sam-ghandchi تصورات نادرست دربارهء رهبری انقلاب 21 در ایران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4120-rahbarie-enghelaabe21.htm

http://isdmovement.com/2021/0721/073021/073021-Sam-Ghandchi-Wrong-ideas-about-leadership.htm

پی نوشت نهم مرداد ماه 1400:  ایرانسکوپ-دات-کام *** به روز رسانی  ***  آرشیو حزب آینده نگر

مطالب مرتبط: *   1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27

 

rahbarie-enghelaabe21

 

اکنون ما در چهارمین سال انقلاب 21 ایران قرار داریم که با خیزش 96 آغاز شد و با امواج کوچکتری از جمله در مرداد ماه 97 که در آن روزها زنده یاد نوید افکاری بازداشت شد، ادامه یافت و دومین موج بزرگ خود را در خیزش 98 داشت و هم اکنون در خوزستان با موج تازه ای از این انقلاب روبرو هستیم. متأسفانه هنوز در میان اپوزیسیون کنونی ایران شکل تحول بعدی نظیر سال 1357 تصور می شود و تازه درک از نحوه ی پیروزی خمینی نیز نادرست است و پنج هفته پیش در مقاله ای تحت عنوان «چگونه رژیم خمینی به قدرت رسید»، این موضوع توضیح داده شد و 5 روز بعد از آن در مقاله ی دیگری تحت عنوان «آینده نگری و تحریم انتخابات:خلق را تقلیدشان بر باد داد»، اشاره شد که این تقلید از طرح شورای انقلاب سال 1357 به اشکال مختلف توسط نیروهای سیاسی گوناگون چگونه باعث شکستهای اپوزیسیون در این 43 سال شده، و نیاز به تشکیل «حزب آینده نگر»، نه بعنوان گروهی کوچک بلکه به مثابه حزبی بزرگ و فراگیر نظیر «حزب دموکرات آمریکا در زمان جفرسون»، مورد بحث قرار گرفت.

 

در زمان انقلاب 1775 آمریکا، حزب دموکرات جفرسون شکل نگرفت و بعد از آن تشکیل شد؛ اما، انقلاب را رهبران این کشور نظیر واشنگتن و جفرسون از طریق تشکیلاتی بنام فراماسونری، رهبری کردند و درباره ی فراماسونری قبلاً در مقالات مختلف به تفصیل بحث کرده ام  وآنچه در آمریکای آنزمان بود با آنچه ما چند قرن بعد در ایران می شناسیم، کاملاً متفاوت و موضوع بحثم در اینجا نیست! اما نکته در این است که انقلاب آمریکا در همان 240 سال پیش از طریق تشکیلات رهبری شد. این امر رهبری توسط تشکیلات در مورد همه ی انقلابهای عصر مدرن صدق می کند چه انقلابهای دموکراتیک نظیر آمریکا و چه سوسیالیستی در روسیه و چین، و همانطور که در مقاله ی «چگونه رژیم خمینی به قدرت رسید» توضیح داده شد، حتی خمینی از تشکیلات «جامعه ی روحانیت»، برای رهبری انقلاب استفاده کرد و شورای انقلاب در پایان کار، ظاهر قضیه بود برای استفاده از نیروهای دیگر! جنبش سکولار ایران چنین تشکیلات سنتی ندارد و تصور اینکه ارتش ایران چنین تشکیلاتی است واقعیت نیست هرچند تلاش برای به دست آوردن حمایت نیروهای انتظامی و ارتش برای انقلاب 21 ایران کاری درست است که در پیام توییتری آقای رضا پهلوی در روز گذشته بسیار عالی بیان شده بود.

 

برخی اوقات دوستانی به قدرت رسیدن شاهان در تاریخ ایران را بعنوان مدلی برای انقلاب 21 مطرح می کنند. واقعیت این است که در جوامع ماقبل مدرن در اروپا، آسیا و مشخصاً ایران اینگونه شکل تغییر وجود داشته و شاید در ایران آخرین بار اینگونه تغییر، در زمان به قدرت رسیدن آقا محمدخان قاجار بوده است؛ اما، ابداً به قدرت رسیدن رضا شاه شباهتی به آن تحولات دوران فئودالیسم ندارد و یک کودتای نظامی بوده که در تاریخ معاصر در کشورهای مختلف دیده ایم و البته بعد از کودتا برخی خود را شاه یا رییس جمهور اعلام کرده اند و بعضی هم نظیر رضا شاه، خدمات بزرگی به کشورشان کرده اند، اما آن تحول، انقلاب نیست و اگر کسی به امید کودتایی در ایران است در آنصورت می تواند در آن مورد بحث کند ولی موضوع بحث صاحب این قلم «انقلاب 21 ایران» است. رهبری انقلاب 21 ایران نه از طریق آنارشیسم به دست می آید و نه با روشهای خمینی برای بهره بردن از تشکیلاتی سنتی در جامعه ی ایران نظیر جامعه روحانیت! در واقع در پس ذهنیت اصلاح طلبان همان اندیشه بهره برداری از جامعه ی روحانیت هنوز وجود دارد هرچند نظیر بقیه ی نیروهای اسلامی در این سالها به اهمیت احزاب در جوامع مدرن آگاهی یافته و احزاب سیاسی خود را تشکیل داده اند!

 

در چند ماه اخیر سخنرانی تاریخی آقای رضا پهلوی، تلاشهای شورای گذار و دبیرکل آن آقای حسن شریعتمداری و سخنگوی آن آقای شهریار آهی، و رهبرانی نظیر آقای حشمت طبرزدی، و تلاشهای بسیاری از گروه های چپ و بخشهای مختلف جبهه ملی و همچنین بسیاری از شخصیتهای فعال آنارشیست نظیر آقای شاهین نجفی، و جریانات فکری فعال در فضای مجازی نظیر فرشگرد،  شرایط را برای دعوت کنگره ی مؤسس حزب آینده نگر مهیا کرده است. سالهاست این بحثها توسط دکتر اسماعیل نوری علا از دوران انتشار «سکولاریسم نو»، تا تشکیل جنبش سکولار دموکراسی و مهستان، و بالاخره با تشکیل حزب سکولار دموکرات ایرانیان، دنبال شده است. صفحه ی حزب آینده نگر (ایرانسکوپ-دات-کام) در اینترنت متعلق به حزب سکولار دموکرات ایرانیان است، و امیدوارم این دوستان که شخصاً هوادارشان هستم، با حرکت برای تدارک کنگره ی حزب آینده نگر، کمک کنند که سکولار دموکراتهای ایران رهبری این مهم را در دست گیرند، و این مسأله ی فقدان تشکیلات رهبری را، در جنبش سیاسی ایران، سامان دهند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم تیر ماه 1400
July 20, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles