Sam Ghandchiسام قندچي پوزشخواهی از دکتر علی راسخ افشار درباره بحث فدرالیسم و تجزیه طلبان پاسیو
 سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1824-ali-rasekh-afshar.htm

پی نوشت اول مهر ماه 1400: تسلیت به خانواده و دوستان دکتر علی راسخ افشار و ملت ایران

مطالب مرتبط: *

 

یازده سال پیش نوشتاری از این قلم منتشر شد تحت عنوان "تجزیه طلبان پاسیو چه کسانی هستند؟" (1) و در آن یادداشت بدون ذکر نام، منظور یکی از رهبران جبهه ملی یعنی آقای دکتر علی راسخ افشار بود که گفته بودند حمایت از فدرالیسم در ایران به تجزیه کشور می انجامد و هواداران فدرالیسم نظیر اینجانب را گرچه با فدرالیسم قومی (2) مخالف بودم، ولی از فدرالیسم استانی (3) حمایت می کردم، "تجزیه طلبان پاسیو" خطاب کرده بودند. سالها بود به این نتیجه رسیده بودم که طرح خودمختاری برای مناطق مختلف ایران نظیر آنچه در سال 1324 در آذربایجان و کردستان شاهد بودیم، به تجزیه کشور می انجامد (4) و در نتیجه با تئوری حق تعیین سرنوشت لنین مخالف بودم (5)، و به رغم مخالفت روشن با تجزیه طلبی (6)، اما همچنان فدرالیسم استانی را خطری برای یکپارچگی ایران نمی دیدم، تا اینکه سه ماه پیش با اعلام همه پرسی استقلال حکومت اقلیم کردستان عراق، دیدم کسانی که همه سالهای دیکتاتوری صدام حسین پرچم جدایی بلند نکرده بودند، امروز که عراق به مراتب آزادتر و حتی فدرال است، پرچم جدایی برافراشته اند، و این واقعیت تلخ به اینجانب ثابت کرد که فدرالیسم در ایران نیز کلاً راه تجزیه طلبی است و موضع خود را به مخالفت با هرگونه فدرالیسم در ایران تغییر داده و رسماً اعلام کردم (7). حق با دکتر علی راسخ افشار بود که خطر تجزیه طلبی (8) را در مورد نظرات آنروز اینجانب که در دفاع از فدرالیسم استانی بود، در نوشته ای در آن زمان بطور غیرمستقیم مورد نقد قرار داده بود. آقای علی راسخ افشار امروز در سنین نود سالگی همچنان در جنبش دموکراسی خواهی ایران فعال هستند، و این قلم خود را موظف می دانم از ایشان پوزش خواهی کنم و اذعان کنم که آینده نگری ایشان درست بود. البته با دکتر علی راسخ افشار هیچگاه تماسی حتی از طریق اینترنت یا تلفن نداشته ام و این نخستین بار است که حتی نام ایشان را در مقاله ای ذکر می کنم. با آرزوی سلامتی و طول عمر برای دکتر علی راسخ افشار.


 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com
پنجم دی ماه 1396
December 26, 2017

 

پانویس:

 

1. تجزيه طلبان پاسيو چه کساني هستند؟
http://www.ghandchi.com/436-tajziehtalabepassive.htm
Who are the Passive Separatists?
http://www.ghandchi.com/436-tajziehtalabepassiveEng.htm

 

2. فدرالیسم قومی طرحی ارتجاعی برای آینده ایران -ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomi.htm
 
Ethnic Federalism a Reactionary Plan for Iran's Future- Second Version
http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomiEng.htm

 

3. فدرالیسم استانی و روند دموکراتیزه کردن ساختار قدرت
http://www.ghandchi.com/535-FederalismeOstani.htm

 

4. یادداشتی درباره طرح بحث انگیز خودمختاری کردستان
http://www.ghandchi.com/723-kurdistan-autonomy.htm
A Note about the Controversial Kurdistan Autonomy Plan
http://www.ghandchi.com/723-kurdistan-autonomy-eng.htm

 

5. بحثی با یوسف اردلان درباره حق تعیین سرنوشت
http://www.ghandchi.com/1099-khod-mokhtari.htm
 

6. درباره تجزیه طلبی

https://goo.gl/fq764e

 

7. اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH