کتابها کتابهای سام قندچی


 

*واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر

http://www.ghandchi.com/human-variant-book.htm

social gathering of six bonobos at San Diego Zoo, 2006.

New Variant to Meet Human Needs

http://www.ghandchi.com/human-variant-book-english.htm

 


 

*کتاب ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم

http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm

Futurist Iranايران آينده نگر

FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 


 

*چند رساله آکادمیک در باب پلورالیسمِ سکولار و آینده نگر

http://www.ghandchi.com/1800-academic-essays.htm

سکولاریسم

 

Academic Essays on Secular and Futurist Pluralism

http://www.ghandchi.com/1800-academic-essays-english.htm

 


 

*کتاب کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران

http://www.ghandchi.com/700-KurdsIran.htm

کردها و شکل گيري دولت مرکزي در ايران

Kurds & Central Government in Iran Book
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIranEng.htm

 


 

متون برگزیده

 


http://featured.ghandchi.com

 

Featured Articles of Sam Ghandchi

 

مجموعه مقالات

 


 

 iranscope search

 

بازچاپ و توزیع در شبکه های اجتماعی

 

سایت آینده نگر ایرانسکوپ