Sam Ghandchiسام قندچي آینده نگری: چرا اینهمه بحث مارکس و مارکسیسم بعد از 180 سال

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3267-marx-futurists.htm

Futurism: Why All Talk of Marx and Marxism after 180 Years

http://www.ghandchi.com/3267-marx-futurists-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11

   

karl-marx-signature

 

دو سال پیش درباره ی «چرایی بازگشت مارکس» بحث شد، اما واقعیت مسأله ی عدالت اجتماعی در جامعه ی فراصنعتی، علت نیست، بلکه *علت*، باور به این است که سوسیالسم را مترادف با عدالت اجتماعی بدانیم، آنچه که کسانی نظیر برنی سندرز می خواهند که ما باور کنیم، و آنهم همه ی مسأله نیست که در این یادداشت کوتاه نشان داده خواهد شد. برای خواننده ی انگلیسی زبان همه ی بحثها درباره ی مارکس و مارکسیسم بعنوان سیستمی زنده در امروز، ممکن است بنظر عجیب جلوه کند چرا که مارکس حدود 200 سال پیش زندگی می کرد و در مقایسه با لیبرالهایی نظیر جان لاک که کشورهایی که براساس تفکر آنها ساخته شده در جهان امروز همچنان موفق هستند، در رابطه با کمونیسم برعکس بوده که برآورده شدن وعده ها در شوروی، اروپای شرقی، چین، ویتنام، کوبا، کره شمالی، و بسیاری از کشورهای آفریقایی و کشورهای دیگر که حدود نیمی از جهان بوده، ناموفق و شکست خورده است.  به نوعی می شود گفت که مارکسیسم نظیر اسلام در ایران و خاورمیانه است، که بعد از 1400 سال، ایدئولوژی مطرح در نیم قرن گذشته بوده و ضروری است که حتی در قرن 21 مورد بحث قرار گیرد. شخصاً در مورد مارکسیسم، خیلی بیشتر به زبان فارسی  نوشته ام تا به زبان انگلیسی، چرا که این بحثها برای محافل روشنفکری فارسی زبان بیشتر ضرورت داشته است. ممکن است شگفتی آور باشد اما یک شبکه ی عمده ی خبری فارسی زبان یعنی بی بی سی فارسی همین حالا خود را برای سالگرد تولد کارل مارکس آماده می کند! حتی آینده نگرهای داخل ایران بسیاری از ایده های مارکسیستی و سوسیالیستی را بعنوان آینده نگری ترویج می کنند. در واقع در اوائل طرح شدن آینده نگری مدرن، به نوعی در آمریکا هم اینچنین بود و به همین دلیل الوین تافلر کتاب کوتاهی نوشت تحت عنوان «پیش نمایشها و پیش شرطها»، که همچون دیالوگی بین یک آینده نگر و یک مارکسیست است. به همین شکل درست است که سِرتوماس مور 500 سال پیش زندگی می کرد اما هنوز نقد نظرات او ضروری است، کاری که 13 سال پیش در مقاله ای تحت عنوان «آینده نگری چیست؟» که فقط به زبان فارسی منتشر شد، در جزئیات انجام شد. همچنین جان لاک که 350 سال پیش زندگی می کرد، و این نگارنده به کرّات درباره ی لیبرالیسم، جان لاک و انقلاب 250 سال پیش آمریکا، بحث کرده است. برای آینده نگرهای ایرانی، سوسیالیسم و لیبرالیسم همچنان در کانون توجه شان قرار دارد، و حتی در آمریکا ما خیزش مجدد سوسیالیسم را شاهد هستیم که کسانی در حزب دموکرات آمریکا، سوسیالیسم را مترادف با عدالت اجتماعی تصور می کنند، همانطور که در کمپین انتخاباتی برنی سندرز در انتخابات مقدماتی امسال حزب دموکرات آمریکا شاهد بودیم، و آینده نگرها غایب بودند چرا که در آمریکا حزب آینده نگری وجود ندارد، هرچند آینده نگرها در احزاب دموکرات و جمهوریخواه فعال هستند. و مهمتر آنکه، در رابطه با مورد ایران و ایرانیان آینده نگر، متأسفانه بیشترین توجه آینده نگرهای داخل ایران هنوز به بیشتر به سوسیالیسم معطوف است تا به آینده نگری، و وقتی موضوع سیاست مطرح می شود همچنین از اصلاح طلبان اسلامی حمایت می کنند و مطمئناً دیکتاتوری اسلامی در کشور به این تصمیم گیری سیاسی ربط دارد، اما هرچه که دلیل آن باشد، این واقعیت کنونی جنبش آینده نگری در داخل ایران است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سوم اردیبهشت ماه 1399
April 22, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH