درباره اندیشکده آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com/514-AboutIranscope.htm   
About Iranscope Futurist Think Tank
http://www.ghandchi.com/514-AboutIranscopeEng.htm