متن مرور انجمن جهان آینده به زبان انگلیسی در پایین همین صفحه

World Future Society's Review in English at the bottom of this page

 

http://bit.ly/2nS1K4p

 

آینده نگری در برابر تروریسم

مرور اولین ویراش کتاب ایران آینده نگر از طرف انجمن جهان آینده

لینک سپتامبر 2003 که دیگر کار نمی کند: http://www.wfs.org/futupsep03.htm

انجمن جهان آینده

 

futurism-vs-terrorism

 

آینده نگری میتواند به تروریسم فناتیک های اسلامی پایان دهد، آینده نگر ایرانی سام قندچی، سردبیر و ناشر ایرانسکوپ، بحث میکند.

 

در کتاب جدید خود،  ایران آینده نگر، قندچی برای برنامه ای فیوچریستی جهت ساختن آزادی و ترقی در جامعه آزاد بحث میکند. این آزادی و باز بودن است، که میتواند با حمایتی که برای ایجاد دولت ایده ال اسلامی تروریست ها شکل گرفته، مقابله کند. برای دسترسی به این هدف، وی پلاتفرم حزب آینده نگر ایران را پیشنهاد میکند.

 

او در مقدمه ی کتاب مینویسد "سالها برای برنامه ای فیوچریستی برای ایران بحث کرده ام وقتیکه مسائل توسعه ایران را بسوی قرن بیست و یکم، مورد بررسی قرار داده ام،" و ادامه میدهد که "راه های گذشته راست و چپ نه برای آزادی ایران کار میکنند، و نه برای ساختن ایرانی نو."

 

پیوندها:

ایرانسکوپ: http://iranscope.ghandchi.com

 

یادداشت سام قندچی:  عنوان این کتاب در ابتدا «ایران آینده نگر: تأملی بر انقلاب ارتجاعی 1357» بود. عنوان «آینده نگری در برابر تروریسم» در ویرایش سوم کتاب، از عنوان مرور بالا برگرفته شده که سردبیر «انجمن جهان آینده» در بررسی کتاب در سپتامبر 2003 درباره این کتاب برگزیده بود. با سپاس از تیم انجمن جهان آینده بویژه خانم سینتیا واگنر Cynthia Wagner، مدیریت سردبیری مجله فیوچریست، برای مرور کتاب، و برای استفاده از این عنوان مناسب. این کتاب در مقایسه با نوستالژیهای مختلفی که به عنوان آلترناتیو رژیم اسلامگرای حاکم بر ایران مطرح می شوند، آلترناتیوی سکولار دموکرات و آینده نگر را برای ایران توصیه می کند.

 

http://ghandchi.com

 

ایران آینده نگر-کتاب آنلاین:

http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm

 

ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم

 

 


 

Futurism VS Terrorism

Book Review of Futurist Iran by World Future Society

September 2003 Link which no longer works: http://www.wfs.org/futupsep03.htm

World Future Society

futurism-vs-terrorism

Futurism could help end terrorism by Islamic fanatics, argues Iranian futurist Sam Ghandchi, editor and publisher of Iranscope.com.

In his new book, FUTURIST IRAN, Ghandchi calls for a futurist program that builds up freedom and progress in an open society. It is this freedom and openness that will counter support for terrorists' creation of an ideal Islamic state. Toward that end, he proposes an Iranian Futurist Party platform.

"For years, I have been arguing for a futurist program for Iran when viewing Iran's issues of development into the twenty-first century," he writes in the book's introduction. "The old ways of the right and the left will neither work for the freedom of Iran, nor can they be used to build a new Iran."


LINKS:
Iranscope: http://iranscope.ghandchi.com/

 

Sam Ghandchi' s Note: This book was originally called "Futurist Iran: Abating the 1979 Reactionary Revolution". I adopted the new subheading "futurism vs terrorism" for my book, in this third edition, from the above title, that 'World Future Society' editor had used to refer to this book, when reviewing it in September 2003.  My thanks to World Future Society team and particularly to Cynthia Wagner the managing editor of the Futurist, for her review of my book, and for using this appropriate title for her review. This book in contrast to various nostalgia that are offered as alternatives to the Islamist regime ruling Iran, proposes a secular democratic and futurist alternative for Iran

 

http://ghandchi.com/index2.html

 

FUTURIST IRAN online book: http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

Futurist Iran: Futurism VS Terrorism

 

 

http://www.ghandchi.com/ReviewByWFS.htm