بعدالتحریر  26 ماه دسامبر 2017:

پوزشخواهی از دکتر علی راسخ افشار درباره بحث فدرالیسم و تجزیه طلبان پاسیو
http://www.ghandchi.com/1824-ali-rasekh-afshar.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------

بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
P.S. Oct 1, 2017:Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sam Ghandchiسام قندچيتجزیه طلبان پاسیو چه کسانی هستند؟

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/436-tajziehtalabepassive.htm

Who are the Passive Separatists

http://www.ghandchi.com/436-tajziehtalabepassiveEng.htm

 

تجزیه طلب پاسیو آندسته از رهبران سیاسی ایران هستند که اولاً هنوز نفهمیده اند گلوبالیسم یعنی چه و به همین دلیل هنوز از ترس گلوبالیسم سالهاست که متحد جمهوری اسلامی شده اند و ثانیاً در گذشته و حال نیز با خشک مغزی خود نسبت به خواست های قومی در ایران و با خواندن مخالفان بعنوان تجزیه طلب، همین ها ایران را به مرز تجزیه کشیده اند.

 

 این هم پاسخ به هردو بحث:

 

1) حمله پیش صنعتی به گلوبالیسم

http://www.ghandchi.com/387-Pre-Industrial.htm

 

2) آینده نگری و افسانه های دولت های ملی

http://www.ghandchi.com/434-NationStates.htm

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

شانزدهم بهمن ماه 1384

February 5, 2006

 

مطلب مرتبط

نامه سرگشاده به رهبران جبهه ملی درباره فدرالیسم
http://www.ghandchi.com/435-JebheMelli.htm
Open Letter to Jebhe Melli Leaders about Federalism
http://www.ghandchi.com/435-JebheMelliEng.htm
 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH