Sam Ghandchiسام قندچي  ماجرای فحاشی هواداران آقای رضا پهلوی با نامهای مستعار نظیر «دیوید» که طلبکار هم هست
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2866-fahaashi-rp.htm

مطالب مرتبط: به خوانندگان توصیه می شود حتماً این رشته توییت را بخوانید http://bit.ly/2kVWTO9

  http://bit.ly/2kvzCCw   http://bit.ly/2m3eCTZ   http://bit.ly/335yTZd

 

fahaashi-rp

 

پیش از هر بحثی اجازه دهید این موضوع را روشن کنیم که هواداران آقای رضا پهلوی، مثل داستان رهبر در رژیم اسلامی، از او موجود مقدسی درست کرده اند که گویا کسی نباید به ایشان فحش بدهد و هرکسی این کار را بکند "مزدور" است. خیر وقتی کسی شخصیت عمومی است هر کسی می تواند به او فحش بدهد. البته اگر آن شخصیت مثلاً از فیسبوک استفاده می کند می تواند آن افراد را بلوک کند، مثل هر کس دیگر، ولی شخصیت عمومی در جامعه ی آزاد تقدس ندارد و مثلاً شما می توانید بروید و در فیسبوک خودتان هرچه دلتان می خواهد به او توهین کنید و او هم مجبور نیست بخواند و همانطور که گفته شد می تواند شما را بلوک کند. همین چند روز پیش خانم تولسی گابارد نماینده ای در کنگره ی آمریکا در اعتراض به طرح پرزیدنت ترامپ برای ارسال نیروی نظامی به عربستان، خطاب به پرزیدنت ترامپ گفت: «ما فاحشه نیستیم و شما هم جاکش ما نیستید».

 

در نتیجه اینکه از یکسو هواداران آقای رضا پهلوی با استفاده از نام مستعار هر فحش و بدو بیراهی را به مخالفان سلطنت می دهند و در عین حال خودشان با نامهای مستعاری نظیر «دیوید» که برای ساواک آقای رضا پهلوی و مقامات آمریکایی فردی شناخته شده است، از هرکه به فحاشی ها واکنش نشان داده طلبکارند، نظیر رژیم اسلامی است که حزب اللهی ها در خیابان به همه فحاشی می کنند ولی اگر کسی به رهبر فحش بدهد، اطلاعاتی های رژیم می خواهند اعدامش کنند. خیر در دموکراسی نظیر آمریکا این بازی ها کار نمی کند. بعد هم برخی توجیه کنندگان در میان مخالفان سلطنت که چند روزی است امر به آنها مشتبه شده و فکر می کنند منتخب اپوزیسیون جمهوریخواه در مذاکره با مجاهدین و رضا پهلوی هستند، و با خاطره گفتن از سفر به فلسطین و افتخار به تماس با معمر قذافی در قبل از انقلاب که اسم خودشان را هم گداشته اند جبهه ملی و چپ که هیچوقت نه جبهه ملی را فهمیدند و نه چپ را، که مدعی هر دو هستند، و در گذشته به گمراهی جنبش سیاسی ایران با تبلیغ مشی چریکی و راه های شکست خورده ی جنبش فلسطین برای ایران پرداختند، و بعد هم سفر به کردستان برای عکس انداختن در بعد از انقلاب، و در دو سه ماه اخیر خیال برشان داشته و این واقعیات را وارونه می کنند و هرکسی این حقایق را می گوید، با دروغ پراکنی اینجا و آنجا، به "جناحی" در سیاست بودن و وحدت شکنی محکوم می کنند، در حالیکه خودشان یکسال پیش، از همین حملات اینترنتی فحاشان هوادار رضا پهلوی، فریادشان به هوا بود، و حتی بحث منطقی هم نمی کردند چون در این سطح نیستند و امر به ایشان مشتبه شده که در دوران قدیم در یکی از گروه های کوچک چپی رهبر بودند و طبق عادت همیشگی که مخالفانشان را مزدور می نامند، یکی از شخصیتهای بزرگ جنبش چپ در خارج یعنی آقای مهدی خانبابا تهرانی را نیز مأمور رژیم خواندند، چون فهم در این سطح ندارند و چهار جلد کتاب خاطرات چاپ کرده اند که گویی از اصل و نسب "دلاور" بوده اند و مفتی هم به هرکسی می دهند نمی خواند و البته پول دارند که اینها را چاپ کنند و امیدوارم بیشتر هم داشته باشند ولی همان حرفهای 40 سال پیش را دوباره و دوباره تکرار می کنند و فکر می کنند حرفی برای گفتن در اپوزیسیون دارند، و امروز با قلب حقیقت می گویند این افراد فحاش، هواداران آقای رضا پهلوی نیستند و گویی مزدوران رژیم هستند؛ چطور یکسال پیش اینها مزدور رژیم اسلامی نبودند وقتی به خود شما حضرت فحش می دادند، اما چون امروز شما فکر کردید که با رضا پهلوی ساخته اید، اینها مزدور رژیم هستند و  امروز دیگر به رضا پهلوی ربطی ندارند. جناب، حتی اگر با رضا پهلوی به همکاری هم برسید باید برای برچیدن این بساط ساواک بیمار رضا پهلوی در آمریکا، تلاش کنید، مثل آنچه شاپور بختیار کرد، نه آنکه این رفتارهای مأموران رضا پهلوی را توجیه کنید. به همه ی خوانندگان توصیه می کنم همین حالا به رشته توییت های لینک شده در اینجا نگاهی اندازند و خود قضاوت کنند که آیا همه ی فحاشان در این رشته توییت، مزدوران رژیم هستند یا که هواداران آقای رضا پهلوی؟!

 

ساواکی ها زمان رژیم شاه هم با مخالف همین رفتار را داشتند و هنوز بعد از 40 سال همین هستند و می خواهند زبان مخالف را ببرند. اگر با حرفهای کسی مخالفند، می توانند او را در توییتر بلوک کنند، ولی هر روز فحاشی می کنند و وقتی یکبار کسی به آنها واکنش نشان دهد و فحش و توهین خودشان را به رهبرشان بفرستد، وای مصیبتا راه می اندازند. شخصاً چه در فیسبوک و چه در توییتر، هرکسی را که علاقه ای به خواندن مطالبش نداشته باشم، بلوک می کنم، زور نیست که فرند باشم، و آن افراد هم آزادند بروند در صفحات فیسبوک و توییتر خودشان هر چه دلشان می خواهد بنویسند و حتی به من فحش بدهند. آن آقای دیوید هم برود و بجای سوء استفاده از روابط ساواک آقای رضا پهلوی با مقامات آمریکایی، و تلاش برای پاپوش دوزی برای اینجانب و دیگر ایرانیان مخالف سلطنت، قانون اساسی آمریکا را بخواند؛ در حالیکه این آقای دیوید ساواکی که پشت نام مستعار، همچنان پشت پرده بعد از 20 سال مشغول توطئه چینی علیه این قلم در مؤسسات آمریکایی است، بفهمد که آمریکا، ایرانِ محمد رضا شاه و رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی نیست و در این کشور مردم آزادی بیان دارند. در واقع علت آنکه این آقای دیوید پشت نام مستعار قایم شده این است که می داند نظیر جنایتکاران آلمان نازی که یهودیان بعد از جنگ آنها را تعقیب قانونی می کردند، امثال او در آمریکا بخاطر دست داشتن در جنایات دوران شاه قابل تعقیب قانونی و محاکمه در دادگاه هستند، و اگر به این کارها ادامه دهد شخصاً او را به خاطر ظن دست داشتن در جنایات ساواک دوران شاه، مورد تعقیب قانونی قرار خواهم داد و کسانی را که با او ملاقات شخصی داشته اند، به دادگاه احضار خواهم کرد و ارتباط و همکاری تشکیلات دبیرخانه ی آقای رضا پهلوی با این فرد را نیز در دادخواست، مطرح خواهم کرد. اجازه نمی دهم در آمریکای دموکراتیک شما آقای دیوید، که پشت نام مستعار قایم شده ای، جهنم ساواک محمد رضا شاه را برای ما ایرانیان تجدید تولید کنی. این هم یک فحش برای خودت آقای دیوید، مزدور جمهوری اسلامی امثال تو بی شرف و آن نان به نرخ روز خورها هستید که ایران را شما به این روز انداختید که آزادیخواهان را برای 25 سال در رژیم کودتا در زندان اوینی که ساختید مورد شکنجه قرار دادید، و یک کتاب هم ما مخالفان، آزادانه نمی توانستیم بخوانیم، و آنچه که محمد رضا شاه اجازه خواندنش را می داد و امثال علی شریعتی را تقویت می کرد نتیجه اش آن بود که به استثنای معدودی نظیر این قلم که کتابهای خمینی و اسلامگرایان را خوانده بودیم، در برابر حمله ی اسلامگرایان خلع سلاح شدند، و «همان زمان» هم خود با جریان اسلامگرا مخالفت می کردم و اسلامگرایان دماغم را شکستند وقتی امثال تو دیوید در حال فرار از ایران بودید، و مخالفان اسلامگرایی نظیر این قلم در سالهای پیش از انقلاب، نتوانستیم گوش شنوایی پیدا کنیم و در انقلاب 57 آن شد که دیدیم، و ما و مملکت ایران را شما دیویدها که هنوز پشت نام مستعار مخفی شده اید، و هنوز به همان کارهای ساواک محمد رضا شاه ادامه می دهید، به این روز انداختید. هر وقت که به دست علیل همسرم نگاه می کنم به یاد جنایتی می افتم که تو «دیوید» و بقیه ی ساواکی های رضا پهلوی در حق من و خانواده ام در این سالها در همین آمریکا، مرتکب شدید و همچنان با تأیید رضا پهلوی به این کارها ادامه می دهید. و در این آشفته بازار اپوزیسیون در خارج کشور، کارچاق کن های تازه ی رضا پهلوی می خواهند به ما بگویند که این واقعیت نیست و این افراد مأمور آقای رضا پهلوی نیستند و مزدوران رژیم هستند در حالیکه همین آقایان دو سال پیش از دست همین مأموران آقای رضا پهلوی فغانشان به آسمان بود و آنزمان نمی گفتند که اینها مزدور رژیم هستند و به رضا پهلوی به خاطر تجدید حیات ساواک در آمریکا برای زیر فشار قرار دادن اپوزیسیون دموکراتیک، اعتراض می کردند، آنهم نه بدینگونه با زبان منطق، بلکه با ناسزاگویی متقابل به کسانیکه با نامهایی نظیر «جاوید شاه» و امثالهم به این کارچاق کن های تازه ی رضا پهلوی، فحاشی می کردند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سی ام شهریور ماه 1398
Sept 21, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH