Sam Ghandchiسام قندچي درباره اندیشکده آینده نگر ایرانسکوپ

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/514-AboutIranscope.htm  

About Iranscope Futurist Think Tank
http://www.ghandchi.com/514-AboutIranscopeEng.htm

 

iranscope-thinktank

 

ایرانسکوپ اندیشکده ای است که کا ر بر روی پروژه های مختلفی را در عرصه های اندیشه آینده نگری، حقوق بشر، سکولاریسم، ترقی، گلوبالیسم، عدالت اجتماعی، صلح، دموکراسی، و آزادی، با تمرکز برروی سفر ایران در قرن بیست و یکم، تسهیل میکند. تحقیقات انجام شده ممکن است برروی فرهنگ، مسائل زنان و گروه بندی های مختلف اجتماعی، مذهبی و اتنیکی جامعه، اقتصاد، فلسفه، مذهب، علم، هنر، تکنولوژی، سیاست، نافرمانی مدنی، جامعه شناسی، تاریخ، یا جنبه های دیگر زندگی، تأکید داشته باشد.

از آنجا که توسعه در ایران امروز از طغیان جنبش جهانی اسلامگرائی غیر قابل تفکیک است، تم اصلی تحقیقات ما درباره راههائی است که میتوان با اسلامگرائی مواجه شد و آلترناتیو های قابل دسترس نه تنها برای ایران و ایرانیان بلکه برای کل جهان در این مقطع تاریخی، مورد تتبع قرار میگیرند.

اسلامگرائی به ایران محدود نیست. این جنبش واپسگرا حتی باعث ناامیدی و بدبینی در میان جوانان در غرب شده است. جوانان در مواردی هر گونه خوش بینی به آینده را از دست داده و در برابر جنایات بنیادگرائی و مشخصاً بنیادگرائی اسلامی احساس درماندگی میکنند، تأثیری که بویژه پس از فاجعه 11 سپتامبر 2001 که در قلب غرب بوقوع پیوست، کاملاً قابل رؤیت است.

تمدن غرب امروزه تمدنی سالخورده است که بار بغرنجی خود را آنگونه که برخی صاحب نظران جدید مدتی است خاطر نشان کرده اند، با خود حمل میکند. این واقعیت به این معنی است که تمدن غرب مقادیر متنابهی از منابع و انرژی خود را تنها برای حفظ تعهدات موجودش، به مصرف میرساند. نوشداروی بنیادگرایان، ارائه نوعی زندگی بی آلایش است که در واقع رهائی از بار مسؤلیت سنگین نگهداری این سیستم بغرنج را برای آنهائی که به قولهای کاذب رجعت به عصر طلائی دنیای قدیم و پاسخ های ساده برای مشقات دنیای امروز باور دارند، وعده میدهد.

بنیادگرائی خود را نه تنها در کشورهای عقب مانده بلکه حتی در آمریکا که با بدهی ملی فزاینده روبرو است و 47 میلیون نفر از مردم فاقد بیمه بهداشت هستند و حقوق بازنشستگی برای نسل آینده در زیر علامت سؤال قرار دارد، بمثابه یک آلترناتیو جهت برآوردن انتظاراتی که شهروندان از دولت دارند، نشان میدهد.

بنظر میرسد تعداد زیادی از اندیشکده ها در آمریکا سالهاست که بر روی مسأله اسلامگرائی کار کرده اند معهذا به سختی بشود توصیه ها یا ایده هائی از طرف آنها یافت که بتوان گفت راه کاری است برای آنکه با این پدیده چه باید کرد.

من خود در کتابم تحت عنوان «ایران آینده نگر» با عنوان دوم «آینده نگری در برابر تروریسم» سعی کردم نشان دهم که چرا ترویج آینده نگری بمثابه آلترناتیوی در برابر اسلامگرائی راه کار در خاورمیانه و مشخصاً در ایران است.

با این وجود، کتابم از کاری که توصیه های مشخص درباره آنکه با اسلامگرائی چه کار میشود کرد داشته باشد یعنی از فرموله کردن راه حل های مشخص عملی، یعنی کاری که از یک اندیشکده انتظار میرود، بسیار فاصله داشت. اگر کسی به ای ئی آی و دیگر اندیشکده های معروف نگاهی بیاندازد که مدت مدیدی است برروی این موضوع کار میکنند، آنها حتی در وضع بدتری هستند چرا که حتی از داشتن یک دیدگاه عمومی که در کتاب «ایران آینده نگر» ارائه شده نیز برخوردار نیستند.

همه آنچه آن اندیشکده ها درباره اسلامگرائی نوشته اند در واقع از مدل قدیمی که برای درک کمونیسم و در حد کوچکتری برای درک فاشیسم تدوین شده اند، استفاده کرده اند، در نتیحه کارشان به ارائه راه کارهای مقطعی که بیشتر بخاطر عدم تطابق با واقعیت کنونی ناموفق هستند، ختم شده است، چرا که بر دیدگاهی استوارند که مدل کهنه شده ای از پدیده دیگری است که ابداً بیانگر اسلامگرائی نیست.

آنها استراتژی های حقوق بشر را برای از میدان به در کردن اسلامگرایان توصیه میکنند در صورتیکه حکمرانان اسلامگرا در مقایسه با حاکمان کمونیست، با اکثریت مردم کشور تحت حاکمیتشان اشتراک ایدئولوژی دارند و در نتیجه هر طرحی فاقد سکولاریسم، از عهده پاسخگوئی به این واقعیت اسلامگرائی موجود، عاجز است.

از سوی دیگر، با سقوط شوروی، اتوپی کمونیسم نیز فروریخت و در نتیجه آنهائی که در جستجوی یک اتوپی بمثابه راه حلی برای معضلات جهان میباشند، از اتوپی های سکولار 150 سال گذشته دست شسته اند. این واقعیت نیز خود لطمه بزرگی به سکولاریسم زده است که بسیاری انواع آرمانی آن را ناخوشایند کرده است.

به این طریق در جستجو برای یافتن پاسخ های حاضر و آماده به معضلات عصر کنونی، بسیاری کسان اتوپی های مذهبی را بعنوان راهی برای رویاروئی با مشقات نظم کنونی جهان و ساختارهای موجود آن که مورد انزجارشان است، برگزیده اند، دورنمائی که نوعی تجدید حیات جنگ های صلیبی را با خود آورده است، و گوئی نبردهای تازه برای بیت المقدس آغاز شده است.

تحلیل بالا توضیح نمیدهد که در ارتباط با رشد آینده اسلامگرائی چه میشود انتظار داشت یا که با آن چگونه بایستی مواجه شد ولی نشان میدهد که زمینه تجدید حیات بنیاد گرائی اسلامی در قرن بیست و یکم چیست و با این دیدگاه میتوان برای پاسخ به سؤالات مشخص ذکر شده، اقدام کرد.

ما میدانیم که اولین جنگ های صلیبی متوقف نشدند و با جنگهای صلیبی دیگری دنبال شدند. سؤال این است که آیا جنگ های صلیبی کنونی با جنگ های ضعیف تر یا قوی تری دنبال خواهند شد. آنچه در افغانستان شاهدش بودیم شکست اتوپی شوروی بدست بنیادگرائی طالبان بود و بنظر میرسد دموکراسی غربی نیز توسط طالبان در افغانستان در چالش جدی است، بطوری که طالبان درحال بازگشت به قدرت است، این بار نه تنها از طریق جنگ بلکه همچنین از طریق مذاکرات صلح با دولت افغانستان، و نیز از طریق جنگ و مذاکرات صلح با دولت پاکستان.

در غرب نه تنها معمول شدن دادگاه های شرع در کانادا مسأله ساز بوده است بلکه موفقیت های اسلامگرایان در بریتانیا در شاخه قضائی دولت تا حدی بوده است که اسقف کانتربری در دفاع از برسمیت شناختن قوانین شرع اسلام سخن گفته است حرکتی که واقعاً سکولاریسم را در جامعه ای با چنان قدمت سنت سکولار در قوه قضائیه، به زیر سؤال میبرد و نشان میدهد که تأثیر اسلامگرائی در جهان را نمیشود فقط محدود به کشورهای در حال توسعه خاورمیانه نظیر ایران دید.

نیاز کار برروی مسائل اقتصادی مرتبط به آزادی اجتماعی برای تلاشهای ما جهت پاسخ دادن به دینامیسم پیروزی های اسلامگرایان، غیر قابل انکار است. چنین مطالعاتی قادر خواهد بود، راه حل های آلترناتیو برای مقابله با نوشداروهای ارائه شده توسط اسلامگرایان را تدوین کند، چرا که بیشتر و بیشتر آشکار میشود آنها برای تقسیم مجدد جهان توجه خود را برروی نابرابری های اجتماعی در جهان متمرکز کرده اند. این برخورد نه تنها از سوی جمهوری اسلامی ایران با مانورهای بین المللی اش در عراق و فلسطین دنبال میشود بلکه این موضوعی است که استراتژی القاعده سالهاست بر روی آن متکی بوده است.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
سیزدهم اردیبهشت ماه 1387

May 2, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH