Sam Ghandchiسام قندچي آمریکا: ضرورت متوقف کردن ساواک رضا پهلوی و ترمیم روابط با اپوزیسیون دموکراتیک
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2854-us-rp-savak.htm

US: Need to Stop Reza Pahlavi's Savak and Mend with Iran's Democratic Opposition

http://www.ghandchi.com/2854-us-rp-savak-english.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2lNWPjI

http://bit.ly/2lRG475     http://bit.ly/2lUoeQM

 

us-rp-savak

 

درباره احیاء ساواک در آمریکا توسط آقای رضا پهلوی در عرض 40 سال گذشته به اندازه ی کافی هم به زبان انگلیسی و هم به زبان فارسی نوشته ام، و شب گذشته دوباره به زبان فارسی فاکت های مشخص درباره یک مأمور ساواک آقای رضا پهلوی را که تحت نام مستعار *دیوید* به صدای آمریکا برای اخراج من آمده بود، توضیح دادم که به این خاطر بود که صدای آمریکا امکان مصاحبه به من در آنزمان برای بحث درباره سرویس های فیلترشکن و مبحث آینده نگری داده بود. مدیران وقت صدای آمریکا که در آن یادداشت از آنها نام برده شده هنوز در قید حیات هستند و اف بی آی می تواند برای اثبات ادعای این قلم با آنها تماس بگیرد. هیچ لزومی به تکرار این حقایق در مورد احیاء ساواک توسط آقای رضا پهلوی در آمریکا علیه اپوزیسیون دموکراتیک نیست، به اندازه ی کافی مدرک ارائه داده ایم!

 

اینجانب بارها نیز از دکتر مصدق به خاطر اتخاذ مواضعی که به کودتای 28 مرداد منجر شد، انتقاد کرده ام. اکنون وقت آن است که آمریکا مناسبات خود را با اپوزیسیون دموکراتیک ایران ترمیم کند و سد اصلی نیز حمایت آمریکا از آقای رضا پهلوی، و ساواک آقای رضا پهلوی است که در خاک آمریکا دوباره همان تجربه ی غم انگیز رژیم شاه را این بار علیه اپوزیسیون دموکراتیک در داخل خاک آمریکا، تکرار می کند. آمریکا ضروری است که مناسبات خود را با آقای رضا پهلوی قطع کند و در مورد فعالیتهای ساواک آقای پهلوی در داخل خاک آمریکا تحقیقات به عمل آورد، وقتی آنها با سوء استفاده از ارتباطات گذشته ی خود با برخی مؤسسات و مقامات دولتی آمریکا، از طریق بدگویی و ترفندهای مشابه، به تلاش برای بی اعتبار کردن گروه ها و شخصیتهای اپوزیسیون دموکراتیک ایران مشغولند.

 

ساواک یکبار باعث سقوط محمد رضا شاه در «پوزیسیون» شد و این بار هم عامل سقوط آقای رضا پهلوی در «اپوزیسیون» است. می دانیم بعد از انقلاب کبیر فرانسه که سلطنت بوربون را از قدرت ساقط کرد، مردم یکبار دیگر به بازگشت بوربون ها به قدرت شانس دادند، اما نتیجه همان آش بود و همان کاسه، و دیگر بار، به اورلئان ها که شاخه ی جداگانه ای از خاندان بوربون بودند، دوباره برای برقراری پادشاهی پارلمانی دموکراتیک در فرانسه، شانس دادند و بازهم، همان آش بود و همان کاسه، و بالاخره به این نتیجه رسیدند که پادشاهی پارلمانی با سابقه ی سلطنت در آن کشور، برای برقراری دموکراسی در فرانسه کار نمی کند؛ ایرانیان نیز به نوعی دیگر، به اندازه ی کافی این راه ها را با سلطنت در 150 سال اخیر آزمایش کرده اند و در واقع اگر پادشاهی پارلمانی در ایران کار می کرد که رضا خان علیه احمد شاه کودتا نمی کرد، چون هیچ پادشاهی در تاریخ ایران به اندازه ی احمد شاه از دخالت در امور دولت اجتناب نکرد، و پادشاهی پارلمانی واقعی با رهبری نمادین همان احمد شاه در تاریخ ایران بوده و بس، که توسط پدر بزرگ آقای رضا پهلوی سرنگون شد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم شهریور ماه 1398
Sept 14, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH