Sam Ghandchiسام قندچي علت ریشه ای خیزش های مردمی بی عدالتی فراصنعتی است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2926-root-cause-of-uprisings.htm

Root Cause of People's Uprisings is Post-Industrial Injustice

http://www.ghandchi.com/2926-root-cause-of-uprisings-english.htm

مطالب مرتبط:   1     2     3

 

post-industrial-injustice

 

دانیل بل شاهکار خود را تحت عنوان فرارسیدن جامعه فراصنعتی، در سال 1973 منتشر کرد، و اقتصاد جهانی را تولید فراصنعتی برای بیش از نیم قرن شکل داده، و عملکرد آن بر اساس برنده همه چیز را تصاحب می کند است، و اکنون این سیستم وارد رکود اقتصادی تازه ای می شود. امروز 26 نفر صاحب ثروتی معادل دارایی نیمی از جمعیت جهان هستند و مالیات تصاعدی در بسیاری از نقاط گیتی وجود ندارد تا این نابرابری و بی عدالتی را پاسخگو باشد، و به ندرت ثروتمندانی نظیر ویلیام بافِت پیدا می شوند که خود برای جبران نابرابری ها تلاش ورزند، نابرابریهایی که ریشه ی خیزشهای مردمی است که هم اکنون در شهرهای عمده خاورمیانه، آمریکای لاتین، هنگ کنگ و پاریس، شاهدیم و خود را در دوران اوباما در آمریکا به شکل جنبش اشغال، نشان داد. در دموکراسی ها نظیر آمریکا، برای راه حلهایی نظیر طرح های برنی سندرز و الیزابت وارن در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در آمریکا، تلاش می شود. در کشورهای دیکتاتوری نظیر ایرانِ تحت حاکمیت رژیم اسلامی، خیزش مردمی توسط هیئت حاکمه بعنوان دخالت خارجی سرکوب می شود و به جای درمان بیماری که مالیات تصاعدی است می روند اینترنت را مسدود می کنند تا خیزش مردمی را متوقف کنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم آبان ماه 1398
Nov 17, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH