Iranscope Storeفروشگاه ايرانسکوپ

Why I Oppose any Invasion of Iran

http://www.ghandchi.com/475-Notoanyinvasion-plus.htm

 

Sam Ghandchiسام قندچيچرا من با هرگونه حمله به ايران مخالفم

سام قندچي

 

بيش از دوسال پيش در مقاله زير نقطه نظراتم را وقتي که خطر حمله احتمالي آمريکا به ايران در آنزمان وجود داشت، به رشته تحرير در آوردم:

 

http://www.ghandchi.com/365-Invasion.htm

 

همچنين درباره مسأله حمله عليه ايران در مقالات متعددي در گذشته بحث کرده ام و گفته ام که من حتي با تجاوز به ايران با مقاصد خيرخواهانه هم مخالفم يعني مثلاً آنچه که مشابه حمله کورش به بابل توصيف ميشود که براي آزاد کردن يهوديان انجام شد.

 

به عبارت ديگر هر کشور دموکراتيکي نظير آمريکا حتي اگر فکر کند نقش کورش کبير را براي آزادي ايرانيان از زنجير هايشان به عهده گرفته است ، من باز هم با آن حمله مخالفم.  چرا؟

 

من دلائل خود م را در مقالات بسياري و از جمله در نوشتار زير که در سال 1382 نوشتم مفصلاً توضيح داده ام:

 

http://www.ghandchi.com/314-Vision.htm

 

اما اگر بخواهم موضع خودم را در يک جمله کوتاه بگويم، بايستي ابتدا خاطر نشان کنم که هرگونه حمله اي به ايران در بهترين حالت باعث شکست و پايان سقوط رژيم جمهوري اسلامي خواهد شد.  در بدترين حالت هم حمله به ايران ممکن است باعث پشتيباني از رژيم در ميان بخشي از مردم شود هرچند به چنين امکاني شک دارم همانگونه که در سال 2003 تحريکات جمهوري اسلامي در آنسال براي را ه انداختن جنگ را محکوم کردم، مفصلاً توضيح داده ام:

 

http://www.ghandchi.com/195-War.htm

 

وحتي بتازگي در بهمن 1385 وقتي که درباره خطر جنگ جمهوري اسلامي و اسرائيل نوشتم، در اينباره که اپوزيسيون چگونه بايستي از چنين جنگي که توسط تحريکات احمدي نژاد به وقوع احتمالي آن دامن زده ميشود، ممانعت به عمل آورد:

 

http://www.ghandchi.com/465-IRI-IsraelWar.htm

 

و پيشتر از آنهم هم در خرداد ماه سال گذشته پيشنهاداتي را مطرح کردم که اگر آمريکا و اروپا مايل به کمک به ايران و ايرانيان در اين برهه حساس مبارزه مردم ايران براي رفتن فراسوي جمهوري اسلامي هستند، چه کارهائي ميتوانند بکنند:

 

http://www.ghandchi.com/445-USEUIRAN.htm

 

پس چرا من ميگويم تا آنجا که به حمله به ايران مربوط ميشود جدا از نتيجه آن، من با هرگونه تجاوزي به ايران مخالفم؟

 

دليل من اين است که حتي اگر جمهوري اسلامي از طريق تجاوز به ايران، يه اين يا آن شکل، از بين برود، تأثير چنين واقعه اي بر روي روان ايرانيان، نه فقط براي نسل کنوني، بلکه براي نسل هاي آتي پس از ما، بدتر از همه تجاوزات گذشته به ايران خواهد بود، چرا که دوباره ملت ما تصور خواهند کرد که با صطلاح آن ديگران "خودشان" اين رژيم را آوردند و "خودشان" هم آنرا بردند، و اتکاء به نفس ملت ما دوباره پس از همه اين سالهاي سخت کوشي و جانفشاني براي پايان دادن به اين رژيم اسلامي، بر باد خواهد رفت.

 

حقيقت اين است جدا از آنکه چقدر جمهوري اسلامي سعي کند که با تحريکات جنگ مردم ايران را منحرف کند، مردم ما در راه رفتن فراسوي جمهوري اسلامي هستند.  اين پيغام زنان، معلمان، شرکت واحد، دانشجويان، و همه گروههاي کاري و تک تک کساني است که براي 28 سال است بر عليه اين رژيم قرون وسطائي مبارزه ميکنند.  مردم ما ميخواهند که جزئي از جهاني فراسوي جنگ باشند و نه آنکه طرفي در يک جنگ جديد در جهان شوند:

 

http://www.ghandchi.com/357-BeyondWar.htm

 

بله تنها کسانيکه اين رژيم جمهوري اسلامي را در ايران پايان خواهند داد ما ايرانيان خواهيم بود و ما نيازي  حتي به يک جنگ خيرخواهانه عليه ايران نداريم، تا که به هدف خود برسيم.

 

به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران

 

سام قندچي، ناشر و سردبير

ايرانسکوپ

http://www.iranscope.com

 3 خرداد 1386

May 24, 2007

 

متن مقاله به زبان انگليسي

http://www.ghandchi.com/475-NotoanyinvasionEng.htm

 

 

مطالب مرتبط

http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

مقالات تئوريک

http://www.ghandchi.com

 

فهرست مقالات

http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html

 

Web ghandchi.com