Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی درباره آغاز زمان هاوکینگ
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/824-hawking-time.htm
A Note about Hawking's Beginning of Time
http://www.ghandchi.com/824-hawking-time-english.htm

پی نوشت 6 شهریور 1402: http://www.ghandchi.com/394-MonadsCPH.htm

پی نوشت 28 خرداد 1402: http://www.ghandchi.com/394-MonadsCPH.htm

 

stephen-hawking
 

مدتهاست ما دورترین نقطه جهان را در فاصله حدود 14 میلیارد سال نوری از خود تصور می کنیم. و همه حرفها درباره بیگ بنگ و آن نقطه بعنوان آغاز زمان و مکان، يعنی جهان ما! استیون هاوکینگ در یکی از دوره های فکری خود در کتاب "تاریخ مختصر زمان" می نویسد این پرسش که قبل از آن زمان چه بوده، نظیر آن است که بپرسیم شمالِ قطب شمال چیست، چرا که از نظر او این نقطه آغاز خود زمان است.

 

شاید به این دلیل نتوانسته ایم فراسوی آن نقطه را ببینیم که آن نقطه در زمان و مکان، افق ما است. منظورم این است که هزاران سال مردم نقطه افق را هنگام دیدن کشتی در راه دور در دریا می دیدند، اما به دلیل دیدگاه ماقبل کپرنیکی خود از زمین، تشخیص نمی دادند که نقطه افق پایان زمین "صاف" نیست و کشتی نمیافتد و ملاحظات آنها فقط به این معنی است که زمین صاف نیست و کروی است.

 

شاید امروز نیز با رویداد مشابهی در مورد جهان و جائی که ما در آن قرار داریم، روبرو هستیم. منظور اینکه برای آنکه قادر باشیم جهان را از نقطه ای مورد مشاهده قرار دهیم که تغییر قابل توجهی در افق ما نشان دهد، بایستی فواصلی را در فضا طی کنیم که با توانهای کنونی سفرهای فضائی تا مدتهای مدید امکانپذیر نیست یا باید با موجوداتی فضائی ارتباط برقرار کنیم که به اندازه کافی از ما دور باشند تا تفاوت عمده در افق شان نسبت به نقطه ای که ما قرار داریم، وجود داشته باشد.

 

اگر آنچه گفته شد درست باشد، همه آنچه در مورد آغاز زمان و مکان حدود 14 میلیارد سال پیش گفته می شود، ممکن است فقط به دلیل نوعی دیدگاه ماقبل کپرنیکی خود ما از جهان باشد. در نتیجه باور به دیدگاه مولتی ورس (چند جهانی) به این معنی نخواهد بود که جهان های دیگر، فراسوی زمان و مکان هستند، و بطور ساده معنایش این است که آنها تنها فراسوی افق ما قرار دارند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com
اول آبان ماه 1393
October 23, 2014
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH