Sam Ghandchiسام قندچي اپوزیسیون واپسگرا نمی تواند تحول آینده ایران را رهبری کند

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1508-retrogressive-opposition.htm

 

دوستی که به صداقتش شکی ندارم روز گذشته مطلبی منتشر کرده که مبارزه درون اپوزیسیون را تشدید نفرت و مغایر تجربه ملی، قلمداد کرده و فقط نقد سیاسی و نظری سیاستهای حمایتی از جمهوری اسلامی را برای مبارزه با حاکمان دینی، جایز دانسته است، و در نتیجه از جمله، نقد سلطنت طلبان، مجاهدین  خلق، حزب توده و چپ را انحراف از مسیر اصلی مبارزه با حاکمان دینی، خوانده است. از دیدگاه این قلم، دقیقاً همین طرز فکر بود که ایران را حدود 40 سال پیش در منجلاب انقلاب ارتجاعی 1357 قرار داد (1)، و بعد هم حدود 20 سال باعث غلطیدن در منجلاب اصلاح طلبی ارتجاعی شد (2)، در حالیکه روشنفکران کشورهایی که در تاریخ، مبارزه بین ترقی و واپسگرایی را پایه روش اجتماعی و سیاسی خود، چه در انقلابها و چه در اصلاح طلبی قرار دادند، توانستند در رهبری کشورهای خود به جامعه مدرن، نقش مثبت و مؤثر ایفا کنند (3).

 

واقعیت این است که ایران، امروز، از زمین تا آسمان با ایران دوران انقلاب 1357 تفاوت دارد، به این معنی که مردم ایران در داخل کشور که در 40 سال گذشته یکی از ارتجاعی ترین رژیم های سیاسی تاریخ خود را تجربه کرده اند، بسیار با واپسگرایی فاصله روشن دارند، و عقب ماندگی در هر رنگی، چه بنام اصلاح طلبی و چه تحت عنوان اپوزیسیون تحول خواه یا برانداز خود را ارائه دهد، برایشان قابل قبول نیست، و به همین دلیل همه جریانات سنتی سیاسی در چهار دهه گذشته قادر نبوده اند اقشار پیشرو جامعه ایران را به خود جلب کنند.  در ایران، مردم عادی، با علاقه، تازه ترین تحولات علمی و تکنیکی را حتی بیش از مردم در غرب، دنبال می کنند و بیش از ایرانیان خارج کشور به روز هستند. در واقع دلیل اصلی عدم توان آن نیروهای سیاسی که دوست عزیز از آنها نام می برد، نه نقد عده قلیلی از اپوزیسیون مترقی ایران از آنها، بلکه واپسگرایی خود این جریانات سنتی سیاسی است که اساساً هم در خارج هستند، و این واپسگرایی است که باعث شده مورد توجه مردم ایران قرار نگیرند (4).

 

حتی در جنبش سبز هم اگر به جریانی نظیر اصلاح طلبان توجه شد نه به دلیل قبول اندیشه های آنها، بلکه بخاطر دست رد زدن به رژیم در زمانی بود که آلترناتیو سیاسی ترقی خواهانه ای هنوز در عرصه سیاسی ایران مطرح نشده است، وگرنه حتی در همه اعتصابات دانشجویی پیش از آن، دانشجویان پیشرو حاضر نبودند خود را با نظرات سیاسی اصلاح طلبان یا هر جریان سیاسی سنتی گذشته تعریف کنند، و دلیلش هم ترس از دفاع از آن جریانات سیاسی نیست بلکه به این دلیل است که دیگر کسی برای عقاید واپسگرای جریانات سیاسی سنتی ایران، چه سلطنت طلب، چه مجاهدین، چه کمونیست، چه اصلاح طلب اسلامی، ارزشی در ایران قائل نیست، یعنی نفرت از رژیم جمهوری اسلامی و ایدئولوژی واپسگرای آن، به معنی قبول جریانات سیاسی و اجتماعی واپسگرای دیگر، که تحت عنوان ضدیت با رژیم خود را تعریف می کنند، نیست و حال چه اپوزیسیونِ واپسگرا، متحد باشد یا نباشد، فرقی نمی کند. ایرانیان، اپوزیسیون مترقی قرن بیست و یکمی می خواهند (5).

 

شوربختانه ایرانیان خارج کشور که اکثراً یا خود یا خانواده شان بیش از 30 سال پیش از ایران خارج شده اند، به رغم آنکه در کشورهای پیشرفته اروپا، آمریکا، و دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما نظیر چینی های محلات چایناتاون در سانفرانسیسکو هستند که از چینی هایی که در خود کشور چین که زیر سلطه رژیم دیکتاتوری کمونیستی است، واپسگرا تر هستند و با فرهنگ 80 سال پیش چین زندگی می کنند، با افکار واپسگرایی که در خود چین دیگر سالهاست منسوخ شده و به تاریخ پیوسته است و کسی دیگر در آن جریانات فکری آینده خود را جستجو نمی کند، دیدگاه هایی که برای نام گذاری رستورانها در چایناتاون مناسبترند تا جهت رهبری جامعه کنونی چین برای رفتن فراسوی رژیم استبدادی کمونیستی حاضر در چین. اگر به موضوعاتی نظیر برخورد ایرانیان به همجنسگرایان نگاه کنیم، ایرانیان مقیم خارج مثلاً در لوس آنجلس حتی واپسگراتر از ایرانیان داخل کشور هستند هرچند در کشورهایی زندگی  می کنند که ازدواج همجنسگرایان به رسمیت شناخته شده است. هنوز حتی بعضی از فعالین آینده نگر در خارج، وقتی درمورد حق ازدواج همجنسگرایان بحث می کنند از عباراتی استفاده می کنند نظیر آنکه "جدا از آنکه در این مورد چه فکر می کنید" و حاضر نیستند بدون اما و اگر هموفوبیا را محکوم کنند و از حقوق همجنسگرایان حمایت به عمل آورند (6).
 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

پنجم مرداد ماه 1396
July 27, 2017

پانویس
:

 

1. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

2. اصلاح طلبی ارتجاعی
http://www.ghandchi.com/249-ReactionaryReformism.htm

 

3. ترقی خواهی در عصر کنونی- متن کامل - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahi.htm

 

4. مشکل اپوزیسیون عینکهای قرن نوزدهم است
http://www.ghandchi.com/1152-einake-gharne19.htm

 

5. از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm

 

6. ایرانیان و همجنسگرایان

http://goo.gl/LMgtFB  

 

مطلب مرتبط
درس سوریه: وقتی آلترناتیو دستکمی از رژیم موجود ندارد
http://www.ghandchi.com/1509-syria-lesson.htm  
 

 


 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH