Sam Ghandchiسام قندچي از جنبش سبز تا خیزشهای 96 و 98 و آینده
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3301-khizesh98.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

 

khizesh98-ayandeh

 

طی یک دهه ی گذشته درباره ی جنبش سبز که 10 سال پیش شکست خورد، بسیار بحث کرده ایم و البته هیچگاه نخواستیم شکست را قبول کنیم و به درستی به تلاشهای خود ادامه دادیم. کمتر از سه سال پیش، خیزش دی ماه 96 دفتر تازه ای را برای اپوزیسیون گشود که مهمترین مؤلفه ی آن وداع با رهبریت اصلاح طلبان اسلامی و همدستان چپی آنها بود که با شعار «اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» راه تازه ای را برای آینده در برابر اپوزیسیون ایران گشود. شش ماه پیش، خیزش آبان ماه 98، در ادامه ی امواج دو ساله ی خیزش 96، قادر شد جمعیت کثیری را به خود جلب کند و این بار رژیم این خیزش را به شدت سرکوب کرد و گفته می شود هزاران نفر را رژیم در قتل عام خیابانیِ آن چند روز کشته است. در واقع قتل عام خیزش آبان ماه 98، اوج سرکوب جنبش سکولار دموکرات ایران در 41 سال گذشته بود که می توان آنرا با اوج سرکوب جنبش اسلامی در ایران در رژیم پیشین در 15 خرداد 1342 مقایسه کرد، که چند ماه پس از آن با سخنرانی آیت الله خمینی در مورد کاپیتولاسیون، سازماندهی تازه ای از سوی اسلامگرایان آغاز شد که قادر شدند 15 سال بعد با استفاده از آن سازماندهیِ 15 ساله، رهبری انقلاب 1357 را در دست گیرند. ممکن است جنبش سکولار دموکراسی ایران در آبان ماه 98 نیز با چنان وضعیتی روبرو شده باشد که رویدادهای بعدی از جمله تراژدی پرواز 752 و راه افتادن و ادامه ی پاندمی کرونا، مزید بر علت شده اند. اروپا و آمریکا نیز به رغم جنایاتی نظیر یازدهم سپتامبر در خاک آمریکا، هنوز مقابله ی اساسی با کوکلاکس کلانهای اسلامی را جدی نگرفته اند. به هر حال اصل مسأله تا آنجا که به ما ایرانیان مربوط می شود در داخل کشور و آنچه مسلم است سازماندهی اپوزیسیون برای آینده آغاز شده و ضروری است که با نگرشی نو به ایران وجهان، سازماندهی سیاسی و مدنی برای آینده انجام شود، تا اگر این بار هم 15 سال بعد، انقلابی در ایران راه افتاد، نتیجه اش همچون انقلاب 57، تراژیک نباشد. قتل عام خیابانی آبان ماه 98 هیچگاه از حافظه ی تاریخی ایرانیان پاک نخواهد شد همانطور که خاطره ی روزها، هفته ها و ماه های جنبش سبز همچنان با ما است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پانزدهم اردیبهشت ماه 1399
May 4, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH