Sam Ghandchiسام قندچي کازینو بزرگی بنام آمریکا که در آن همه چیز را برنده صاحب می شود
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2092-casino-usa.htm

A Huge Casino Called the USA Where Winner Takes All
http://www.ghandchi.com/2092-casino-usa-english.htm

  

casino

 

در نوامبر 2014، در پاسخ به  کتاب "سرمایه در قرن بیست و یکم" توماس پیکتی،  مقاله ای منتشر کردم تحت عنوان "آقای پیکتی، اینکه برنده همه چیز را تصاحب می کند مسأله است" (1). در واقع 30 سال پیش، در سپتامبر 1989، در رساله ای با عنوان "یک تئوری ارزش ویژه" (2)، توضیح داده بودم که چرا "اینکه برنده همه چیز را تصاحب می کند" یک واقعیت اقتصاد فراصنعتی آمریکا در نیم قرن گذشته است و مکاتبه ای نیز همان زمان با دانیل بل در این مورد داشتم (3). بیشتر نیز درباره این نکته در مقاله ای با عنوان "عدالت اجتماعی و انقلاب کامپیوتری" توضیح داده بودم (4). امروز دیگر این مسأله را مشکل بشود در اقتصاد ایالات متحده در قرن بیست و یکم نادیده گرفت که شامل تحلیل رفتن طبقه متوسط می شود اما محدود به آن نیست (5). درست است که اقتصادهای دیگر فراصنعتی مانند کشورهای اروپای غربی چندان تفاوتی ندارند اما آنها بی عدالتی اقتصادی را از طریق زیربنای سیستم قوی دولت رفاه، جبران می کنند، اگرچه آنهم مشکلات خود را دارد (6). در ایالات متحده آمریکا، راه حلی در چارچوب مدل های سوسیالیسم اروپایی، توسط کاندیدای ریاست جمهوری دموکرات ها، برنی ساندرز در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2016، مطرح شد (7). همچنین، آینده نگرها راه حل های دیگری را با تمرکز بر فراوانی پیشنهاد می کنند (8). یکی از چیزهایی که قطعا نمی توان برای مدت طولانی در ایالات متحده آمریکا نادیده گرفت مسأله نیاز به طرح های درآمد آلترناتیو است (9) و ضروری است که همه احزاب سیاسی به این معضل برخورد کنند پیش از آنکه به دلیل فقدان عدالت اجتماعی، شاهد فروپاشی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کل ساختار جامعه شویم (10).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نوزدهم خرداد ماه 1397
June 9, 2018

 

پانویس:

 
1. آقای پیکتی، اینکه برنده همه چیز را تصاحب می کند مسأله است
http://www.ghandchi.com/835-piketty-winnertakeall.htm
Mr. Piketty, Winner-Take-All is the Problem
http://www.ghandchi.com/835-piketty-winnertakeall-english.htm  

2. یک تئوری ارزش ویژه
http://www.ghandchi.com/297-uniqueness.htm
A Theory of Uniqueness Value
http://www.ghandchi.com/297-uniquenessEng.htm  

3. نامه 5 سپتامبر 1989 دانیل بل به سام قندچی
Daniel Bell, A letter of Sept 5, 1989 to Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/Bell090589.jpg

4. عدالت اجتماعی و انقلاب کامپیوتری
http://www.ghandchi.com/265-EconJustice.htm
Social Justice and the Computer Revolution
http://www.ghandchi.com/238-SocialJustice.htm  

5. تحلیل رفتن طبقه متوسط موضوع پیش پا افتاده ای نیست
http://www.ghandchi.com/1705-middle-class.htm
Middle Class Shrinking is not a Trivial Matter
http://www.ghandchi.com/1705-middle-class-english.htm

 

6. آیا سوسیالیسم عادلانه تر است؟ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/303-Socialism.htm
Is Socialism More Just?Second Edition
http://www.ghandchi.com/303-SocialismEng.htm 
 

7. دو راه حل اقتصادی در انتخابات آمریکا
http://www.ghandchi.com/1027-two-econ-solutions.htm
Two Econ Solutions in US Election
http://www.ghandchi.com/1027-two-econ-solutions-english.htm  

8. حزب آینده نگر در پی هدفی که مارکس به آینده دور موکول می کرد
http://www.ghandchi.com/1677-marx-omission-futurist-party.htm
Futurist Party Aims for What Marx Deferred to Distant Future
http://www.ghandchi.com/1677-marx-omission-futurist-party-english.htm

 

9. درآمد آلترناتیو-عدالت اجتماعی در جامعه فراصنعتی
http://www.ghandchi.com/427-AlternativeIncome.htm
Alternative Income-Social Justice in Post-Industrial Society
http://www.ghandchi.com/427-AlternativeIncomeEng.htm 
 

10. عدالت اجتماعی
https://goo.gl/uNbH4S
Social Justice
https://goo.gl/5D2FM6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH