Iranscope Storeفروشگاه ايرانسکوپ

About Talks of Possible U.S. Attack on Iran

http://www.ghandchi.com/365-Invasion-plus.htm

 

متن مقاله بزبان انگليسي

http://www.ghandchi.com/365-InvasionEng.htm

 

 

 

Sam Ghandchiسام قندچيدرباره حرفهاي حمله احتمالي آمريکا به ايران

سام قندچی

 

آنچه در زير ميايد پاسخ من به برگزيده اي از کتاب جديد آقاي دکتر کاطم زاده است که ايشان در جمع بحث جبهه ملي درج کرده اند. کتاب جديد دکتر کاظم زاده تحت عنوان دکترين بوش و ايران  قرار است که بزودي منتشر شود. بنظر من اين مهم است که ببينيم چه اتفاقي در حال وقوع است در زماني که شاهد تهديد هاي آمريکا براي تجاوز به ايران هستيم.  برخي از سلطنت طلبان نظير چلبي، بويژه پس از اعلام فراخوان،  به عقاب هاي سياست خارجي آمريکا،  اين برداشت را داده اند،  که آنها از پشتيباني مردم براي حمله به ايران برخوردارند.  براي بحث در اين باره به ستون بحث زير مراجعه کنيد:

 

http://www.ait-cec.com/cgi-bin/wsmbb/wsmbb.cgi?RT+UYCFGGSHOP/QFJSYTJRWY+34+0+config+1.21792

 

-----------------------------------------------

دوست عزيز آقاي دکتر مسعود کاطم زاده:

 

با عرض تشکر از نوشته هاي شما در مطبوعات بين المللي، من اميدوارم افراد بيشتري ببينند، که دسته اي از سلطنت طلبان سعي دارند تصويري بسازند که گوئي در ايران از پشتيباني برخوردارند، هدفشان بدست آوردن پول از دولت هاي خارجي است و سعي دارند که آن دولت ها را در کلاف سردرگم در ايران قرار دهند، از طريق حمله به ايران،  که هم مردم ايران و هم مردم آمريکا در نتيجه آن زجر خواهند کشيد،  و تنها سلطنت طلبان جيب هاي خود را از پول پر خواهند کرد.  مقاله زير را بخوانيد که چگونه سلطنت طلبان باصطلاح کمک براي جنبش ايران را دريافت ميکنند، که در واقع چيزي نيست غير از آنکه سلطنت طلبان جيب هاي خود را به نمايندگي از طرف مردم ايران پر ميکنند، در صورتيکه نيروهاي سياسي واقعي مستقل ايران هيچگاه کمکي از هيچ منبع بين المللي دريافت نکرده اند، و مردم ايران تنها زجر گرفته اند و نه کمک، چه زماني که به حالت پناهندگي احتياج داشتيم،  اگر خواستيم از جمهوري اسلامي فرارکنيم، يا وقتيکه نياز به کمک مالي براي اپوزيسيون ايران داريم،  از سازمان ملل تا ديگران، و حتي هنوز حالت اتومايتک پناهندگي براي ما ايرانيان وجود ندارد، در صورتيکه افغان ها روز پس از تجاوز شوروي به افغانستان،  از اين امتياز پناهندگي اتوماتيک برخوردار شدند،  و تا پايان رژيم  طالبان هم آن امتيازها ادامه يافت:

 

لطفأ به مقاله زير که در مطبوعات معتبر بين المللي منتشر شده توجه کنيد:

 

http://www.radiofarda.com/iran_article/2005/1/85ed4069-d056-4b65-9f88-7a2419c3024a.html

 

http://news.ft.com/cms/s/90ab5f5a-68e4-11d9-9183-00000e2511c8.html

 

در واقع کل اين مقاله مضحک نيز هست.  آنها بايستي به اين جمع بحث بيايند و ببينند که چگونه سلطنت طلبان سعي ميکنند با استفاده از فحش هاي رکيک،  روشنفکران ايران را بترسانند،  که ما نگوئيم که ما بازگشت سلطنت را *نميخواهيم*.  اگر سلطنت طلبان واقعأ پشتيبان و پايه مردمي داشتند، آنها سعي نميکردند از سوئي برخي افراد و گروه ها در اپوزيسيون ايران را گول بزنند،  تا از آنان بعنوان سکوي پرش براي بازگشت به قدرت استفاده کنند، و از سوي ديگر علاوه بر هويج براي شخصيت هاي ساده اپوزيسيون، سعي در استفاده از چوب تهديد هاي ساواک مابانه براي ديگر روشنفکران ايران بکنند، حتي در همين تالار بحث خود ما،  تا که صداي ما را خفه کنند.  ما حتي به تالار هاي بحث سلطنت طلبان نميرويم،  که تعداد زيادي از آنها وجود دارند،  و خيلي هم از امکانات مالي خوب برخوردارند. اما آنها به تالار بحث ما ميايند براي آزار و اذيت.

 

آن موسسات خارجي که با سلطنت طلبان قرار معامله بسته اند و فکر ميکنند تجاوز به ايران با پشتيباني سلطنت طلبان،  بمعني حسن نيت از طرف مردم ايران براي چنين کاري است،  فقط نفرت مردم ايران را براي دولت مطبوع  خود خواهند خريد، همانگونه که در تجاوز عراق به ايران اتفاق افتاد،  و آنها بايستي به اين جمع بحث بيايند و ببينند که چگونه سلطنت طلبان به اين جا ميايند و با استفاده از فحشهاي رکيک و تهديد،  سعي در متوقف کردن بيان نظرات ما روشنفکران ايران دارند، حتي زمانيکه ما در تالار بحث خود هستيم که بروشني تالار بحث سلطنت طلب نيست.

 

 بله اين سلطنت طلبان، اگر هيچ پايگاهي ميان مردم ايران داشتند، توجه خود را برروي تالارهاي بحث خود متمرکز ميکردند که بسيار زياد هم هستند و با امکانات مالي خوب، بجاي آنکه به اين تالار بيايند، و به آزار و اذيت ايرانيان جمهوري خواه مشغول باشند.  همانگونه که اشاره کردم، ما به تالارهاي بحث آنها نميرويم که آنها را بهم بزنيم. ما همواره گفته ايم سلطنت طلباني که دستشان به جنايات رژيم شاه آلوده نيست، حق دارند که سلطنت و فعاليت هاي ديگر خود را در آمريکا،  و فردا در ايران آزاد، ترويج کنند، ولي ما نميخواهيم در هيچ تشکيلات واحدي با آنها باشيم.  آيا اين امر به آنها حق ميدهد که به تالار بحث ما بيايند،  و مرتبأ به آزار و اذيت بپردازند؟  آيا ما *هيچوقت* به تالارهاي بحث انها رفته ايم که مقاله اي درج کنيم، تا چه رسد که برويم و در آن تالارها توهين و ناسزا درج کنيم؟

 

در برهه هائي از جنبش مردم ايران، براي يک لحظه، ما ممکن است اتحاد *عمل* با عجيب ترين گروه ها و نيروها را ايجاد کنيم، اما آن کار بمعني ايجاد تشکيلات با آن نيروها نيست.

 

نيروهاي خارجي که با سلطنت طلبان عهد و قرار بسته اند،  ميتوانند در اين تالار بحث بخوانند که ما با هرگونه تجاوز آمريکا به ايران مخالفيم،  و ما اين حرف را از 28 مرداد 1332 تا کنون تکرار کرده ايم، و ما هيج احترامي براي هر قرار و مداري که سلطنت طلبان با دولت هاي خارجي ببندند قائل نيستيم. سلطنت طلبان ايران بنمايندگي از مردم ايران حرف نميزنند.  مردم ايران مدتها قبل حرف خود را زده اند که سلطنت را نميخواهند، و اگر رضا پهلوي براي ايران و ايراني دل ميسوزاند، وي سالها قبل،  از اين تخت سلطنت ننگين استعفأ کرده بود:

 

http://www.ghandchi.com/338-RezaPahlaviRef-plus.htm

 

با احترام،

سام

 

-----------------------------------------------------------------------------------

  

به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران

 

سام قندچی، ناشر و سردبير

ايرانسکوپ

http://www.iranscope.com

30 دي 1383

January 19, 2005

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

مقالات تئوريک

http://www.ghandchi.com

 

فهرست مقالات

http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html

 

 

Web ghandchi.com