بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
P.S. Oct 1, 2017:Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sam Ghandchiسام قندچيتجزيه طلبان پاسيو چه کساني هستند؟

سام قندچي

http://www.ghandchi.com/436-tajziehtalabepassive.htm

Who are the Passive Separatists

http://www.ghandchi.com/436-tajziehtalabepassiveEng.htm

 

تجزيه طلب پاسيو آندسته از رهبران سياسي ايران هستند که اولاً هنوز نفهميده اند گلوباليسم يعني چه و به همين دليل هم هنوز از ترس گلوباليسم سالهاست که متحد جمهوري اسلامي شده اند و ثانياً در گذشته و حال نيز با خشک مغزي خود نسبت به خواست هاي قومي در ايران و با خواندن مخالفان بعنوان تجزيه طلب، همين ها ايران را به مرز تجزيه برده اند.

 

 اين هم پاسخ من به هردو بحث:

 

1) حمله پيش صنعتي به گلوباليسم

http://www.ghandchi.com/387-Pre-Industrial.htm

 

2) آينده نگري و افسانه هاي دولت هاي ملي

http://www.ghandchi.com/434-NationStates.htm

 

 

به اميد جمهوری آينده نگر  فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران

 

سام قندچي، ناشر و سردبير

ايرانسکوپ

http://www.iranscope.com

 16 بهمن 1384

February 5, 2006

 

مطالب مرتبط:

http://www.ghandchi.com/435-JebheMelli.htm

 

 

--------------------------------------------------------- 

مقالات تئوريک

http://www.ghandchi.com

 

فهرست مقالات

http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html

 

Web ghandchi.com