Sam Ghandchiسام قندچي خیانت رهبران اصلاح طلب به مردم و لزوم پایان دادن به رژیم مذهبی در ایران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4312-eslahtalaban-khiaanat.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13

 

eslahtalaban-khiaanat

 

همانطور که 6 سال پیش بحث شد، اصلاح طلبی اسلامی دستکم از روزی که «نهضت آزادی» تأسیس شد، با ما بوده و متأسفانه فعالین نهضت آزادی و همه ی ملی مذهبی ها از جمله زندانی سیاسی خانم نرگس محمدی به رغم همه ی فداکاری هایی که در مبارزه برای احقاق حقوق بشر در ایران انجام داده اند، از نظر فکری تفاوتی با امثال خانم فائزه هاشمی ندارند، و حتی برخلاف سازمان مجاهدین، که بارها در همه ی این سالها مورد نقد قرار داده ایم، که پیشبرد اسلام سیاسیِ نوع ِخود را، در گرو پایان دادن به رژیم اسلامی حاضر می دانند، اصلاح طلبان اسلامی، همچنان حفظ رژیم مذهبی کنونی را، ضامن پیشبرد برنامه های خود می بینند! البته کسانی نیز بوده و هستند که بویژه بعد از پایان جنگ ایران و عراق، و قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367، و بالاخره خیمه شب بازی دوم خرداد 1376 حجت الاسلام سید محمد خاتمی، به صفوف اصلاح طلبان اسلامی پیوستند، تا بتوانند برای فعالیت سیاسی در ایران، مصون بمانند، و یا اینکه به اشتباه به آن حرکت پیوستند چون تصور می کردند «اسلام سیاسی» یعنی «فعالیت سیاسی برای فرد مسلمان»، در حالیکه معنای «اسلام سیاسی» چنین نبوده و نیست و تلاشی است برای ایجاد، ادامه و تحکیم رژیمی مذهبی و مشخصاً رژیمی اسلامی به هر حال آن هواداران اصلاح طلبان لزوماً به مردم ایران خیانت نکردند و هدفشان تلاش جهت مبارزه برای احقاق حقوق بشر در این رژیم استبدادی اسلامی بود! اما رهبران اصلاح طلب و در رأس آنها حجت الاسلام محمد خاتمی با گمراه کردن مردم ایران در مورد رژیم اسلامی، در واقع بزرگترین خیانت را به دموکراسی و آزادی ملت ایران کردند و جنبش آزادیخواهانه ی ملت را برای 25 سال دیگر از سکولار دموکراسی دور کرده و به بیراهه ی اصلاح طلبی ارتجاعی اسلامی انداختند که بویژه از همان روز اول 2 خرداد 1376 چیزی نبود جز ادامه ی دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه با نقش مشخص اصلاح طلبان در این خیمه شب بازی بمثابه «پلیس خوب» برای کوکلاکس کلانهای اسلامی! واقعیت این است که امروز برای مردم ایران بعد از این ربع قرن، دیگر این حقیقتِ تلخِ «خیانت بزرگ رهبران اصلاح طلب به ملت ایران»، کاملاً آشکار شده و کشف اتم نیست! امروز برای کسانیکه چه به اشتباه و چه به قصد قادر شدن به فعالیت سیاسی در جامعه ای که هنوز برایش پایان دادن به رژیم اسلامی روشن نبود، به صفوف اصلاح طلبان پیوسته بودند، وقت آن است که این بند ناف را از تشکیلاتهای اصلاح طلبان و مشخصاً از «حزب اتحاد ملت ایران اسلامی»، با آن نام مشمئز کننده اش که «ملت ایران» را «ملیت ایران اسلامی» خطاب می کند، قطع کنند و صریحاً از سکولار دموکراسی برای ایران، حمایت کنند! آینده ی ایران پایان دادن به هرگونه رژیم مذهبی و ایجاد حکومتی سکولار، دموکراتیک و آینده نگر است. به اندازه ی کافی این تجربه ی شوم حکومت اسلامی در 43 سال گذشته، ملت ایران را به ورطه ی نابودی کشانده است! چند روزی قبل از خیزش آبان 98 ما در اپوزیسیون در میانه ی همین بحثها بودیم که مردم در ایران بازی را عوض کردند! به امید پیروزی!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

14 تیر ماه 1401
July 4,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH