Sam Ghandchiسام قندچي بحث توطئه ی آمریکای تازه ای که عده ای در اپوزیسیون راه انداخته اند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2758-new-conspiracy-theory.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2L5oEzd  

 

conspiracy-theories 
 

یک عده دیوانه به تازگی تئوری توطئه ی تازه ای راه انداخته اند و می گویند خیزش 96، که البته ما همه می دانیم در 128 شهر ایران در دی ماه 1396 راه افتاد، آمریکا را به فکر انداخت و گفت تحریمها را راه بیاندازیم که مردم ایران فکر کنند ما آمریکایی ها هستیم که رژیم را می آوریم و می بریم و به اینصورت دوباره مردم ایران اتکاء به نفس خود را از دست بدهند. اما همه می دانند تحریمهای پرزیدنت ترامپ قبل از خیزش 96 بود و به همین دلیل داستان را به شکل دیگری می سرایند که آمریکایی ها می دانستند قرار است به قول اینها در "180 شهر" خیزش مردمی راه افتد و به همین دلیل با این پیش بینی، برنامه ی تحریمها را راه انداختند. آخر ما که اینهمه در این اپوزیسیون همه ی این سالها فعال بوده ایم از چنین چیزی نه تنها خبر نداشتیم بلکه هنوز هم نمی دانیم که رهبری خیزش 96 چگونه شکل گرفت، بعد این به اصطلاح آمریکایی ها چطوری اینهمه علم غیب داشتند که از ماه ها قبل از وقوع آن خیزش، تئوری توطئه این دیوانگان را برنامه ی عملی خود کنند. مگر آمریکا بیکار است که صبح تا شب بنشیند و درباره ایران با خبر روز استراتژی تعیین کند یا تغییر دهد. آمریکا 40 سال است استراتژی اش درباره ایران روشن بوده و هست و استراتژیست هایش نیز صبح تا شب نمی نشینند قصه سرایی کنند و مثل اپوزیسیون ایران هر روز با خبر روز استراتژی عوض نمی کنند، اما به استراتژی خود عمل می کنند و توطئه و طرحهای آرتیستی نظیر کودتای 28 مرداد را هم که به ندرت انجام می دهند، اگر انجام داده اند، خودشان بعداً با آزادی اطلاعات اعلام کرده اند اما هنوز برخی از ایرانیان، دوست دارند چه موافق و چه مخالف 28 مرداد، درباره آن رویداد نیز که دیگر همه فاکتها دانسته است، همچنان بعد از 65 سال قصه پردازی کنند و اشتباهات خود ما ایرانیان را نبینند. خیر دو سال پیش خیزش دی ماه 96 را خود مردم ایران راه انداختند و پرزیدنت ترامپ هم به درستی از آن حمایت کرد و در همین آمریکای ترامپ هم در سه سال گذشته مردم در این کشور بسیار بیش از دوران اوباما دموکراسی داشته اند و عده ای چپی طرفدار اصلاح طلبان راه انداز نایاک بوده و هستند، هر روز با بحث ترامپ می خواهند با ادبیاتی که در این 40 سال به کار برده اند، استمالت از رژیم اسلامی توسط پرزیدنت اوباما را توجیه کنند، همانطور که با تبلیغ کج فهمی از جنبش سبز سالها چنین کردند. ما در ایران همچنان زیر استبداد کوکلاکس کلان های اسلامی قرار داریم و اپوزیسیون ما حتی هنوز نقش ظریف را در داستان برجام نفهمیده است و سیاست و سیاستمداری را به تئورهای توطئه تقلیل داده است. به اندازه کافی چپی های هوادار اصلاح طلبان اسلامی در هر انتخابات درباره "بد" و "بدتر" نطق کرده اند و با قصه های ضدامپریالیستی به روسیه و کوکلاکس کلان های اسلامی ایران، کمک کرده اند. اینها حقایق هستند، بس کنید با این تئوری های توطئه وقت مردم ایران را تلف نکنید.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

شانزدهم تیر ماه 1398
July 7, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH