Sam Ghandchiسام قندچي مونادهای لایبنیتس و سی. پی. اچ جوادی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/394-MonadsCPH.htm

Leibniz's Monads and Javadi's CPH
http://www.ghandchi.com/394-MonadsCPHEng.htm

پی نوشت 7 آبان 1402: در رد اصل انتروپیک

پی نوشت اول آبان 1402: کامنت آقای حسین جوادی

پی نوشت 6 شهریور 1402: پس از اینکه پی نوشت زیر را دو ماه پیش در مورد کتاب دکتر هرتاگ منتشر کردم، مصاحبه ای بسیار جالب را با آندری لیندا، تماشا کردم که 3 ماه پیش ضبط شده است و در آنجا آندری دوباره از تئوری مولتی ورس در برابر نقد زنده یاد استیون هاوکینگ، دفاع می کند، گرچه آندری حرفی در مورد کتاب دکتر هرتاگ (هرتوگ) نمی گوید که دو ماه پیش از مصاحبه ی او منتشر شده بود و فقط به طور گذرا از "شاگرد هاوکینگ" در خلال گفتگویش ذکری می کند. من کتاب دکتر هرتاگ را با دقت مطالعه و آنرا در پی نوشت زیر توصیه کردم و به باور این نگارنده بویژه ارائه ی تفسیر هیو اِوِرِت از تئوری کوانتا در این کتاب عالی است و بسیار برای هر کسی خواندن آن پرارزش است، درکی فلسفی درباره ی این عرصه فیزیک که همیشه کمبود آن وجود داشته بااینحال از دیدگاه این نگارنده تا آنجا که به تئوری مولتی ورس مربوط می شود، کتاب واقعاً آنرا رد نمی کند به غیر از اصل انتروپیک که من فکر نمی کنم همه ی آنهایی که از تئوری مولتی ورس دفاع می کنند لزوماً حامی اصل انتروپیک هستند! شخصاً به اصل انتروپیک باور ندارم اما دیدگاهم را در مورد تئوری مولتی ورس 9 سال پیش در تاریخ اول آبان ماه 1393 در مقاله ی کوتاهی تحت عنوان "یادداشتی درباره آغاز زمان هاوکینگ» منتشر کردم و برای زنده یاد استیون هاوکینگ هم ارسال کردم! من همچنان فکر می کنم آنچه در آن مقاله ی کوتاه مطرح کردم مستدل است و امیدوارم مدافعان و مخالفان تئوری مولتی ورس به بحثم پاسخ دهند! س.ق. شهریور 1402

 

پی نوشت 28 خرداد 1402: این نگارنده در حال حاضر گرفتار سرطان هستم و به سختی حتی وقت پیدا کنم چیزی بنویسم؛ اما، فکر کردم این یادداشت را منتشر کنم چون درباره ی «تقدیرگرایی و علت غایی»* در نیم قرن گذشته نقدهای زیادی نوشته ام. نظر این نگارنده در مورد دیدگاههای لایبنیتس و نیوتون درباره ی کیهانشناسی، با دیدگاههای اندیشمندانی نظیر توماس هرتاگ و استیون هاوکینگ تا حدی متفاوت است که در مورد لایبنیس در رساله ی زیر که در سال 1384 منتشر شده  آشکار است (رساله در پرتو تئوری سی پی اچ فیزیست حسین جوادی نوشته شده بود. آقای حسین جوادی در ایران زندگی می کنند و تئوری سی پی اچ را با استفاده از بوزون هیگز سالها پیش از آنکه پیتر هیگز جایزه ی نوبل دریافت کند پیشنهاد کرده بودند)؛ و در مورد نیوتون نیز در یادداشت کوتاهی در سال 1399 تحت عنوان «چرا نیوتون اهمیت دارد: ساختن جهانی از نو»، می توان ملاحظه کرد! با اینهمه مطالعه ی کتاب جدید توماس هرتاگ را که تحت عنوان «درباره ی منشاء زمان، تئوری غایی استیون هاوکینگ»، به همراه استیون هاوکینگ نوشته شده و اکنون بعد از فوت هاوکینگ انتشار یافته، بعنوان کتابی بسیار خواندنی توصیه می کنم. اجازه دهید نقل قولی را از پیشگفتار کتاب در اینجا بیاورم که مکالمه ای است بین هرتاگ و هاوکینگ هنگامیکه نخستین بار در سال 1377 ملاقات کرده اند:

 

توماس هرتاگ: من پرسیدم "چرا باید در مورد یونیورسهای دیگر (کیهانهای دیگر) نگران باشیم؟"

پاسخ هاوکینگ معماگونه بود. او گفت، "چون کیهانی که ما ملاحظه می کنیم طراحی شده به نظر میرسد. سپس همانطور که کلیک می کرد [منظور کلیک کردن روی دستگاهی است که هاوکینگ برای ارتباط با دیگران استفاده می کرد. س.ق.]، گفت، چرا کیهان بدینگونه است؟ چرا ما اینجا هستیم؟"

سعی کردم جوابی بدهم و گفتم: "آیا اینها موضوع فلسفه نیست؟"

استیو با تکان دادن چشمهایش که آماده ی بحث بود، گفت: "فلسفه مرده است".

[هرتاگ در ادامه می نویسد] من هنوز آماده نبودم، اما نتوانستم این فکر را متوقف کنم کسی که فلسفه را نفی کرده بود، استیون از آن بگونه ای لیبرال -- و خلاقانه --در کارش استفاده می کرد.

(به نقل از صفحه ی سیزدهم مقدمه ی کتاب توماس هرتاگ با عنوان «درباره ی منشاء زمان، تئوری غایی استیون هاوکینگ»، نسخه ی انگلیسی، سال 2023، انتشارات بنتام)

 

این قلم باید اذعان کنم که با اکثر دیدگاههای هرتاگ و هاوکینگ درباره ی *تقدیرگرایی و علت غایی* در کتاب مورد اشاره، هم عقیده هستم، گرچه این نگارنده بیشتر حامی کیهانشناسی لایبنیتس هستم؛ و همچنین نقد مفصلی از *تقدیرگرایی* را، 40 سال پیش در 10 آبان 1362 در رساله ای با مرور فلسفه ی اسپینوزا، ارائه کرده ام که در آن دیدگاههای مشابهی را در نقد تقدیرگرایی مطرح کرده ام!  اسپینوزا دوست لایبنیتس و یک فیلسوف بود، نه یک دانشمند، اما آنها در بسیاری از دیدگاه هایشان در مورد علوم و کیهانشناسی هم نظر بودند!  س.ق. 29 خرداد 1402

 

پی نوشت دوازدهم مهر ماه 1399: گردویی زیر میکروسکوپ: علم، مذهب، فلسفه و تغییر

پی نوشت هفدهم اردیبهشت ماه 1399: مونادها، انسان نماها، سوپرانسان و آینده

رساله های مرتبط: 1

 

leibniz-cph

 

بتازگی این افتخار را داشتم که تئوری همه چیز (تی او ئی) جدیدی، بنام سی. پی. اچ را که توسط یک فیزیکدان ایرانی بنام آقای حسین جوادی طرح شده است، مطالعه کنم (1). تئوری آقای جوادی مرا به یاد مونادولوژی لایبنیتس میاندازد، مدلی از جهان که به پلورالیسم (2) متمایل بود.  پلورالیسم لایبنیتس به پلورالیسم اتمیستها (از دموکریت تا راسل) نزدیکتر بود، تا به پلورالیسم ارسطو.

 

ارسطو، در مقایسه با اتمیستها، همانگونه که مفصلأ در رساله "موقعیت مونیسم و پلورالیسم در متافیزیک ارسطو" (3)، توضیح داده ام، پلورالیسم را بمثابه مفهومی ادراکی تلقی میکند، یعنی از نظر "ترتیب توضیح" مونیستی است، در صورتیکه "ترتیب حس،" پلورالیستی است. در آن رساله نظریه ارسطو را اینگونه خلاصه کرده ام:

"...[برای ارسطو،] یک هیرارشی مفاهیم وجود دارد که به چیزهای واقعی معطوف است و در ترتیب توضیح، عام اول است و خاص آخر، در صورتیکه در ترتیب حس، خاص اول است و عام آخر.  در ترتیب حس، بنیادی ترین مفهوم،  ذات است که با مفاهیم یگانگی (یا هستی) و اصول اولیه دنبال میشود...برای کشف اینکه آیا کثرت یا وحدت در متافیزیک ارسطو تقدم دارند، بایستی از خود بپرسیم کدامیک در ترتیب حس متقدم است، چرا که ارسطو، در تمام فلسفه خود، به وجود چیزهای قابل حس تقدم میدهد و نه به ایده های تجریدی...ارسطو در کتاب فیزیک خود مینویسد "عام قابل شناخت تر است در ترتیب توضیح، خاص در ترتیب حس [کتاب اول فیزیک، 189 5-10، متن انگلیسی بی دبلیو ص 228 ]." بر مبنای دو تفسیر متافیزیک ارسطو در این رساله، کثرت در پی خاص میباشد و یکتائی در پی عام. در نتیجه، کثرت گرائی در جهان آنگونه که هست متقدم است، و یکتاگرائی در ایده ها و توضیحات متقدم است.  بعبارت دیگر، یکتائی از دیدگاه واقعیت دورترین است، و ممکن است حتی سوبژکتیو باشد، و کثرت نزدیکترین به واقعیت درک شده، و وضعیتِ واقعیتِ ابژکتیو است. بنابراین میتوانم جمع بندی کنم که پلورالیسم آنچیزی است که ارسطو در متافیزیک خود دفاع میکند، هرچند آنگونه که توضیح داده شد، با همه بغرنجی ها و ریزه کاری های طرح متافیزیک ویژه ی ارسطو" (3).

مونادولوژی لایبنیتس سالهاست که توجهم را جلب کرده است، یعنی از 25 سال پیش که اول بار درباره آن در آثار برتراند راسل خواندم. فلسفه «اتمیسم منطقی» خود برتراند راسل را در رساله "اتمیسم منطقی-یک پارادیم یا یک هدف شکست خورده" (4)، مفصلأ مورد بحث قرار داده ایم. عبارات زیر را در آن رساله، درباره ی چالش مشابهی که مقابل هم مونادولوژی لایبنیتس وهم فلسفه ی اتمیسم منطقی راسل است، چنین نوشته ام:

"...درک سوبژکتیو حقیقت ابژکتیویزه میشود، وقتی که او [برتراند راسل] ادعا میکند، که حقیقت جهان میتواند به "فاکت های تشکیل دهنده حقائق جهان" تقلیل یابد. این موضع خیلی به مونادولوژی لایبنیتس شبیه بود، آنجائی که درک سوبژکتیو ذهن، از طریق موناد ها "ابژکتیویزه" میشود. از نظر اتمیسم منطقی،  اتم های مرتبط با حقیقت در جهان عینی، خاص ها، روابط، یا کیفیت ها نیستند؛ بلکه یک وحدت ویژه از آنها، یعنی فاکت های اتمی، حقیقت را تشکیل میدهد. بنابراین این فاکت های اتمی، گرچه بغرنج هستند، اما غیر قابل تقلیل به اجزأ هستند، گوئی ابژکتیویزه شدن حقیقت،  نظیر شبحی است که آنها را با هم نگه داشته است" (4).

جالب است بیادآوریم که لایبنیتس چقدر از مفهوم *کنش در فاصله*، در تئوری جاذبه نیوتون، آشفته شد، که تا حد مجادلات زشتی با نیوتون جلو رفت. در واقع، درست است که دعوای آنها بر سر حساب انتگرال و دیفرانسیل، درباره اختلاف بر سر درستی یا غلطی تئوری نبوده، و بر سر این بود که کدامیک از آنها اول «کلکولوس» را اختراع کرده است، اما نزاع آنها بر سر *کنش در فاصله*، اختلافی واقعی بین آندو بود، که حتی تا حد مشاجره درباره الهیات هم گسترش یافت.

 

جوادی نیز سعی دارد موضوع کنش در فاصله را با تئوری تبدیل کمیت برداری نیرو و کمیت عددی «اسکِیلِر» انرژی توضیح دهد، وقتی نشان میدهد حاصل ضرب یک کوانتوم نیرو در طول پلانک برابر یک کوانتوم کار (Wq=Fg.Lp)  است.  بنابراین نظیر لایبنیتس، برای جوادی، هیچ کنشی در فاصله وجود ندارد، و فضا از گراویتون ها پر شده است، که بر هم متقابلأ اثر میگذارند.  برای جوادی گراویتون ها چیزی نیستند، غیر از سی. پی. اچ،  وقتیکه گردش «اسپین» دارند، و سی.پی. اچ «کرییتو پارتیکل هیگز» ذره بنیادی جهان است، با جرم ثابت، در حرکت ثابت،در چارچوب «اینرسی».

 

به عبارت دیگر، تمام جهان یک دنیای ساده ی 5 بعدی است (متذکر شوم که در اینجا گردش «اسپین» به مثابه یک بعد در نظر گرفته شده است).  مدل جوادی، نه تنها ناسازگاریهای مکانیک کوانتا و تئوری نسبیت را توضیح میدهد، حتی مسائل فیزیک کلاسیک را بهتر از تئوری 10 بعدی ریسمانها تحلیل می کند. مثلأ از آنجا که نیرو کمیتی برداری است، ثبات مقدار حرکت (کنسرواسیونِ مممنتوم) در هر سه بعد فیزیکی همزمان حفظ میشود، در صورتیکه جرم و انرژی کمیت های عددی (اسکیریر) هستند، یعنی ثبات جرم و انرژی بصورت یک بعدی حفظ میشوند، حداقل وقتیکه با مکانیک کلاسیک سر و کار داریم. حال تبدیل پذیری نیرو و انرژی در تئوری سی. پی. اچ، این مفاهیم اساسی فیزیک را یکسان میکند. در نهایت نظریه سی. پی. اچ، چالش اصلی فیزیک معاصر، یعنی اتحاد سه نیروی طبیعت را ممکن میکند.

 

البته بایستی همچنین ذکر کنم که از دیدگاه تکنولوژی، موفقیت ننوتکنولوژی (5) یکی از بهترین اثبات های اتمیسم است. همانگونه که در 1959 فینمن گفت، ننوتکنولوژی چیزی نیست جز ساختن مجدد جهان «از اتم تا اتم». مضافأ آنکه بخاطر آوریم آنچه برتراند راسل درباره آنالیز نوشته بود:

"یک هدف که در همه ی آنچه گفته ام جریان دارد، مدلل کردن آنالیز است، یعنی که تدلیل اتمیسم منطقی، نظری که میتوان در تئوری، اگر نه در پراتیک، به نهایت بسیط دستیافت، که از آن دنیا را ساخت، و آن بسیط ها «سیکپلز» آن نوع واقعیت را دارند که متعلق به هیچ چیز دیگری نیست [برتراند راسل، فلسفه اتمیسم منطقی، ال کی، ضفحه 270]

در سطور زیر تحلیل خود را از مونادولوژی لایبنیتس، از دیدگاه فلسفه علم، ارائه میکنم، به این امید که در عین آنکه بحث های تئوری سی. پی. اچ. در مجامع فیزیک جریان دارد، بتوانم کمک کنم بحث های مشابهی درباره مدل سی. پی. اچ در محافل فلسفه ی علم (6) شروع شود.

 

 

بررسی موناد های لایبنیتس از دیدگاه فلسفی

 

در آغاز «اصول طبیعت و کمال» (نقل شده از رسالات و نامه های فلسفی لایبنیتس به انگلیسی، ویرایش لی روی لومکف، دانشگاه شیکاگو، 1956، جلد دوم، صفحه 1033 تا 1034)، لایبنیتس «ذات» را به سبک دکارتی، بمثابه «هستی ای که قابلیت عمل کردن دارد»، تعریف میکند،  و «ذات ساده» را بعنوان «آنچه که هیچ جزئی ندارد»، تعریف میکند. سپس مونادها معرفی میشوند، بعنوان معادل «ذات های ساده»، و با طرح این بحث، ادامه میدهد که "«موناس» لغت یونانی است که وحدت را برجسته میکند، یا آنچه که یکتا است." افلاطون به ذهن بمثابه موناد برخورد میکند (رجوع کنید به ارسطو، دی انیما، ویرایش ریچارد مک کیآن به انگلیسی، 1941، صفحه 540)، و اکثر مفسرین معتقدند که در واقع لایبنیتس، برعکس افلاطون، ارسطو، و دکارت،که الهام دهندگان اصلی اش بودند، در متافیزیک خود، ذهن را تقسیم پذیر فرض کرده، و اجزأ آنرا موناد فرض نموده است. بنابراین اینگونه تصور میشود که خصلت مونادها از نوع ذهنیت است. از سوی دیگر، لایبنیتس به موناد ها بمثابه «اتم های حقیقی طبیعت»، اشاره میکند که شباهت خاصی به اتمیسم یونان باستان دارد (رجوع کنید به مونادولوژی، ترجمه ی انگلیسی جرج مونتگومری، اوپن کورت پابلیشینگ، ایلینوی، 1980، صفحه 251 .  معهذا اکثر مفسرین توافق دارند که موناد ها با اتم اتمیستها متفاوت هستند، تا آنجائی که مونادها خصلت قابل بسط بودن (اکستنشن) را در خود ندارند، در صورتیکه اتم های اتمیستها خصلت قابل بسط بودن را داشتند.  بعبارت دیگر مونادها نقاط هندسی نیستند و نقاط متافیزیکی هستند (نگاه کنید به یک تاریخ فلسفه جلد چهارم نوشته ی فردریک کاپلستون به زبان انگلیسی، نومن پرس، مریلند، 1960، صفحه 266). در نتیجه، به رغم شباهتهای غیرقابل انکار مونادولوژی و اتمیسم، خصلت این «اتمها» (یعنی مونادها )، موضوعی است که بایستی جداگانه مورد تفحص قرار گیرد و در سطور زیر به این بررسی میپردازم.

 

آشکار ساختن اختلافات و تشابهات موناد های لایبنیتس با مُثَل (فرمهای) افلاطون، ذات های (سابستنس) ارسطو، یا ذات های ساده دکارت برای درک عمق مونادها کافی نیست. مفسرین مختلف با تکیه روی خواص متفاوت ذکر شده در آثار متعدد لایبنیتس، مونادها را اکثرأ عناصر ذهنی ارزیابی کرده اند، و برخی نیز حتی معتقد بوده اند که این ها عناصر مادی هستند. مسأله آن مفسرین اینکه آنها خود در اندیشه شان به چارچوب فلسفه ی غرب محدود بوده اند، که در آن نهایت تقلیل گرائی، یا مادی است و یا ذهن . این واقعیت دلیل بسیاری کوششهای عبث برای دسته بندی لایبنیتس بمثابه ایده آلیست یا ماتریالیست بوده است. هرچند لایبنیتس اساسأ با فلسفه غرب آشنا بوده، و مطمئنأ افلاطون، ارسطو، و دکارت بر اندیشه وی تأثیر زیادی داشته اند، با اینحال اندیشه وی  درباره ذات های ساده (مونادها)، بسیار، ویژه و بنوعی، شباهت به فلسفه های شرق دارد.

 

به تصور صاحب این قلم، از کتاب  مونادولوژی آشکار است که مونادها، بلوک های اصلی یا اتمهای جهان هستند. اینکه این تقلیل برای لایبنیتس مورد قبول بوده را میتوان از پیش فرض وی درباره جهان فهمید، که آنرا متشکل از «اتم های حقیقی» میداند. در نتیجه سؤال خصلت تقلیل گرائی اوست--که آیا ماتریالیستی، ایدالیستی، و یا چیز دیگری است؟  ماتریالیستها همه واقعیت را به یک اصل ماتریالیستی تقلیل میدهند و دنیا را از آن اصل سنتز میکنند، مثلآً برخی اتمیستهای مدرن پیش فرضشان ذرات اتمی (یا ذرات زیر اتمی) بمثابه بلوک های پایه ای جهان است، درنتیجه عناصر بیولوژیک (مثل دی. ان. اِی یا  آر. ان. ای) یا عناصر مغزی (نورون ها)، در نهایت ار ذرات زیر اتمی مادی (یعنی الکترون، مزون، وغیره) ساخته میشوند. ایده الیست ها،  همه ی واقعیت را به نوعی اصل ذهنی تقلیل میدهند، و دنیا را از آن اصل سنتز میکنند، مثلأ ایده الیست های سوبژکتیو،  فکر میکنند همه چیز در فکر ماست، و برخی دانشمندان فیزیک کوانتا نیز به همین شکل معتقدند که وجود الکترون به فکر ما مرتبط است. آنچه بحث شد میتواند بعنوان شمه ای مختصر از ماتریالیسم و ایدالیسم در فلسفه و علم مدرن در نظر گرفته شود.

 

در شرق، بویژه در فلسفه هند (مثلأ در سیستم های فلسفی ودانتا)، نوع دیگری از تقلیل گرائی وجود دارد، تقریبأ ناشناخته در مفاهیم فلسفی غرب، که شاید بتوانیم آنرا تقلیل گرائی بیولوژیک بنامیم. در این نوع اندیشه، عناصر نهائی بیولوژیک دیگر مولوکولهای عناصر نهائی مادی  نظیر الکترون نیستند. بعوض عناصر نهائی مادی (الکترون و غیره) از عناصر بیولوژیک (هر انچه نامیده شوند) ساخته شده اند. از نقطه نظر چنیین دیدگاهی، الکترونها حتی از دی. ان. ای یا  آر. ان. ای هم، از نظر *بیولوژیک*، نهائی تر هستند، و کماکان عناصر نهائی بیولوژیکی بایستی باشند که حتی الکترون و ذرات زیر اتمی از آنها ساخته شده اند و *نه* بالعکس. این عناصر نهائی بیولوژیک شرقی بلوک های ساختمان حتی ذرات زیر اتمی هستند. اگر ما امروز چنین ایدئولوژی ای را میخواستیم بیان کنیم، بهترین لغت برای عنصر نهائی کماکان همان لغت *انتلخی* است، لغتی که از ارسطو گرفته شده است، و لغتی که لایبنیتس با موناد جابجا کرده و هم ارز استفاده میکند.

 

آنچه در بالا آمد کنه تئوری لایبنیتس درباره خصلت مونادها است. مونادها نه ذهنی هستند و نه مادی، بلکه آنها خصلت بیولوژیک دارند، یعنی سنگهای بنای جهان از عناصر بیولوژیک تشکیل شده اند--از انتلخی ها.  انتلخی بوسیله ارسطو در بیولوژی وی طرح شده است، اما برای ارسطو، انتلخی موجودیتش قبل از عناصر مادی فرض نشده بود.  لایبنیتس لغت انتلخی را به عاریت گرفته، اما نقش آنرا عوض میکند، و آن را به جایگاه عالی عنصر اصلی تشکیل دهنده جهان ارتقأ مقام میدهد. با استفاده از این درک عناصر بنیادین جهان، وی «ماده» را به شکل زیر توصیف میکند:

"هر جزئی از ماده میتواند بشکل یک باغ پر از گیاه درک شود، یا مثل  حوضچه ای  پر از ماهی. اما هر شاخه گیاه، هر عضو یک حیوان، و هر قطره مایعات درون آن، همچون باغ دیگر  یا  حوضچه  دیگری است، لایبنیتس، مونادولوژی، همانجا، صفحه 266]."

دیدگاه بالا در میان مکاتیب فکری وحدت وجودی شرق آنقدر مرسوم است که بعضی اوقات میتوان فلاسفه عرفانی ای یافت که با سنگ ها و اجسام بیجان *حرف* میزنند. در واقع، دیدگاه با روح دیدن همه چیز، تفاوت بین موجودات بیجان و جاندار را محو میکند.  مضافأ اینکه، لایبنیتس انتلخی را همچنین بمثابه عنصر بنیادی روح و ذهن میشناسد و اینگونه نظر خودر را تصریح میکند:

"اگر ما بخواهیم آنگونه که توضیح داده ام هر چیزی، که ادراکات و تمایلات بمعنی عمومی آن دارد را بعنوان روح مشخص کنیم، همه ذات های ساده یا مونادهای خلق شده میتوانند روح خوانده شوند. اما از آنجا که احساس، بیش از یک ادراک محض است، فکر میکنم اسم عمومی موناد یا انتلخی بایستی برای ذات های ساده که فقط ادراک دارند کافی باشد، و ما ممکن است نام روح را برای آندسته از ادراکات که قابل تمیزتر و همراه حافظه هستند رزرو کنیم [Ibid., P.255]."

بعبارت دیگر، روح فقط نوعی از انتلخی است. وی بعدأ فرض میکند که روح "انتلخی غالب" حیوانات است [Ibid., P.267]، و بالاخره اندیشه های بالا، لایبنیتس را به اعتقاد خارق العاده اینکه "...حیوانات و روح ها از لحظه ی آغاز جهان شروع میشوند [Ibid., P.270]" میرساند. همچنین اعقاد وی به متامورفیسم [Ibid., P.267] و حرف آخر وی که بسیار فناناپذیری ارگانیسم را در برخی فلسفه های شرق تداعی میکند تا که شباحتی به فناناپذیری روح در فلسفه غرب داشته باشد. وی مینویسد:

"در نتیجه،همانگونه که حیوان هرگز واقعأ در طبیعت آغاز نمیشود، به همین شکل هم توسط ابزار طبیعی به پایان نمیرسد.  نه تنها هیچ زایشی وجود ندارد، بلکه همچنین هیچ نابودی یا مرگ محض نیز وجود ندارد [Ibid., P.268]."

خصلت بیولوژیک مونادها باعث میشود که خواص اساسی آنها را *ادراک* (اپرسپشن)، *تمایل شدید* (اپتیشن) و حتی خود حرکت، تشکیل دهند که لایبنیتس در اصول طبیعت و کمال بحث می کند [رجوع کنید به رسالات و نامه های فلسفی لایبنیتس به انگلیسی، ویرایش لی روی لومکف، دانشگاه شیکاگو، 1956، جلد دوم، صفحه 1034 تا 1036]، مضافأ اینکه روابط مونادها بوسیله علت فاعلی نبوده (لایبنیتس تأکید می کند که «مونادها»، «پنجره» ندارند)، و آنها از طریق علت غائی مرتبط میشوند.  این است دلیل اینکه چرا وی علت غائی را اصل علت های فاعلی دانسته و به علت غائی تقدم میدهد [Ibid., P. 1040]. خدای او متحد کننده *نیست* بلکه هماهنگ کننده جهان مونادها است. حتی این مفهوم در لایبنیتس، که وی را از همکار و دوست معاصرش اسپینوزا جدا میکند، بسیار به اعتقادات وحدت وجودی درباره هارمونی شرق نزدیک است تا درک غربی یگانگی جهان. نظرات تقدم علت غائی و رد آن توسط اسپینوزا در رساله "اسپینوزا در رد علت غائی" (7)، همچنین در  مقاله "صوفیگری و تقدیر گرائی" (8)، به تفصیل مورد بحث قرار گرفته اند. بغرنجی ها و ریزه کاری های طرح متافیزیکی لایبنیتس و ارتباط آن با خصلت مونادها نشان میدهد که چرا وی به تصویر جهان بشکل "شهر خدا" با شاه مقتدر در رأس آن، خدا، بعنوان موناد نهائی و خالق جهان میرسد.


به امید
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ 
http://iranscope.ghandchi.com   
http://www.ghandchi.com   

چهاردهم فروردین ماه 1384

April 3, 2005

 

پانویس:

 

1. نظریه سی پی اچ آقای حسین جوادی

http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/hjavadi/index.html

http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/hjavadi/CPH-Persian.htm

 

2. پلورالیسم در اندیشه غرب - کثرت گرائی
http://www.ghandchi.com/301-Pluralism.htm
Pluralism in the Western Thought
http://www.ghandchi.com/301-PluralismEng.htm

 

3. آینده نگری و پلورالیسم ارسطو
http://www.ghandchi.com/440-Aristotle.htm

Futurism and Aristotle's Pluralism
http://www.ghandchi.com/440-AristotleEng.htm

 

4. پلورالیسم و اتمیسم منطقی راسل
http://www.ghandchi.com/447-RussellPluralism.htm
Pluralism and Russell's Logical Atomism
http://www.ghandchi.com/447-RussellPluralismEng.htm

 

5. آیا ننو تکنولوژی واقعی است؟
http://www.ghandchi.com/306-Nano.htm
Is Nanotechnology Real?
http://www.ghandchi.com/306-NanoEng.htm
http://www.kurzweilai.net/is-nanotechnology-real

 

6. فلسفه علم در قرن بیستم-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/358-falsafehElm.htm
Philosophy of Science in 20th Century-Third Edition
http://www.ghandchi.com/358-falsafehElmEng.htm

 

 

7. اسپینوزا در رد علت غائی
http://www.ghandchi.com/406-Spinoza.htm

Spinoza's Refutation of Teleology
http://www.ghandchi.com/406-SpinozaEng.htm

 

8. صوفیگری و تقدیر گرائی- یک یادداشت کوتاه
http://www.ghandchi.com/354-Sufism.htm
Sufism and Fatalism - A Brief Note
http://www.ghandchi.com/354-SufismEng.htm

 

 

 

مطالب مرتبط

سکولاریسم، پلورالیسم، و چند رساله دیگر
http://www.ghandchi.com/600-SecularismPluralism.htm

Secularism & Pluralism-Essays
http://www.ghandchi.com/600-SecularismPluralismEng.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH