Sam Ghandchiسام قندچي در ساختن آلترناتیوی مترقی شرکت کنیم

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1510-alternative-moteraghi.htm

 

taraghi

 

پس از انقلاب پنجاه و هفت، هر روز برای روشنفکران در ایران، آشکارتر می شد که با به قدرت رسیدن اسلامگرایان، نه به پیشرفت رسیده ایم، نه به دموکراسی، و نه به عدالت اجتماعی. پس از اولین کشتار فرزندان انقلاب در آغاز دهه 1360، در خارج کشور، در میان قربانیان قتل عام رژیم، دیدگاه های نسبیت فرهنگی (1) و پسامدرنیسم (2)، مرسوم شد، که خود نوعی توجیه گر آن جنایات است. آن روزها حرف زدن از ترقی خواهی در میان روشنفکران مقیم خارج کشور، نوعی کفرگویی تلقی می شد. نوشتار "ترقی خواهی در عصر کنونی" (3) که خوشبختانه در آن زمان، در روزنامه ایران تایمز، در چند هفته متوالی منتشر شد، دست ردی بود بر تئوری های نسبیت فرهنگی، و نقطه آغازی شد برای طرح مجدد گفتمان ترقی خواهی در جامعه روشنفکری ایران. پیش از نگارش آنهم، رساله ای در نقد اندیشه مارکسیستی (4)، و نوشتاری در دفاع از پلورالیسم (5)، به رشته تحریر در آمد.  همچنین یکسال پس از انتشار "ترقی خواهی در عصر کنونی،" در پاییز 1985، رساله ای تحت عنوان "ابزار هوشمند شالوده تمدنی نوین" (6)، در ژورنال علمی هوش مصنوعی منتشر شد، که دیدگاهی مترقی و آینده نگر را ارائه می کرد، و همزمان نیز در رساله ای اقتصادی تحت عنوان تئوری ارزش ویژه، موضوع "عدالت اجتماعی و انقلاب کامپیوتری" (7) مورد بحث قرار گرفت.

 

سال گذشته دکتر اسماعیل نوری علا، حسن اعتمادی، منوچهر یزدیان و شماری از سکولار دموکراتهای ایران، حزب سکولار دموکرات ایرانیان را پایه گذاری کردند که حزبی مترقی و آینده نگر است (8)، و هدف فوری خود را ساختن آلترناتیوی مترقی برای ایران قرار داده است (10). امروز 38 سال پس از انقلابی ارتجاعی در ایران (9) و در پی حدود 20 سال اصلاح طلبی ارتجاعی (11)، و پس از تجربه های متعدد انقلاب و اصلاحات در منطقه خاورمیانه که به قدرت رسیدن و سقوط داعش در موصل، طالبان در افغانستان و اخوان المسلمین در مصر را شامل می شود، دیگر آشکار شده که آلترناتیوهای واپسگرا، چه به شکل انقلاب، و چه به شکل اصلاحات، دردی را از ما دوا نمی کند. وقتی ملتی نه به دور آلترناتیوی مترقی، بلکه به گرد آلترناتیوی واپسگرا (12)، متحد شوند، نتیجه نمی تواند بهتر از ایران جمهوری اسلامی یا سوریه بشار اسد شود (13). قرار است در ماه اکتبر امسال، کنگره پنجم سکولار دموکراتهای ایران در شهر کلن برگزار شود (14) و تم آنهم پلورالیسم است (15). این فرصتی است که برای ایجاد آلترناتیوی مترقی برای ایران شرکت کنیم. راه میانبری نیست وگرنه باید همچنان به رغم همه فداکاریها و گذشتن از مال و جان، همچنان، در دور باطل انقلابها و اصلاحات ارتجاعی، روزگار سپری کنیم، و بدانگونه، نه به پیشرفت، نه به دموکراسی و نه به عدالت اجتماعی، دست پیدا خواهیم کرد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

پنجم مرداد ماه 1396
July 27, 2017

پانویس
:

 

1. نوشتاری بسیار دقیق به زبان انگلیسی در توصیف تئوری های نسبیت فرهنگی

Trying Out One's News Sword
http://www.ghandchi.com/newsword.pdf

 

2. پسامدرنیسم شکل دهنده اسلامگرائی
http://www.ghandchi.com/304-Postmodernism.htm

Postmodernism Shaping Islamism
http://www.ghandchi.com/304-PostmodernismEng.htm

 

3. ترقی خواهی در عصر کنونی- متن کامل - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahi.htm

 

4. اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتا گرائی
http://www.ghandchi.com/299-Marxism.htm
Marxist Thought & Monism
http://www.ghandchi.com/299-MarxismEng.htm

 

5. پلورالیسم در اندیشه غرب - کثرت گرائی
http://www.ghandchi.com/301-Pluralism.htm
Pluralism in the Western Thought
http://www.ghandchi.com/301-PluralismEng.htm
 

6. ابزار هوشمند: شالوده تمدني نوين-ويرايش دوم
http://www.ghandchi.com/353-IntelligentTools.htm
Intelligent Tools: The Cornerstone of a New Civilization-Second Edition
http://www.ghandchi.com/353-IntelligentToolsEng.htm

 

7. عدالت اجتماعی و انقلاب کامپیوتری
http://www.ghandchi.com/265-EconJustice.htm
Social Justice & Computer Revolution
http://www.ghandchi.com/238-SocialJustice.htm

 

8. چند کلمه درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان-آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist.htm
A Few Words about Iranian Secular Democratic Party-Futurist
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist-english.htm

 

9. *درباره ایجاد آلترناتیوی مترقی*

نگاهی به شماره دوم گیتی مداری حزب سکولار دموکرات ایرانیان
http://www.ghandchi.com/1477-gitimadari-two.htm

 

10. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

11. اصلاح طلبی ارتجاعی
http://www.ghandchi.com/249-ReactionaryReformism.htm

 

12. اپوزیسیون واپسگرا نمی تواند تحول آینده ایران را رهبری کند
http://www.ghandchi.com/1508-retrogressive-opposition.htm

 

13. درس سوریه: وقتی آلترناتیو دستکمی از رژیم موجود ندارد
http://www.ghandchi.com/1509-syria-lesson.htm

 

14.  کنگره پنجم سکولار دموکراتها در 28 و 29 ماه اکتبر در شهر کلن
http://isdmovement.com/Congress.htm

 

15. پلورالسیم، بنیان کنگره پنجم سکولار دموکراتها اعلام شد
http://www.ghandchi.com/1473-isdmovement-congress-five.htm
 

مطلب مرتبط

سکولاریسم چیست؟
http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm
What is Secularism
http://www.ghandchi.com/302-SecularismEng.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH