Sam Ghandchiسام قندچي آقای سندرز، کرزوایل پادزهر فرگوسن و خمینی است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3168-sanders-kurzweil.htm

Mr. Sanders, Kurzweil is Antidote to Ferguson and Khomeini

http://www.ghandchi.com/3168-sanders-kurzweil-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15    16

 

sanders-kurzweil

 

حمایت ترقی خواهان ایران از خمینی باعث به قدرت رسیدن کوکلاکس کلانهای اسلامی واپسگرا در خاورمیانه شد و حمایت آینده نگرهای آمریکا از مریلین فرگوسن، پروتوژه ی باک مینستر فولر، به جنبش به اصطلاح عصر جدید منتهی شد، گرچه فرگوسن، خود از کاربرد اصطلاح "نیو ایج" اجتناب می کرد (برای توضیح مفصلتر جنبش واپسگرای نیو ایج به زبان فارسی لطفاً به بخش آخر رساله ی ترقی خواهی در عصر کنونی مراجعه کنید). کتاب ریچارد باکمینستر فولر تحت عنوان «راهنمای عملیاتی برای فضاپیمای زمین»  در سال 1969 نویدبخشی برای آینده نگری مدرن بود در حالیکه کتاب «اتهام آکواریان» مریلین فرگوسن در سال 1980 نسخه ای برای رجعت به کالتهای قرون وسطایی بود گرچه با نیت خیر. جهت دستیابی به عدالت اجتماعی در قرن بیست و یکم نیازی به تجدید حیات بن بست سوسیالیسم نیست، بلکه آینده نگری کرزوایل است که می تواند فراوانی انرژی و مسکن را با استفاده از قانون رشد پرشتاب کرزوایل از طریق بخش خصوصی تأمین کند، و در کنارش بهره برداری از اهرم دولت را برای تأمین بیمه ی درمانی برای همه ی مردم که دومی مدتهاست در ژاپن و بریتانیا برقرار شده، به کار بست و در عین حال با افزایش تکیه بر سیستمهای کامپیوتری برای آموزش و پرورش جهت ایجاد فراوانی در عرصه تعلیم و تربیت، به جلو رفت. احتیاجی نیست که برنی سندرز بخواهد جهت کسب عدالت اجتماعی برای 99 درصد، وال استریت را ورشکست کند، به عوض می شود با شرکتهای سهامی برای آفرینش فراوانی همکاری کرد همانطور که کامپیوترها، ارتباطات، و تلفنهای همراه با خیزش سلیکانولی به فراوانی رسیدند، و نیم قرن پیش از آن، فراوانی ساعت مچی و فرآورده های الکترونیکی غیرهوشمند در ژاپن موج دیگری از فراوانی را در جهان شاهد بودیم که بیشتر به عدالت اجتماعی خدمت کرد تا همه ی وعده های سوسیالیسم که نکبت، رکود و دیکتاتوری را برای بشریت به ارمغان آورد. مطمئناً چنین حرکتی نیاز به مکملی برای ایجاد درآمد برای مردم دارد و طرحهایی نظیر درآمد تضمین شده یکی از آنگونه برنامه هایی است که باید بطور جدی دنبال شود و ایجاد شغلهای کاذب نظیر وادار کردن پمپ بنزینها به داشتن کارمند برای پمپ زدن بنزین راه حل درآمدزایی برای همه ی مردم در قرن بیست و یکم نیست. شخصاً در همه ی این سالها به دلیل این تغییرات اجتماعی متحمل سختی زیادی شده ام و دلیلش نیز برنده-همه-چیز-را-تصاحب-می کند در ساختار کنونی اجتماعی و حقوقی همه ی کشورهای پیشرفته است که برنده ها را به پرداخت مالیات ویژه ای جهت تکامل سیستم برای خدمت به همه، موظف نمی کند، هرچند برخی نظیر وارن بافت بطور داوطلبانه مسؤلیت اجتماعی خود را در این رابطه انجام می دهند. به عبارت دیگر نه تنها با تلاشهای برنی سندرز همدردی می کنم بلکه سالهاست در مورد این مسأله کار کرده ام، گرچه 100 درصد مطمئن هستم که بازگشت به سوسیالیسم مسأله را حل نمی کند و بلکه به مشکل می افزاید همانگونه که ایران 41 سال است برای حل معضلات خود رنج و نکبت بیشتر متحمل شد چرا که به دنبال طرح های منسوخ اسلامگرایی در تاریخ افتاد که به مشکلات اضافه کرد و نه آنکه اتوپیا خلق کند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نوزدهم اسفند ماه 1398
March 9, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH