Sam Ghandchiسام قندچي نقشه راه برای اپوزیسیون سکولار دموکرات بسیار ساده است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1628-raahe-hale-saadeh.htm

 

حدود یک ماه پیش بحث شد که آلترناتیو سکولار دموکراتها روشن، اما مسأله نقشه راه است (1). نقشه راه عکس تصور همه، بسیار ساده است و به دلیل طرح آلترناتیوهای غلط، جنبش مردم و اپوزیسیون به بیراهه افتاده است و نقشه راه بسیار غیرممکن جلوه می کند. مثلاً عده ای نظیر آقای اکبر گنجی، رژیم ایران را سلطانی تلقی می کنند و بیراهه ای (2) را پیش پای بخشی از اپوزیسیون چپ گذاشته اند که نظیر آب در هاون کوبیدن است و بجای آنکه اذعان کنند که تحلیلشان غلط بوده و راهشان به جایی نمیرسد، مرتب تکرار می کنند که باید هزینه داد، گویی در 38 سال گذشته جنبش کم هزینه داده است (3). دوستان دیگری نیز از روی حسن نیت، شاهزاده رضا پهلوی را سرمایه ملی خواندند در حالیکه معروفیت آقای رضا پهلوی برای اپوزیسیون ایران شمشیری دو لبه است (4) و متأسفانه به دلیل آنکه ایشان از مقام سلطنت استعفا ندادند (5)، و تا وقتی به این بازی نقش دوگانه ادامه دهند (6)، عملاً حضورشان به ضرر معقول ترین نقشه راه برای پیروزی آلترناتیو سکولار دموکرات در ایران است. چرا؟ به این دلیل که نقشه راه به این شکل خاص موفقیت آمیز خواهد بود، که در چند خط توضیح داده می شود: در 38 سال گذشته رژیم اسلامی از یکسو ادعای جمهوریت کرده اما از سوی دیگر ولی فقیه نقش شاه را نظیر رژیمهای سلطنتی ایفا کرده است. این نقض آشکار حقوق مردم در رژیمی جمهوری باعث شده که شمار زیادی از معترضان به جریان اصلاح طلبی پناه برده اند چون آنها تنها جریان سیاسی در چهار دهه گذشته بودند که اجازه فعالیت علنی داشتند، و این هواداران اساساً خواستار اجرای جمهوریت نظام بوده اند هرچند رهبران اصلاح طلبان چندان فرقی با رهبران اصولگرایان ندارند و هم با ولایت فقیه کنار آمده اند و هم در جنایات رژیم از جمله قتلهای زنجیره ای دست داشته اند. حالا که آلترناتیو سکولار دموکرات روشن است (7)، نقشه راه نیز به این شکل ساده مطرح می شود که چیزی نیست جز قانع کردن هواداران اصلاح طلبان به این واقعیت که جمهوریت در ایران فقط وقتی واقعیت خواهد یافت که نه تنها دموکراسی بلکه سکولاریسم نیز، پذیرفته شود، یعنی حکومت و مذهب جدا شوند. حالا مسأله مطرح این موضوع است که جریاناتی نظیر سلطنت طلبان گرچه با رهبران اصلاح طلبان مخالفند، اما نظیر آنها و نظیر اصول گرایان، نه تنها با مقام غیر انتخابی مسأله ای ندارند، بلکه آن نوع مقام، یعنی پادشاه مبنای سیستم فکری شان است. در نتیجه حضور سلطنت طلبان و پادشاهی خواهان در هر ائتلافی که بخواهد رهبری اصلاح طلبان را به چالش کشیده و هواداران آنها را جلب کند، به ضرر موفقیت آلترناتیو سکولار دموکرات تمام می شود. همچنین سازمان مجاهدین خلق که در پی ایجاد جمهوری اسلامی نوع خود است دقیقاً هدفی را دنبال می کند که باعث شده اصلاح طلبی به جایی نرسد. به عبارت دیگر نقشه راه برای اپوزیسیون روشن است و آن هم قانع کردن هواداران اصلاح طلبان است که راه رسیدن به جمهوری واقعی در ایران، قبول سکولار دموکراسی است، و لازم است اپوزیسیون ایران به آنها بگوید که ما نه در ائتلاف با سازمان مجاهدین خلق هستیم و نه در پی احیاء سلطنت در ایران. سلطنت طلبان و هواداران سازمان مجاهدین خلق مثل هر جریان سیاسی و مدنی دیگری چه در زمان حاضر و چه پس از ایجاد جمهوری سکولار و دموکراتیک باید آزاد باشند که عقاید خود را تبلیغ کنند اما آنها چه امروز و چه در آینده نمی توانند باعث تقویت جنبش برای ایجاد جمهوری سکولار و دموکراتیک باشند و به پیروزی آن لطمه میزنند. بهتر است که احترام یکدیگر را نگهداریم و سعی نکنیم یکی شویم که دوستی مان هم خدشه دار خواهد شد و به بی احترامی یکدیگر خواهیم رسید. نقشه راه برای رسیدن به جمهوری دموکراتیک و سکولار دیگر امروز روشن است و اتلاف وقت و انرژی با بحث های بیهوده جاری کمکی به موفقیت نمی کند. به قول معروف عیسی به دین خود، موسی به دین خود (8).


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
بیست و هشتم شهریور ماه 1396
September 20, 2017

 

پانویس:

 

1. آلترناتیو سکولار دموکراتها روشن، اما مسأله نقشه راه است
http://www.ghandchi.com/1551-naghshehe-raah.htm
http://isdmovement.com/2017/0917/090117/090117.Sam-Ghandchi-Necessity-of-having-a-plan-for-SD-Alternative.htm

 

2. بیراهه اکبر گنجی مبارزه با اسلامگرایی نیست
http://www.ghandchi.com/1622-akbar-ganji-biraahe.htm

 

3. قابل توجه آقای اکبر گنجی: هزینه دادن و سایت آزادسر
http://www.ghandchi.com/1346-azadsar.htm

 

4. معروفیت شاهزاده رضا پهلوی شمشیر دو لبه
http://www.ghandchi.com/1500-rp-maroofiat.htm

 

5. آقای رضا پهلوی بس است وقت مردم ایران و زندگی ایمان را تلف نکنید
http://www.ghandchi.com/1618-reza-pahlavi-iman.htm

 

6. بحثی دوستانه با شاهزاده رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/1417-discussion-reza-pahlavi.htm

 

7. *درباره ایجاد آلترناتیوی مترقی*
نگاهی به شماره دوم گیتی مداری حزب سکولار دموکرات ایرانیان 
http://www.ghandchi.com/1477-gitimadari-two.htm

 

8. عيسی به دين خود، موسی به دين خود
http://isdmovement.com/2017/0417/041917/041917.Sam-Ghandchi-Lets-keep-them-separate.htm
http://www.ghandchi.com/1389-mjahedin-tajziehtalaban-tekrari.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH