Academic Essays on Secular and Futurist Pluralism

http://www.ghandchi.com/1800-academic-essays-english.htm

 

سکولاریسم

 

*چند رساله آکادمیک در باب پلورالیسمِ سکولار و آینده نگر

http://www.ghandchi.com/1800-academic-essays.htm

 

 

 

 

 

Iranscope Futurist Portalپورتال آينده نگر ايرانسکوپ

ايرانسکوپ نيوز  

 

سکولاريسم، پلوراليسم، و چند رساله ديگر

SECULARISM & PLURALISM

 

 

 

برای مطالعه رساله کوتاه "سکولاريسم چيست" اينجا را کليک کنيد

چرا سکولاريسم در نيمی از جهان شکست خورد

سکولاريسم، پلوراليسم، و مطالب ديگر

Sam Ghandchiسام قندچينوشته : سام قندچي

*کتاب درباره پلوراليسم

هنوز بصورت کتاب تنظيم نشده

چرا پلوراليسم؟ -ويرايش دوم

آينده نگري و پلوراليسم ارسطو

دکارت و لائيکات

اسپينوزا در رد علت غائي

مونادهاي لايبنيتس و سي. پي. اچ جوادي

پلوراليسم و اتميسم منطقي راسل

پلوراليسم در انديشه غرب-کثرت گرائي

انديشه مارکسيستي و مونيسم-يکتاگرائي

*ضميمه درباره سکولاريسم

وعده بنياد گرائی مذهبی: بهشت هم در زمين و هم در آسمان

اولويت با نجات سکولاريسم از چنگال ناسيوناليسم است

چرا نوانديشی مذهبی ضرورتاً ضد سکولار است؟

اصل بحث *دولت* سکولار است

چرا سکولاريسم آينده ايران را رقم خواهد زد

تکليف جنبش سياسي ايران با تروريسم

سکولاريسم چيست؟

 

*کتاب ها و مقالات مختلف

*آينده نگري

کتاب ايران آينده نگر

 

رمز موفقيت ميزگردهای احمد بهارلو Ahmad Baharloo

درد مشترک و چاره جوئي براي آن

اپوزيسيون محتاج نگاه تازه به جهان است

پراکسي و حريم خصوصي

درباره انديشکده آينده نگر ايرانسکوپ

تأملي فلسفي: خردگرائي و آينده نگري

برنامه عملي جبهه سکولار-پاسخ به چند سؤال

وقت ايجاد جبههء وسيع دموکراسي خواهي سکولار فرا رسيده است

دو گونه برخورد با توسعه

بحث استراتژي آينده نگر

آينده نگري و کالت هاي بازمانده جنبش کمونيستي

اطلاعيه درباره سايت آينده نگر

مصاحبه هوش مصنوعي، نقطه انفصالي، و پايان مرگ

هوش مصنوعي، نقطه انفصالي، و پايان مرگ

براي ايران، سوسيال دموکراسي مثل لنينيسم

گام بعدي جنبش آينده نگري ايران

وداع با جهان سوم

کورزويل، هري پاتر، و حزب آينده نگر

آينده نگري در آنسوي دره

آينده نگري چيست؟

يکتائي انفصالي و ما

آينده نگري مدرن

يک ديدگاه آينده نگر

آينده نگري، جعبه شن بازي، و توانمندي سياسي

پلاتفرم حزب آينده نگر

ترانس-هومانيسم و يادي از فريدون اسفندياري

تأثير ابزار هوشمند بر روي زندگي بشر و جهان

آينده نگري و راه تحول ايران

زمان ايجاد حزب آينده نگر

واقعيات جنبش سياسي ايران

*علم و تکنولوژي

فناوري اطلاعات: آغاز يا پايان

فلسفه علم در قرن بيستم

ابزار هوشمند شالوده تمدني نوين

تورينگ و هوش مصنوعي

آيا ننو تکنولوژي واقعي است؟

توليد فرا انسان مرکزي

فضا و انديشه نو

*اينترنت

بازهم درباره اينترنت و حريم خصوصي

پراکسي و حريم خصوصي

چگونه سانسور رسانه ها در برمه باعث نسل کشي هزاران نفر شد

فراخوان براي اينترنت غيرقابل سانسور

عبور از ديوار اينترنت ملي جمهوري اسلامي

مصاحبه درباره فيلترينگ اينترنت- VOAصداي آمريکا

توقف اينترنت پر سرعت هدفش سرمايه خصوصي است

چگونه فيلترينگ جمهوري اسلامي را خنثي کن-بخش دوم

گنجينه وبلاگ هاي ايراني

*جهان بيني

جنگل فراموش شده

بيدار انديشي و روشن بيني

خدا و ما

مدرنيسم و معناي زندگي

کنفرانس پرندگان

متافيزيک و مذهب

*صوفيگري

صوفيگري و تقدير گرائي- يک يادداشت کوتاه

*چپ

آينده نگري و کالت هاي بازمانده جنبش کمونيستي

آيا سوسياليسم عادلانه تر است؟

انديشه مارکسيستي و مونيسم-يکتاگرائي

عدالت خيالي *اما* استبداد واقعي

اميد کاذب به چپ

هدف وسيله را توجيه نميکند

*فرامدرنيسم

فرامدرنيسم شکل دهنده اسلامگرائي

*تئوري اقتصادي و عدالت

مسأله بيکاري را با راه حل هاي پيشنهادي نميشود حل کرد

بحران مالي 2008

جايگاه خواست «واقعی کردن حداقل دستمزدها» در مطالبات اپوزيسيون

اسلامگرائي در پي رهبري تقسيم مجدد جهان

درآمد آلترناتيو-عدالت اجتماعي در جامعه فراصنعتي

ثروت و عدالت در ايران فردا

عدالت اجتماعي و انقلاب کامپيوتري

يک تئوري ارزش ويژه

*موسيقي

موسيقي عصر جديد چيست؟

*زنان

کدام شعائر پايدارترند؟ بحثي در مورد مسئلهء حجاب

زنان، مردان، عشق ، تعهد، و آينده - ويرايش دوم

از عيد قربان تا مبارزه با بدحجابي

*جوانان

آينده نگري و جنبش جوانان ايران

*دموکراسي

درک خطري که امروز شهروندان بهائي را در ايران تهديد ميکند

بازهم درباره سکولارها  و انتخابات

در آستانه 16 آذري ديگر

سکولارها، مردم و انتخابات در ايران

رقص در آسمان

دموکراسي حکومت مردم نيست، قضاوت مردم است

قانون و ايران: فضيلت يا حقوق

گالبريت و دموکراسي در ايران

سخني با دوستان بهائي

آقاي خاتمي مذهب بهائي را برسميت بشناسيد

*جنگ

ناسيوناليست هاي تجاوز طلب

فراسوي جنگ

چرا من با هرگونه حمله به ايران مخالفم

وداع با جهان سوم

دليل جنگ

نقدي بر نقد حسين درخشان از عبادي

*مشروطيت

مشروطيت مدل غلط براي آينده

*انقلاب 1357

ترقي خواهي در عصر کنوني

مصاحبه درباره انقلاب 57

آينده نگري و انقلاب 57

*سلطنت

جمهوريخواهان و سلطنت طلبان

تکنوکراتهاي ايران در دو رژيم

سومين نامه سرگشاده به آقاي رضا پهلوي

سلطنت يعني تبعيض بر مبناي اصل و نسب

فتنه گري بازماندگان ساواک در آمريکا

ياداشتي کوتاه درباره دکتر سنجابي و ليبرالهاي ايران

*اسلام

اسلامگرائي در پي رهبري تقسيم مجدد جهان

پيام بمناسبت ماه محنت بار رمضان

اسلام و گلوباليسم

چرا اسلامگرائي ميکشد؟

خامنه اي و سلمان رشدي

*اصلاح طلبان اسلامي

تکرار اشتباه

آقاي خاتمي طرح شما براي پيشگيري از جنگ با اسرائيل چيست؟

نگاهي ديگر بر اصلاح طلبان جمهوري اسلامي

اصلاح طلبي ارتجاعي

قدرت، مذهب، و اصلاح طلبان ج.ا

دموکراسي اسلامي پلوراليسم نيست

*جمهوري اسلامي

مهدويت مصباح و جهانی شدن ولايت فقيه

آيا احمدي نژاد ميخواهد انقلاب سفيد بکند؟

طنز-رضائي، احمدي نژاد و رفسنجاني

مهدويت-بخش دوم--اميد يا نااميدي جمهوري اسلامي

مهدويت-اميد يا نااميدي جمهوري اسلامي

آغازِِ پايان جمهوري اسلامي

*آلترناتيو

چرا اپوزيسيون ايران نيرو نيست؟

آيا من در انتخابات شرکت ميکنم؟

تقصير از آقاي اديب برومند نيست

انتخابات و آينده ايران

ائتلاف همبستگي و خارج کشور

نامه سرگشاده به آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی

سخنی با برخی هواداران مهندس کورش زعيم

انتخابات و جبهه ملي ايران

نقطه انفصالي و انتخابات ايران

پيشنهاد: مهندس طبرزدي براي رياست جمهوری ايران

آيا فقط جمهوری اسلامی مخالفين سياسی-عقيدتی خود را نابود ميکند؟

جبهه ملي آخرين سراب وحدت اپوزيسيون

سکولارها، مردم و انتخابات در ايران

توهماتي دربارهء اپوزيسيون خارج از کشور

يادداشتي درباره سمينار جبهه در واشنگتن

حکومت اسلامی، خندق عراق و لبنان، و نقش سکولارها

کلامي با فعالين جنبش مدني ايران

اشکال اپوزيسيون ايران چيست؟

ترکيه نشان داد مسأله 28 مرداد نيست

انديشه توده اي، سد راه اپوزيسيون

جمعيت رفراندوم

قانون اساسي جديد- رفراندوم ترقي و تحجر

جبهه واحد برای ايجاد حکومت سکولار در ايران

ايران-جمهوري آينده نگر

تغيير رژيم در ايران و ژنرال هاي رسانه اي

*نافرماني مدني

غير اسلامي کردن يعني نافرماني مدني

از عيد قربان تا مبارزه با بدحجابي

*فدراليسم

کتاب کردها در ايران

فدراليسم قومي طرحي ارتجاعي براي آينده ايران

«کنگره مليتهای ايران فدرال» فرونتِ «حزب دموکرات کردستان»

مدينه فاضله قومي-ويرايش دوم

چرا تجزيه طلبي را بايد محکوم کرد

فدراليسم استاني و روند دموکراتيزه کردن ساختار قدرت

قای جوزف بايدن هيچ يک از ما را بر ديگری ترجيح نمی دهد

مدينه فاضله قومي

چرا هر گونه دولت اتنيکی را محکوم ميکنم

دو قطب گفتمان ملي

درسي از واترگيت و بازهم درباره حقوق اتنيک

راه حل مسأله ملي در ايران

نوشداروي کردستان بزرگ

يک لغزش: از پيشه وري تا مهتدي

کلامي با فعالين کرد ايران

نکاتي درمورد بحث هاي من درباره فدراليسم

کردهاي ايران و تقسيم عراق

تقسيم قومي عراق فدراليسم نيست

کردستان، فدراليسم، و احساسات ملي ايرانيان

وقايع آذربايجان و ساختار قدرت در ايران

آينده نگري و افسانه هاي دولت هاي ملي

فدراليسم حکومت قومي نيست

*اسرائيل

خطر جنگ جمهوري اسلامي و اسرائيل و اينکه اپوزيسيون چه کار ميتواند بکند

*عراق

عراق-تئوکراسي را تا دير نشده پايان دهيد

*آمريکا و اروپا و روسيه

روسيه: از محمد علي شاه تا احمدي نژاد

آمريکا و اروپا برای ايران چه کار ميتوانند بکنند

لابي جمهوري اسلامي ايران

چرا اقدام حقوقي نياک عليه حسن داعي را محکوم ميکنم

کلينتون-اوباما و ايران

نامه سرگشاده به پرزيدنت بوش درباره جنبش مدني
آقای جوزف بايدن هيچ يک از ما را بر ديگری ترجيح نمی دهد


تکذيب خبر روزنامه ايران

 

تکذيب خبر کيهان شريعتمداري

 

لطفاً توجه کنيد که اين صفحه ديگر به روز نميشود. لطفاً براي همه مقالات تازه  به صفحه زير مراجعه کنيد:

http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html

 

 


Web ghandchi.com

*پورتال آينده نگر ايرانسکوپ


Iranscope Futurist Portalپورتال آينده نگر ايرانسکوپ

 

 

 

Sam Ghandchiسام قندچيBy: Sam Ghandchi

Secularism, Pluralism,  Other Papers

http://www.ghandchi.com/600-SecularismPluralismEng.htm

سکولاريسم، پلوراليسم، و چند رساله ديگر

http://www.ghandchi.com/600-SecularismPluralism-plus.htm

 

ايرانسکوپ نيوز

 

 

 

 

 

To Read the Brief Paper "What is Secularism?" Click Here

 

Why Secularism Failed in Half of the World

 

 

 

SECULARISM, PLURALISM, OTHER PAPERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Book on Pluralism

Not compiled in a book format yet

Why Pluralism?

Futurism and Aristotle's Pluralism

Descartes and Laity

Spinoza's Refutation of Teleology

Leibniz's Monads and Javadi's CPH

Pluralism and Russell's Logical Atomism

Pluralism in the Western Thought

Marxist Thought & Monism

*Appendix on secularism

What is Secularism?

 

 

 

 

* Books & Various Articles

*Futurism

Book-Futurist Iran

About Iranscope Futurist Think Tank

Kurzweil, Harry Potter & Futurist Party

Futurism on the other Side of Chasm

Singularity and Us

Modern Futurism

A Futurist Vision

Futurism, Sandbox, and Political Potency

Futurist Party Platform

Transhumanism and a Tribute to Fereidoun Esfandiary

Impact of Intelligent Tools on Human Life and the World

Futurism and Road of Change in Iran

*Science & Technology

Philosophy of Science in 20th Century

Intelligent Tools

Turing and AI

Is Nanotechnology Real?

Post-Anthropocentric Production

Space and New Thinking

*Internet

Call for Uncesnsorable Internet

Bypassing IRI National Internet Wall

Stopping High-Speed Internet Aims At Private Capital

How to Neutralize IRI Filtering-Part 2

*Worldview

Forgotten Forest

Wakefulness and Enlightenment

The God and Us

Modernism and Meaning of Life

Conference of the Birds

Metaphysics & Religion

*Sufism

Sufism and Fatalism- A Brief Note

*Left

Is Socialism More just?

Marxist Thought & Monism

False Hope in the Left

End Does Not Justify the Means

*Postmodernism

Postmodernism Shaping Islamism

*Economic Theory & Justice

Unemployment Cannot be Resolved by the Proposed Solution

Islamism Wants to Lead Redivision of the World

Alternative Income-Social Justice in Post-Industrial Society

Wealth and Justice in Future Iran

Knowledge Economy & Social Justice

A Theory of Uniqueness Value

*Music

What is New Age Music?

*Women

Women, Men, Commitment, Love and Future-Second Edition

*Youth

Futurism and Iran's Youth Movement

*Democracy

Dancing in the Air

Democracy is Not People's Rule, it is People's Judgment

Iran & Law: Virtue or Rights

Galbraith and Democracy in Iran

*War

Beyond War

Why I Oppose any Invasion of Iran

*Mashrootiat

Mashrootiat a Wrong Model for Future

*1979 Revolution

Progressiveness in the Present Epoch

1357 Interview

Futurism and Iran's 1979 Revolution

* Monarchy

Third Open Letter to Mr. Reza Pahlavi

Monarchy Means Discrimination Based on Ancestry

A Short Note about Dr. Sanjabi & Iranian Liberals

*Islam

Islamism Wants to Lead Redivision of the World

Message on Occasion of Dreadful Ramadan

Islam and Globalization

Why Islamism Kills?

Khamenei and Salman Rushdie

*Islamic Reformists

Reactionary Reformism

Power, Religion, and IRI Reformists

Islamic Democracy is *not* Pluralism

*Islamic Republic

IRI: White Revolution or End?

Mahdaviat-IRI’s Hope or Despair

Beginning of the End of IRI

*Alternative

Turkey Showed 28-Mordad is not the Problem

Tudehii Thinking, the Barrier of  Iranian Opposition

Referendum Society

New Constitution-Referendum of Progress and Petrifaction

United Front for a Secular Regime in Iran

Iran-Futurist Republic

*Civil Disobedience

De-Islamization is Civil Disobedience

*Federalism

Book-Kurds in Iran

Ethnic Partitioning of Iraq is not Federalism

Kurdistan, Federalism and Iranian National Sentiments

Azerbaijan Events and Structure of Power in Iran

*Israel

Danger of IRI-Israel War and What Iranian Opposition Needs to Do

*Iraq

IRAQ-End Theocracy before it is Too Late

 

*US/Europe

What Can US and EU do for Iran

IRI Lobby

Clinton-Obama and Iran

 

Please note that this page will not be updated anymore. Please refer to the following page for all articles
after today. June 25, 2009

http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html

 

 

 

 


Featured Topics
http://featured.ghandchi.com


SEARCH
 

 

Web ghandchi.com

*IRANSCOPE  is an Iranian Futurist Portal and News Site