قانون اساسی ایران آینده

http://www.ghandchi.com/constitution.htm

Iran's Future Constitution

constitution-iran

 

درباره قانون اساسی

https://goo.gl/eSLXsf

About Constitution

https://goo.gl/QP64gM

 

Future Constitution

قانون اساسی آینده ایران

سام قندچی: دوست عزیز آقای دکتر اسماعیل نوری علا این بحث قانون اساسی شما غلط است

دکتر اسماعیل نوری علا: رفراندوم، اول برای قانون اساسی

کانون حقوقدانان ایران: پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین ایران -نگارش سوم>

درباره طرح قانون اساسی پیشنهادی دکتر نیره انصاری برای جمهوری سکولار دموکراتیک ایران آینده

Dr. Masoud Kazemzadeh-Why We Need to Discuss Post-IRI Constitution Today

کاوه شیرزاد: قانون اساسي پيشنهادي براي حكومت آينده متن کامل-کاوه شيرزاد

Dr.Ramazan Bachardoust: About Afghanistan Constitution

سام قندچی: تفاوت اساسی جمهوری و سلطنت: مدیسون، مقاله های فدرالیست و ایران

Sam Ghandchi: Main Difference of Monarchy and Republic: Madison, Federalist Papers and Iran

 

Iran's Future Constitution

 قانون اساسی آینده ایران

Unity around a Draft Constitution-Sam Ghandchi [2003]    اتحاد به دور طرح قانون اساسی-سام قندچی

Sam Ghandchi: Monarchy Means Discrimination Based on ancestry   سام قندچی: سلطنت یعنی تبعیض بر مبنای اصل و نسب

 

New Constitution-Referendum of Progress and Petrifaction [2005]  قانون اساسی جدید- رفراندوم ترقی و تحجر

Referendum Society [2004]   جمعیت رفراندوم

Towards Constitutional Congresses for Iran [2004]   بسوی کنگره های قانون اساسی برای ایران

Iran & Law: Virtue or Rights [2003]  قانون و ایران: فضیلت یا حقوق

Intro to Discussion About Proposed Future Constitution

Disappointing Draft of Afghanistan's New Constitution

What Will be Iran's Future Constitution?

Futurist Party Platform  [2004]  پلاتفرم حزب آینده نگر

Interesting Documents about Participatory Democracy

 

Iran's PRESENT & PAST Constitutions

 

قانون اساسی ایران-مشروطیت

 قانون اساسی ایران-پهلوی

قانون اساسی جمهوری اسلامی

 

Constitutions OF OTHER COUNTRIES

 

Initiative and Referendum Institute Europe

The European Constitution

United States of America- Constitution

United States of  America- Bill of Rights

France-Constitution

Afghanistan- Constitution

Turkey -Constitution

Belgium- Constitution

 

Theoretical WoRKS RELATED TO CONSTITUTIONS

 

Are 'Western, Constitutions Relevant to Anything Other than the Countries they Serve?

What belongs in a Constitution

The Virginia Act For Establishing Religious Freedom

Testimonials Update of Constitution Society Web Site

Center for Civic Education

J S Mill - On Liberty

Thomas Paine's "Age of Reason"

Dr. Kazemzadeh -Books Recommended in Syllabus

 

 

Iran's Flags

 

About Flag

 

 

 

 To suggest other relevant documents, please email links to iranscope@hotmail.com