Sam Ghandchiسام قندچي جبهه ملی، چپ و اصلاح طلبی ارتجاعی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3090-jebhe-chap.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6     7    8     9     10    11

 

jebhe-chap

 

هفده سال پیش در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی نوشتاری از صاحب این قلم تحت عنوان «اصلاح طلبی ارتجاعی» منتشر شد که نه تنها با سانسور اصلاح طلبان اسلامی در مطبوعاتِ تحت کنترل آنها روبرو شد بلکه بخش مهمی از چپ و جبهه ی ملی نیز به آن بحث حمله ور شدند، بویژه چند نفری که اصلاً در عمرشان در فعالیتهای سیاسیِ چپ و جبهه کاری نکرده اند و حداکثر دانشجو و استاد دانشگاهی بوده اند و چند سالی است تصور می کنند فعال سیاسی هستند و تازه هیچگاه در مورد گذشته ی «دارودسته های مصدقیست-اسلامیستیِ جبهه ملی»، یک کلمه نقد ننوشته اند و امروز کارهای پژوهشیِ واقعی نظیر کتابهای آقای علی سجادی را در مورد سینما رکس و ماجرای قطب زاده، مورد تخطئه قرار می دهند، وقتی امثال این جبهه ای های ارتجاعی که در یک عرصه ی دانشگاهی دکترا گرفته اند و تدریس می کنند، بخاطر عنوان دانشگاهی، امر به خودشان هم مشتبه شده که گویا در مورد موضوعات جنبش سیاسی ایران صاحب نظرند، موضوعاتی که سالها تاریخِ فعالیت عملی و کار تئوریک روی آن مباحث وجود دارد که حتی از آن خبر ندارند، و خیلی مانده امثال اینها بتوانند در سطح این بحثهای اپوزیسیون ایران حتی بعنوان یک فعالِ تازه‌کار گرچه با سن بالا، اظهار نظر کنند و هنرشان نیز برای جنبش سیاسی در سالهای اخیر که به خیال خودشان رهبر شده اند، این بوده که یک امنیتیِ دوران شاه را که امروز امنیتی رژیم اسلامی است، بعنوان جبهه ملی در جنبش خارج معرفی کردند که سنگ در راه حمایت از زندانیان سیاسی دگراندیش انداخته و می اندازد و یک کلمه هم در مورد خرابکاری شان حرفی نمیزنند. خود این دارودسته نه تنها از زندانیان سیاسی در همه ی این سالها حمایتی نکرده اند، بلکه فقط هنرشان این است که تلاشهای فعالان حقوق بشر را با برچسب زنی های مختلف خنثی کنند؛ و وقت آنهایی را نیز که برعکس این بیکارانِ حرفِ مفتکش، دارند کاری برای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران انجام می دهند، با اشاعه ی سوء ظن های بی اساس، تلف می کنند. مضحک تر آنکه از سلطنت و جمهوری خیلی حرف میزنند اما همه ی این سالها یک خط درباره ی بحث جمهوری، کار تئوریک و سیاسی نکرده اند و نظیر اکثریت جبهه ملی، به استثناء دکتر حسین فاطمی، معتقد به «شاه سلطنت کند و نه حکومت» بودند، اما فقط حرف کشک می زنند و افاده ها طبق طبق، و هرچه هم به این دیوانه محترمانه بی اعتنایی می کنیم بیشتر جلو می آید. شخصاً همیشه گفته ام که خود را فقط یک روزنامه نگار مستقل محسوب می کنم و بس، و وقت پلمیک با این دیوانه را نیز ندارم. به هر حال عملکرد اصلاح طلبان طی 17 سال گذشته ثابت کرد که مقاله ی مورد اشاره درباره ی اصلاح طلبی ارتجاعی، دست روی واقعیت بزرگی گذاشته بود، و برای اپوزیسیون روشن کرد چرا رهبران اصلاح طلبان سالها پیش در دهه شصت در شکنجه ی زندانیان سیاسی شرکت داشتند؛ یعنی به دلیل همین دیدگاهِ اصلاح طلبی ارتجاعی بود که اینها شریک در سیاست کوکلاکس کلان های اسلامی در اعمال «دوگانه ی ترور و عقب نشینی جامعه» شدند. وقت آن است آندسته از نیروهای مختلفی که در اپوزیسیون تحت نام چپ و جبهه ای فعالیت می کنند، صف خود را از این جریان ارتجاعی که در 41 سال گذشته در دوام رژیم اسلامی حاکم بر ایران شریک بوده، جدا کنند. هنوز اینها نفهمیده اند که نظراتشان همان مزخرفاتی است که ایران را به این روز انداخته است، بله در عرض 41 سال با این نظرات، کره جنوبی درست نکرده اید، اما کم کم داریم به کره شمالی میرسیم! امروز مردم ایران حتی آرزوی السیسیِ مصر را دارند. این است عمق فاجعه ی دیدگاه هایی که هنوز شما دارو دسته های ارتجاعی تحت عنوان مصدقیسم دنبال می کنید و به همین دلیل همه ی این سالها در رکاب اصلاح طلبان بودید و درباره ی جنایات دهه شصت سکوت کردید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهارم بهمن ماه 1398
January 24, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH