلورالیسم در اندیشه غرب - کثرت گرائی
http://www.ghandchi.com/301-Pluralism.htm
Pluralism in the Western Thought
http://www.ghandchi.com/301-PluralismEng.htm

اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتا گرائی
http://www.ghandchi.com/299-Marxism.htm
Marxist Thought & Monism
http://www.ghandchi.com/299-MarxismEng.htm

 

گفتگویی با ری کرزوایل در مورد خودآگاهی
http://www.ghandchi.com/708-SelfConsciousness.htm
A Conversation with Ray Kurzweil about SelfConsciousness
http://www.ghandchi.com/699-SelfConsciousnessEng.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH