Sam Ghandchiسام قندچي جریان «به پیش» و «حزب چپ» و «گرامشی»، تکرار کمونیسم شوروی با چاشنی آنارشیسم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2770-behpish.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2SfIt7M    http://bit.ly/2Oe5klB

http://bit.ly/2JzfpWd    http://bit.ly/31KEapv 

 

gramsci 
 

جریانات کمونیستی و اسلامی که اپوزیسیون سیاسی ایران را نزدیک به یک قرن در حیطه قدرت خود داشتند، در 1357 کن فیکون مارکسیستی ایران را رقم زدند و معلوم شد نتیجه ی برنامه هایشان چیست، اما متأسفانه انحلال آن تشکیلاتها شکل نگرفت و دوباره کادرهای بازمانده از آن تشکیلاتها خود را به اشکال مختلف در داخل و خارج ایران با تعدیل همان نظرات تجدید تولید کرده اند و همان امیدهای واهی را به نسل جوان ایران می دهند در حالیکه اسلام قرنها و کمونیسم نیز نزدیک دو قرن است پتانسیلهای خود را نشان داده و ایده آلهای عدالت اجتماعی مطرح شده توسط این تشکیلاتها نتیجه ی واقعی این تئوری و برنامه ها نیست، و در بهترین حالت رژیم اسلامی دیگری نظیر ترکیه ی اردوغان و رژیم کمونیستی دیگری نظیر ویتنام حاصل می شود، اما به قیمت تباهی انرژی و زندگی نسلی دیگر! در میان اسلامگرایان ایرانی بهترین نمونه ی این جریانِ بازتولیدِ با حمایت کمونیستها، نظریه پردازی های آقای اکبر گنجی است که وقت عده ای از کادرهای سیاسی پیشین چپ و اسلامی را سالهاست در خارج کشور تلف کرده است و درباره اش همه می دانیم. یک روز آقای اکبر گنجی میرفت و با ریچارد رورتی ناهار می خورد و عکس می انداخت، و روز دیگر با هابرماس شام می خورد و آن روشنفکران آمریکایی و اروپایی نیز همیشه دوست دارند کسی از قلب رژیم اسلامی ایران پیدا شود و مسلمان و زندانی سابق هم باشد و بداند که آنها وجود دارند و از ایشان استقبال می کردند. البته نتایج پژوهشهای ریچارد رورتی در مورد مذهب شباهتی به بقیه ی فرامدرنیستها نداشت و شناخت خوبی از مذهب در غرب در دوران ما داشت و بیشتر تاریخدان خوبی در این عرصه ی تاریخ بود. ولی بقیه ی فرامدرنیستها نظیر فوکو واقعاً درک غلطی از جنبشهای اسلامی داشتند و به جریان چپِ هوادار خود در کشورهای خاورمیانه ضررهای جبران ناپذیری زدند. هابرماس نیز اساساً گرچه در درون جنبش چپ مورد احترام بوده است اما فرسنگها از چپ کمونیستی فاصله گرفته و نه تنها به سوسیال دموکراسی انترناسیونال دوم نزدیک شده بلکه بیشتر ِنظراتش به لیبرال دموکراسی دوران جان لاک شبیه شده است و مطالعه ی کارهای او برای خروج از جزم اندیشی هواداران کمونیسم روسی و چینی، مفید بوده است. در نتیجه استناد اسلامگرایان و چپی هایی که می خواهند با نام او دوباره احیاء جریانات ملی مذهبی و کمونیستی را در ایران توجیه کنند، ناشی از ناآگاهی برخی خوانندگان آنها در مورد رورتی یا هابرماس، و شعبده بازی های امثال اکبر گنجی ها می تواند باشد. به هر حال عدم انحلال سازمانهای اسلامی و کمونیستی که در انقلاب 1357 فعال بودند، باعث بازتولید آنها به اشکال گوناگون شده وگرنه نقد جریان مارکسیستی در همان 37 سال پیش، به تفصیل انجام شد و حتی در عرصه ی فلسفه علم نیز همان زمان ارائه شد، و آنهایی که برای ایده آلهای خود می خواستند تشکیلات بسازند می دانستند نتیجه ی این راه به کجا می رسد، و این حقایق نه فقط در تئوری، بلکه چند سال بعد با آشکار شدن واقعیات تجربه ی جهانی شوروی، بلوک شرق، چین، کوبا، آلبانی، کره شمالی، ویتنام، کامبوج، لائوس و چندین کشور آفریقایی در پی سقوط اتحاد شوروی، در معرض دید همگان قرار گرفت. جریانات ادامه ی چپ در اپوزیسیون سیاسی ایران فقط محدود به نشریات فراحزبی چریکهای اکثریت نظیر نشریه ی اخبار روز نیست که نظرگاه خود را اعلام نکرده اما برهمان مبنی سانسور می کنند و برای ادامه این کمونیسم شکست خورده تلاش می ورزند و حتی حاضر نبوده اند از جنایاتی که ناشی از همین خط مشی آنها، تشکیلات چریکهای اکثریت در سال 1360 به همراه سپاه پاسداران در کشتار بخش دیگری از کمونیستهای ایران یعنی سربداران رقم زد، حرفی بزنند و شوربختانه همچنان بسیاری از نویسندگان اپوزیسیون چپ ایران در سایت اخبار روز و نشریات دیگر فراحزبی چریکهای اکثریت جمع هستند. اینها موضوعات عرصه ی خصوصی نیست و از جمله کشتار سربداران آمل، واقعیات عرصه ی عمومی جنبش سیاسی ایران است. دلیل آشکار نشدن این حقایق تلخ این است که این تشکیلاتهای چریکهای اکثریت خود را منحل نکردند و کادرها و رهبران، واقعاً به نقد تئوری غلط، یعنی نقد چراغ راهنمای خود نپرداختند چون هنوز در پوسته ی آن مجموعه مانده اند، و نظیر حزب توده بعد از 28 مرداد همان جریان شکست خورده را از نو بازتولید کرده اند. این معضل مهمی در اپوزیسیون سیاسی ایران است که هنوز آلترناتیو سکولار دموکرات پرقدرتی را پس از 40 سال که از شکست تلاشهای این اپوزیسیون سیاسی در انقلاب 1357 می گذرد، نتوانسته شکل دهد، و به همین دلیل بحث آلترناتیو سکولار دموکرات مهمتر از همه ی این حرفهاست. جریان «به پیش» یا «حزب چپ» یکی از تازه ترین این جریانات است که تشکیلات گذشته ی خود را منحل نکرده و فقط عده ای انشعاب کرده و مشغول بازتولید بخشی از چریکهای اکثریت و توده ای های نزدیک به آن شده؛ درست است که هم اکنون اختلافات «به پیش» با رهبری چریکهای اکثریت واقعی است، اما شبیه اختلاف «سازمان انقلابی حزب توده» و «توفان» و اختلاف هردو با کمیته مرکزی حزب توده در سالهای 1340 است که از اساسِ نظری، با هم فرقی نداشتند. اگر نگاهی به وبسایت «به پیش» بیاندازید جدا از خاطرات تاریخی سازمان چریکهای فدایی خلق و آنهم بدون بررسی انتقادی بویژه در ارتباط با تاریخ همکاری چریکهای اکثریت با سپاه پاسداران در سال 1360، از نظر تئوریک سایت «به پیش» تکرار دیدگاه هایی نظیر نظرات آنتونیو گرامشی است که او هم تا پایان عمر در احزاب کمونیستی هوادار شوروی باقی ماند و نظریاتش نوعی کمونیسم مسکو با چاشنی آنارشیستی بود و در نقد مارکسیسم در 37 سال پیش به جریان گرامشی نیز در میان دیگر نحله های کمونیسم شوروی اشاره شده است. در مورد جریانات درون کمونیسم شوروی، از جمله گرامشی، کولاکوفسکی نیز مفصل بحث کرده است و در واقع اگر این چاشنی آنارشیستی دوایی برای مارکسیسم بود که از اول هم جدایی مارکسیستها و آنارشیستها در انترناسیونال اول صورت نگرفته بود؛ و لازم به یادآوری است که در پایان، کمونیسم شوروی، از هر چاشنی از اسلام گرفته تا آنارشیسم، حاضر بود استفاده کند تا برای هواداران رادیکالتر هم جذابیتی داشته باشد و به همین دلیل مدتی روسها در زمان دعوا با مائوئیستها و تیتوئیستها، برای گرامشی تبلیغ می کردند چون تا آخر عمر آنتونیو گرامشی به کمونیسم شوروی متعهد مانده بود، وگرنه واقعیت کمونیسم شوروی را در آخر کار همان رهبر حزب کمونیست ارمنستان به آن کادر «ساکا» که به ارمنستان پناهنده شده بود، بهتر از هرکس دیگری بیان کرده که خواندنی است. اینها همه اتلاف وقت نسل جوان در اپوزیسیون سیاسی ایران است که بهتر است خود را با آینده نگری و سکولار دموکراسی بیشتر آشنا کند که در دو قرن گذشته متأسفانه روشنفکران ایران برایش وقت نگذاشتند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم تیر ماه 1398
July 14, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH