بعدالتحریر  26 ماه دسامبر 2017:

پوزشخواهی از دکتر علی راسخ افشار درباره بحث فدرالیسم و تجزیه طلبان پاسیو
http://www.ghandchi.com/1824-ali-rasekh-afshar.htm

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
P.S. Oct 1, 2017:Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sam Ghandchiسام قندچينامه سرگشاده به رهبران جبهه ملی درباره فدرالیسم

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/435-JebheMelli.htm

Open Letter to Jebhe Melli Leaders about Federalism

http://www.ghandchi.com/435-JebheMelliEng.htm

 

دوستان عزیز،

 

تجزیه طلب پاسیو آندسته از رهبران سیاسی ایران هستند که اولاً هنوز نفهمیده اند گلوبالیسم یعنی چه و به همین دلیل هم هنوز از ترس گلوبالیسم سالهاست که متحد جمهوری اسلامی شده اند و ثانیاً در گذشته و حال نیز با خشک مغزی خود نسبت به خواست های قومی در ایران و با خواندن مخالفان بعنوان تجزیه طلب، همین ها ایران را به مرز تجزیه برده اند. چند بار دیگر باید مقاله نوشت که فدرالیسم حکومت قومی نیست.  چند بار دیگر باید نوشت که دفاع از حقوق اتنیکی به معنی تجزیه طلبی نیست. چند بار دیگر باید توضیح داد که دیگر امروز معنای ملت و بحث های راجع به دولت ملی با بحث های 50 سال پیش تفاوت اساسی دارد:

 

 http://www.ghandchi.com/434-NationStates.htm

 

برعکس ادعاهای کسانی که میگویند بحث فدرالیسم از زمان حمله آمریکا به عراق باب شده است، ابداً چنین نیست.  شاید این افراد خود از زمان حمله آمریکا به عراق دوباره پس از خواب چندین ساله به یاد جنبش سیاسی ایران افتاده اند و فکر میکنند که رهبر این جنبش هستند و به سازمان های سیاسی کرد توهین میکنند و به آنها میگویند که نماینده مردم کرد نیستند وقتی فکر میکنند خود نماینده کل مردم  ایرانند. 

 

فدرالیسم اقلاً در 20 سال گذشته بصورت فعال در محافل سیاسی ایران مورد بحث بوده است.  در اینجا نمیخواهم همه بحث های تاریخی و سیاسی در این مورد را تکرار کنم چرا که برای آنها که صادقانه علاقمند به مطالعه این مبحث هستند تاکنون به اندازه کافی توضیحات نوشته شده است [http://www.ghandchi.com/700-KurdsIran.htm] و آنها هم که نخوانده فقط موضع عداوت و تحریف این بحث ها را دارند، و با ارائه بخث های نامربوط تاریخی میخواهند ناسیونالیسم افراطی پان ایرانیستی خود را به کرسی نشانند، با تکرار من سعی نخواهند کرد که دقیق و بدون غرض ورزی بحث های فدرالیسم را بخوانند.

 

چرا؟  به آن خاطر که اینان  دنبال سوء استفاده از بحث واقعی ساختمان سیاسی آینده ایران، برای اهداف شخصی خود هستند، و میخواهند از این نمط کلاهی برای خود بدوزند، و به ریاست و صدارت در جنبشی برسند که سالها با آن کاری نداشته اند، و به یکباره که میبینند جنبش فعال شده است سر و کله شان پیدا شده است، و بدنبال مقام و جاه و جلال برای خود هستند،  و نه مسأله شان سختی های مردم کردستان است و نه مردم بقیه ایران، و اگر دوباره جنبش آرام شود این آقایان به کار و کاسبی شان برمیگردند.

 

مردم ایران هم دیگر آن مردم 30 سال پیش نیستند که گول امثال این ها را بخورند که  با هرکسی مخالف بودند در گوشی به این و آن مشکوک میخواندند و دروغ پردازی میکردند و به جای بحث علمی انشاء و قصه مینوشتند، ولی اینان نیز آزادند مثل هر کس دیگری امروز در جنبش سیاسی ایران فعال شوند، و هر آنچه دل تنگشان میخواهد بگویند، و افراد و گروه های سیاسی ای را که این سالها از پای ننشستند و در اوج سرکوب مردم کردستان و نقاط دیگر ایران از هیچ فدا کاری مضایقه نکردند را هدف حملات بی شرمانه خود قرار دهند، تا مگر برای خود که در این سالها در خواب بودند با کوچک کردن فعالین واقعی این سالهااعتباری بسازند، و مطرح شوند.  سخن من با اینان نیست و وقتم را هم با پلمیک با امثال این فرصت طلبان صرف نمیکنم. 

 

بحث من در اینجا با اکثریت رهبران جبهه ملی ایران است که دوباره دارند اشتباهی را میکنند که در رابطه با برنامه جمهوری در ایران مرتکب شدند، و برای چندین دهه از حمهوریت دفاع نکردند، و حتی کسانی از صفوف خود نظیر دکتر حسین فاطمی را که از طرح جمهوری دفاع میکرد در مقابل اتهامات کمونیست بودن و امثالهم تنها گذاشتند، در عین انکه دست آخر وقتی خمینی شعار جمهوری را بدست گرفت، پشت سر خمنیی رفتند، و فقط در دوران جمهوری اسلامی که جمهوری بوسیله ملایان مسخ شده است، محکم پشت شعار جمهوری ایستاده اند، بجای آنکه سالهای پیش از آن از شعار جمهوری سکولار بروشنی پشتیبانی کنند، که پیش برنده طرح جمهوریت لیبرال و سکولار در ایران شوند، و نه آنکه امروز از طرف طرفداران جمهوری اسلامی مورد سؤ استفاده قرار گیرند.

 

در 20 سال اخیر نیز حالت مشابهی درباره برنامه فدرالیسم بوجود آمده است و بخش مهمی از جریانات سیاسی ایران از نیروهای لیبرال دموکرات، چپ، و آینده نگر گرفته تا نیروهای سلطنت طلب، اسلامی و حتی بخش هائی از رژیم موجود پی برده اند که راه حل داشتن یک ایران یک پارچه فدرالیسمی است نظیر آمریکا، و نه حکومت متمرکز مدل فرانسه، که ما از زمان انقلاب مشروطیت دنبال کرده ایم. (اجازه دهید برای آنها که ملانقطی از ذکر فرانسه بجای بلژیک از من ایراد میگیرند بگویم که مدل اساسی دولت متمرکز در جامعه صنعتی را انقلاب فرانسه تدوین کرد هرچند بسیاری رژیم های پادشاهی اروپائی نظیر بلژیک که برای اجتناب از انقلابی نظیر فرانسه سیستم خود را تعدیل کردند، از برنامه فرانسه قرض گرفتند، و قانون اساسی ایران هم که مدل بلژیک را بخاطر پادشاهی بودن ایران الگوی خود قرار داد، در واقع همان مدل دولت متمرکز فرانسه را دنبال کرده است). به هر حال دوباره منتظر نشویم تا برنامه فدرالیسم را رژیم موجود یا طرفداران سلطنت درک کنند و پیاده کنند و بعد طرفدارش شویم.  دوباره منتظر نشویم که این برنامه لیبرالی نظیر برنامه لیبرالی *جمهوری*، توسط نیروهای دیگر، اول به جامعه ایران ارائه شود، بجای آنکه نیروی اصلی ای که ادعای طرفداری از لیبرالیسم و سکولاریسم را دارد، پیش قراول ارائه آن به جامعه ایران شود. 

 

سالها پیش وقتی درباره ارتجاعی بودن انقلاب اسلامی 1357 و بعد ها وقتی درباره اصلاح طلبانی که دنبال ترقی ایران نبودند بحث میکردم [http://www.ghandchi.com/355-Iran1357.htm] کمتر کسی حاضر بود بشنود و به انواع مختلف من را سانسور کردند که چرا اینگونه به جریان اسلامگراو اصلاح طلبان اسلامی بخاطر عدم ترقی خواهی آنها میتازم، اما امروز بر همه واقعیت آشکار و اکثریت نیروهای مترقی ایران بروشنی از سکولاریسم دفاع میکنند.  دوباره دنبال شعارهای اشرافیت لیبرال ایران که "شاه سلطنت کند و نه حکومت" بجای طرح همه جانبه لیبرالیسم و سکولاریسم نباشیم،  و دوباره این بار هر عدم تمرکزی را بمثابه "تجزیه طلبی" نخوانیم، که در بهترین حالت برنامه اشرافیت لیبرال ایران است که حتی آنها هم دیگر جمهوری خواه شده اند و بزودی فدرالیسم را هم خواهند پذیرفت.  یعنی من تعجب نخواهم کرد اگر رژیم جمهوری اسلامی خودش زودتر به کارائی برنامه فدرالیسم برای ایران پی برد، همانگونه که از برنامه *جمهوریت* زودتر از نیروهای لیبرال ایران پی برد و از آن استفاده کرد و بروشنی از جمهوریت در برهه تاریخی تعیین کننده انقلاب سود جست، و حکومت اسلامی خود را با استفاده از این برنامه مترقی برقرار کرد، وقتی که تا آخرین لحظه انقلاب، جبهه ملی از دادن شعار روشن در دفاع از جمهوریت امتناع میکرد.

 

پشتیبانی از فدرالیسم حمایت از اتحاد ایران است و آنهائی که طرح فدرالیسم را تجزیه طلبی مینامند در واقع با فشار آوردن به بخشهائی از ایران که از تعصبات دولت مرکزی بستوه آمده اند، باعث بخطر افتادن استقلال ایران، و ازهم پاشیدن ایران میشوند، همانگونه که افغانستان یک زمان از ایران جدا شد، و اینگونه جدائی ها امروز آسان تر میتوانند صورت پذیرند، تا زمان جدائی افغانستان.

 

http://www.ghandchi.com/310-GlobalFed.htm

 

 و چنین جدائی ها به ایجاد کشورهای فقیر بیشتری مانند افغانستان در منطفه خواهد انجامید، ولی تقصیر هم بر گردن آنهائی خواهد بود که با فدرالیسم مخالفت میکنند و هم مقصر آنهائی خواهند بود که بخاطر خسته شدن از ناسیونالیسم افراطی پان ایرانیست، جدائی از ایران را که بقیمت ایجاد کشورهای فقیری نظیر افغانستان است، دنبال میکنند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

چهاردهم بهمن ماه 1384

February 3, 2006

 

 

مطالب مرتبط

یادداشتی درباره طرح بحث انگیز خودمختاری کردستان
http://www.ghandchi.com/723-kurdistan-autonomy.htm
A Note about the Controversial Kurdistan Autonomy Plan
http://www.ghandchi.com/723-kurdistan-autonomy-eng.htm

 

کتاب کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIran.htm 
Kurds and Formation of Central Government in Iran-Second Edition
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIranEng.htm

 

کتاب ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm

FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH