Sam Ghandchiسام قندچي چرا نیوتون اهمیت دارد: ساختن جهانی از نو

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4218-newton.htm

Why Newton Matters: Making a new World

http://www.ghandchi.com/4218-newton-english.htm

پی نوشت سوم خرداد ماه 1401: چند روز پیش داشتم کتابی جالب را مطالعه می کردم که در سال 2021 منتشر شده، و عنوانش «ترس از یونیورس سیاه: راهنمایی از بیرون برای آینده ی فیزیک» و مؤلف آنهم الکساندر استفون. کتاب به موضوعاتی در عرصه های مختلف فیزیک می پردازد از جمله کارهای تازه ی فیزیکدانان برجسته ای نظیر «کامران وفا» در مورد تئوری ریسمانها! چیزی که توجه من را در کتاب جلب کرد عبارتی بود که نویسنده در مورد «ماده تاریک» بیان می کند. او می گوید که ماده تاریک 95 درصد یونیورس را اشغال می کند و اشاره می کند که این یعنی همچنین 95 درصد همین جایی که ما زندگی و مطالعه می کنیم! یعنی همه ی فیزیک تئوریک ما، چه فیزیک نیوتونی، چه نسبیت، و چه فیزیک کوانتا، اساساً 95 درصد یونیورس را پوشش نمی دهد! و اشاره می کند که ما لازم است به کاری نظیر آنچه نیوتون کرد فکر کنیم که بتواند برای فیزیک آنچه در زندگی روزمره می بینیم از یکسو، و همزمان برای جهان دوردست کار کند! به عبارت دیگر آنچه در مقاله ی زیر در مورد اختراع «نیرو» توسط نیوتون اشاره شد، شاید مورد نیاز است، وقتی نیوتون تحلیل حرکت ساده ی یک قطار بر روی زمین را با حرکت اجرام سماوی که توسط کپلر و گالیله سالها پیش از او توصیف شده بود، پیوند داد!

پی نوشت نوزدهم اسفند ماه 1400: کرزوایل و کامیپوترهای کوانتومی، درهمتنیدگی در برابر علیت

پی نوشت سوم آذرماه 1400: دو گزینه در فراسوی سینگولاریته ی کرزوایل

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11

 

isaac-newton

 

این نگارنده در جزئیات درباره ی لایبنیتس و دکارت نوشته ام اما در نوشته هایم در مورد نیوتون ذکر چندانی نیست! در این امر قصدی در کار نبوده و به باور صاحب این قلم، نقش نیوتون در شکل دادن جهان مدرن غیرقابل انکار است، و در واقع برای رفتن فراسوی سینگولاریته ی کرزوایل، درک نقش نیوتون در علوم مدرن بسیار پراهمیت است. مطالعات نیوتون بسیار وسیع بود از جمله شامل فلسفه می شد که در آنجا، همچون دکارت، با عرصه هایی که ارسطو برای جستجوی حقیقت روی آنها کار کرده، شروع می کند، و بازهم نظیر دکارت، بحثهای محققان ارسطویی را مورد اعتنا قرار نمی دهد! همچنین اسحاق نیوتون مطالعات علمی در جزئیات تئوری نور (آپتیکز) انجام می دهد، و از آنجا که یک پروتستان بود حتی در مورد انواع شاخه های مختلف مسیحیت تفحص کرده است و همچنین سنتهای هرمتیک! با اینهمه، آنچه از دیدگاه این نگارنده، نیوتون را به سنگ بنایی برای جهان مدرن تبدیل کرد، موضوعی بسیار دیدمانی و فلسفی است که او در علم معرفی کرد که تا زمان ما، یعنی نیم هزاره بعد، هنوز چیزی است که به او مدیون هستیم، یعنی معرفی مفهوم *نیرو* و *کنش در فاصله*، که فیزیکدان برجسته ای به نام حسین جوادی در ایران بسیار عالی نشان داده است، و در سال 2005، این قلم در بخشی از رساله ای تحت عنوان «مونادهای لایبنیتس و سی. پی. اچ جوادی»، به این موضوع اشاره کرده ام.  در واقع پیش از نیوتون؛ می دانیم که کپرنیک، کپلر و گالیله یا قوانین حرکت سیارات را مطرح و یا که عملاً مورد مشاهده قرار داده بودند، اما نیوتون با تصدیق آن *مشاهدات* با استفاده از سه قانون خود، نوآوری تازه ای انجام داد. آن سه قانون نه تنها می توانستند به چیزهایی در فراسوی جهان قابل مشاهده در آنزمان، بلکه در همین زمین بعدها در مورد چیزهایی به کار روند که هیچگاه پیش از این وجود نداشتند، نظیر ترن لوکوموتیو، هواپیما، و اتوموبیل که در زمان نیوتون وجود نداشتند، و هنوز وقتی صاحب این قلم به دبیرستان رفته بودم، ما قوانین نیوتون را به عنوان مواد درسی می خواندیم تا تجربه ی یک نفر که سوار قطار است را با شخص دیگری که در بیرون قطار ایستاده، مقایسه کنیم و مطمئناً در قرن بیستم، انیشتین، و بعدتر، تئوریسین های فیزیک کوانتوم، فراسوی فیزیک نیوتونی رفتند، از دو راه مختلف. اما هر دو، چیزی را معرفی می کردند که قابل به کار بردن در مورد پدیده هایی است که هنوز ناشناخته بودند و یا مورد مشاهده قرار نگرفته بودند. به عبارت دیگر این میراثی است که نیوتون برای ما باقی گذاشت: به سادگی استفاده از علم ما برای چیزهایی که هنوز حتی بوجود نیامده بودند و آن *تکنولوژی* های دنیای مدرن بود! بطور خلاصه، نیوتون به ما نشان داد که با آنچه که قادر به مشاهده اش هستیم خود را محدود نکنیم! به باور این قلم، آنچه در کتابی تحت عنوان «گردویی زیر میکروسکوپ: علم، مذهب، فلسفه و تغییر» مورد بحث قرار داده ام، هدفی مشابه را برای علم دنبال می کند، که خود را به مشاهدات محدود نکنیم و کانون توجه خود را بر چیزهای تازه ای که ممکن است امروز هنوز وجود نداشته باشند، اما می توانند توسط علم فهمیده و رشد داده شوند، قرار دهیم! به عبارت دیگر چرا سعی نکنیم که جهانی تازه را با پارامترهایِ بنیادی جهانیِ متفاوت و دلخواه، شکل دهیم، با استفاده از تکنولوژی که هم اکنون در برخورددهنده هادرونی بزرگ در سرن، در دسترس قرار دارد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

11 دی ماه 1400
January 1,
2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH