سکولاريسم، پلوراليسم، و چند رساله ديگر

SECULARISM & PLURALISM

 

 

 

برای مطالعه رساله کوتاه "سکولاريسم چيست" اينجا را کليک کنيد

چرا سکولاريسم در نيمی از جهان شکست خورد

سکولاريسم، پلوراليسم، و مطالب ديگر

Sam Ghandchiسام قندچينوشته : سام قندچي

*کتاب درباره پلوراليسم

هنوز بصورت کتاب تنظيم نشده

چرا پلوراليسم؟ -ويرايش دوم

آينده نگري و پلوراليسم ارسطو

دکارت و لائيکات

اسپينوزا در رد علت غائي

مونادهاي لايبنيتس و سي. پي. اچ جوادي

پلوراليسم و اتميسم منطقي راسل

پلوراليسم در انديشه غرب-کثرت گرائي

انديشه مارکسيستي و مونيسم-يکتاگرائي

*ضميمه درباره سکولاريسم

وعده بنياد گرائی مذهبی: بهشت هم در زمين و هم در آسمان

اولويت با نجات سکولاريسم از چنگال ناسيوناليسم است

چرا نوانديشی مذهبی ضرورتاً ضد سکولار است؟

اصل بحث *دولت* سکولار است

چرا سکولاريسم آينده ايران را رقم خواهد زد

تکليف جنبش سياسي ايران با تروريسم

سکولاريسم چيست؟

 

*کتاب ها و مقالات مختلف

*آينده نگري

کتاب ايران آينده نگر

 

رمز موفقيت ميزگردهای احمد بهارلو Ahmad Baharloo

درد مشترک و چاره جوئي براي آن

اپوزيسيون محتاج نگاه تازه به جهان است

پراکسي و حريم خصوصي

درباره انديشکده آينده نگر ايرانسکوپ

تأملي فلسفي: خردگرائي و آينده نگري

برنامه عملي جبهه سکولار-پاسخ به چند سؤال

وقت ايجاد جبههء وسيع دموکراسي خواهي سکولار فرا رسيده است

دو گونه برخورد با توسعه

بحث استراتژي آينده نگر

آينده نگري و کالت هاي بازمانده جنبش کمونيستي

اطلاعيه درباره سايت آينده نگر

مصاحبه هوش مصنوعي، نقطه انفصالي، و پايان مرگ

هوش مصنوعي، نقطه انفصالي، و پايان مرگ

براي ايران، سوسيال دموکراسي مثل لنينيسم

گام بعدي جنبش آينده نگري ايران

وداع با جهان سوم

کورزويل، هري پاتر، و حزب آينده نگر

آينده نگري در آنسوي دره

آينده نگري چيست؟

يکتائي انفصالي و ما

آينده نگري مدرن

يک ديدگاه آينده نگر

آينده نگري، جعبه شن بازي، و توانمندي سياسي

پلاتفرم حزب آينده نگر

ترانس-هومانيسم و يادي از فريدون اسفندياري

تأثير ابزار هوشمند بر روي زندگي بشر و جهان

آينده نگري و راه تحول ايران

زمان ايجاد حزب آينده نگر

واقعيات جنبش سياسي ايران

*علم و تکنولوژي

فناوري اطلاعات: آغاز يا پايان

فلسفه علم در قرن بيستم

ابزار هوشمند شالوده تمدني نوين

تورينگ و هوش مصنوعي

آيا ننو تکنولوژي واقعي است؟

توليد فرا انسان مرکزي

فضا و انديشه نو

*اينترنت

بازهم درباره اينترنت و حريم خصوصي

پراکسي و حريم خصوصي

چگونه سانسور رسانه ها در برمه باعث نسل کشي هزاران نفر شد

فراخوان براي اينترنت غيرقابل سانسور

عبور از ديوار اينترنت ملي جمهوري اسلامي

مصاحبه درباره فيلترينگ اينترنت- VOAصداي آمريکا

توقف اينترنت پر سرعت هدفش سرمايه خصوصي است

چگونه فيلترينگ جمهوري اسلامي را خنثي کن-بخش دوم

گنجينه وبلاگ هاي ايراني

*جهان بيني

جنگل فراموش شده

بيدار انديشي و روشن بيني

خدا و ما

مدرنيسم و معناي زندگي

کنفرانس پرندگان

متافيزيک و مذهب

*صوفيگري

صوفيگري و تقدير گرائي- يک يادداشت کوتاه

*چپ

آينده نگري و کالت هاي بازمانده جنبش کمونيستي

آيا سوسياليسم عادلانه تر است؟

انديشه مارکسيستي و مونيسم-يکتاگرائي

عدالت خيالي *اما* استبداد واقعي

اميد کاذب به چپ

هدف وسيله را توجيه نميکند

*فرامدرنيسم

فرامدرنيسم شکل دهنده اسلامگرائي

*تئوري اقتصادي و عدالت

مسأله بيکاري را با راه حل هاي پيشنهادي نميشود حل کرد

بحران مالي 2008

جايگاه خواست واقعی کردن حداقل دستمزدها در مطالبات اپوزيسيون

اسلامگرائي در پي رهبري تقسيم مجدد جهان

درآمد آلترناتيو-عدالت اجتماعي در جامعه فراصنعتي

ثروت و عدالت در ايران فردا

عدالت اجتماعي و انقلاب کامپيوتري

يک تئوري ارزش ويژه

*موسيقي

موسيقي عصر جديد چيست؟

*زنان

کدام شعائر پايدارترند؟ بحثي در مورد مسئلهء حجاب

زنان، مردان، عشق ، تعهد، و آينده - ويرايش دوم

از عيد قربان تا مبارزه با بدحجابي

*جوانان

آينده نگري و جنبش جوانان ايران

*دموکراسي

درک خطري که امروز شهروندان بهائي را در ايران تهديد ميکند

بازهم درباره سکولارها  و انتخابات

در آستانه 16 آذري ديگر

سکولارها، مردم و انتخابات در ايران

رقص در آسمان

دموکراسي حکومت مردم نيست، قضاوت مردم است

قانون و ايران: فضيلت يا حقوق

گالبريت و دموکراسي در ايران

سخني با دوستان بهائي

آقاي خاتمي مذهب بهائي را برسميت بشناسيد

*جنگ

ناسيوناليست هاي تجاوز طلب

فراسوي جنگ

چرا من با هرگونه حمله به ايران مخالفم

وداع با جهان سوم

دليل جنگ

نقدي بر نقد حسين درخشان از عبادي

*مشروطيت

مشروطيت مدل غلط براي آينده

*انقلاب 1357

ترقي خواهي در عصر کنوني

مصاحبه درباره انقلاب 57

آينده نگري و انقلاب 57

ياداشتي کوتاه درباره دکتر سنجابي و ليبرالهاي ايران

*اسلام

اسلامگرائي در پي رهبري تقسيم مجدد جهان

پيام بمناسبت ماه محنت بار رمضان

اسلام و گلوباليسم

چرا اسلامگرائي ميکشد؟

خامنه اي و سلمان رشدي

*اصلاح طلبان اسلامي

تکرار اشتباه

آقاي خاتمي طرح شما براي پيشگيري از جنگ با اسرائيل چيست؟

نگاهي ديگر بر اصلاح طلبان جمهوري اسلامي

اصلاح طلبي ارتجاعي

قدرت، مذهب، و اصلاح طلبان ج.ا

دموکراسي اسلامي پلوراليسم نيست

*جمهوري اسلامي

مهدويت مصباح و جهانی شدن ولايت فقيه

آيا احمدي نژاد ميخواهد انقلاب سفيد بکند؟

طنز-رضائي، احمدي نژاد و رفسنجاني

مهدويت-بخش دوم--اميد يا نااميدي جمهوري اسلامي

مهدويت-اميد يا نااميدي جمهوري اسلامي

آغازِِ پايان جمهوري اسلامي

*آلترناتيو

چرا اپوزيسيون ايران نيرو نيست؟

آيا من در انتخابات شرکت ميکنم؟

تقصير از آقاي اديب برومند نيست

انتخابات و آينده ايران

ائتلاف همبستگي و خارج کشور

نامه سرگشاده به آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی

سخنی با برخی هواداران مهندس کورش زعيم

انتخابات و جبهه ملي ايران

نقطه انفصالي و انتخابات ايران

پيشنهاد: مهندس طبرزدي براي رياست جمهوری ايران

آيا فقط جمهوری اسلامی مخالفين سياسی-عقيدتی خود را نابود ميکند؟

جبهه ملي آخرين سراب وحدت اپوزيسيون

سکولارها، مردم و انتخابات در ايران

توهماتي دربارهء اپوزيسيون خارج از کشور

يادداشتي درباره سمينار جبهه در واشنگتن

حکومت اسلامی، خندق عراق و لبنان، و نقش سکولارها

کلامي با فعالين جنبش مدني ايران

اشکال اپوزيسيون ايران چيست؟

ترکيه نشان داد مسأله 28 مرداد نيست

انديشه توده اي، سد راه اپوزيسيون

جمعيت رفراندوم

قانون اساسي جديد- رفراندوم ترقي و تحجر

جبهه واحد برای ايجاد حکومت سکولار در ايران

ايران-جمهوري آينده نگر

تغيير رژيم در ايران و ژنرال هاي رسانه اي

*نافرماني مدني

غير اسلامي کردن يعني نافرماني مدني

از عيد قربان تا مبارزه با بدحجابي

*فدراليسم

کتاب کردها در ايران

فدراليسم قومي طرحي ارتجاعي براي آينده ايران

کنگره مليتهای ايران فدرال فرونتِ حزب دموکرات کردستان

مدينه فاضله قومي-ويرايش دوم

چرا تجزيه طلبي را بايد محکوم کرد

فدراليسم استاني و روند دموکراتيزه کردن ساختار قدرت

قای جوزف بايدن هيچ يک از ما را بر ديگری ترجيح نمی دهد

مدينه فاضله قومي

چرا هر گونه دولت اتنيکی را محکوم ميکنم

دو قطب گفتمان ملي

درسي از واترگيت و بازهم درباره حقوق اتنيک

راه حل مسأله ملي در ايران

نوشداروي کردستان بزرگ

يک لغزش: از پيشه وري تا مهتدي

کلامي با فعالين کرد ايران

نکاتي درمورد بحث هاي من درباره فدراليسم

کردهاي ايران و تقسيم عراق

تقسيم قومي عراق فدراليسم نيست

کردستان، فدراليسم، و احساسات ملي ايرانيان

وقايع آذربايجان و ساختار قدرت در ايران

آينده نگري و افسانه هاي دولت هاي ملي

فدراليسم حکومت قومي نيست

*اسرائيل

خطر جنگ جمهوري اسلامي و اسرائيل و اينکه اپوزيسيون چه کار ميتواند بکند

*عراق

عراق-تئوکراسي را تا دير نشده پايان دهيد

*آمريکا و اروپا و روسيه

روسيه: از محمد علي شاه تا احمدي نژاد

آمريکا و اروپا برای ايران چه کار ميتوانند بکنند

لابي جمهوري اسلامي ايران

چرا اقدام حقوقي نياک عليه حسن داعي را محکوم ميکنم

کلينتون-اوباما و ايران

نامه سرگشاده به پرزيدنت بوش درباره جنبش مدني
آقای جوزف بايدن هيچ يک از ما را بر ديگری ترجيح نمی دهد


تکذيب خبر روزنامه ايران

 

تکذيب خبر کيهان شريعتمداري

 

لطفاً توجه کنيد که اين صفحه ديگر به روز نميشود. لطفاً براي همه مقالات تازه  به صفحه زير مراجعه کنيد:

http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html

 

 

 

 

رساله های فلسفی

http://www.ghandchi.com/philosophical-papers.htm

philosophical-papers

 

Philosophical Papers

http://www.ghandchi.com/philosophical-papers-english.htm

 

 

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH