New Variant  واریانت جدید  philosophical-papers  futurist-iran  kurds

 

 

http://featured.ghandchi.com

 


 

 

futurism-vs-terrorism

 

 

 

A Few Futurist Books

 

 

 

چند کتاب آینده نگر

 

 

 

 

 

*Futurist: Humanity's Nowruz in 21st Century

New Variant to Meet Human Needs

New Variant  واریانت جدید

آینده نگر: نوروز بشریت در قرن بیست و یکم

واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر

 


 

*Philosophical Papers

philosophical-papers

رساله های فلسفی

 


 

*FUTURIST IRAN

Book Review of Futurist Iran by World Future Society

Futurist Iranايران آينده نگر

مرور اولین ویراش کتاب ایران آینده نگر از طرف انجمن جهان آینده

ایران آینده نگر

 


 

*Kurds & Central Government

کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران

کردها و دولت مرکزی

 


 

آینده نگر

 


 

کتابهای سام قندچی