Sam Ghandchiسام قندچي  چپِ دنبالچه ی اصلاح طلبان عامل نکبت 40 ساله ی مردم ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2970-chap-e-eslahtalab.htm

http://isdmovement.com/2019/1219/120619/120619-Sam-Ghandchi-The-reason-for-forty-years-of-misery.htm

مطالب مرتبط: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 

mohammad-mosaed

 

دوباره با بیانیه ی اخیر میرحسین موسوی، دارودسته های چپی های دنبالچه ی اصلاح طلبان که گمراهه ی حمایت از خمینی در انقلاب 57 را برای ملت ایران به ارمغان آوردند، و بعد هم حمایت از دانشجویان خط امام در دوران گروگانگیری سفارت آمریکا، و در پی آن نیز کارشان در آغاز دهه شصت به همکاری با سپاه پاسدارن در سرکوب جنبشهای انقلابی ایران کشید، و تا پایان دهه شصت نتیجه ی کارشان قلع و قم خود چپ و مجاهدین بود، و بعد از آنهم شکست جنبش سبز به رغم همه ی هشدارها درباره آرام نکردن آن با قولهای کریدورهای قدرت، و دو سال پیش نیز سرکوب خیزش 96 که با همکاری اصلاح طلبان صورت گرفت. اصلاح طلبی در ایران رفرمیسم کانت نیست بلکه نظیر اخوان المسلمینِ "مسالمتجوی" امروز، مکملی است برای تداوم حاکمیت کوکلاکس کلان های اسلامی. چپِ دنبالچه ی اصلاح طلبان، بیش از همه ی اسلامگرایان باعث شکست مردم ایران شده است، چرا که بخش اصلی اپوزیسیون ایران را برای یک قرن، چپ تشکیل می داده است. امروز از هر ایرانیِ عادی بپرسید، آرزو دارند به اندازه ی افغانستان و عراق آزادی و دموکراسی داشته باشند؛ واقعاً این را چپی های دنبالچه ی اصلاح طلبان در 40 سال گذشته باعث شده اند، و حالا هم دارند همین کار را با خیزش98 می کنند که این جنبش را نیز به شکست بکشانند و همچنان از مردم ایران برای آنچه 40 سال برسر مردم آوردند، عذرخواهی نکرده اند. اکنون وقت آن است، هر کسی که در جنبش چپ با راهی که اینها رفته اند مخالف است، بدون اما و اگر راهش را جدا کند. چپِ دنبالچه ی اصلاح طلبان مسؤل نابودی یک ملت در 40 سال گذشته است. اصلاح طلبان اسلامی به هرحال رژیم اسلامی را می پسندند و می خواهند آنرا به هرشکلی شده حفظ کنند و قابل فهم است که چرا مردم را از سوریه ای شدن می ترسانند چون خواب حکومت اخوان المسلمین مصر را برای ایران دیده اند، اما آنها که در لباس چپ و سکولار، این رژیم را 40 سال است تقویت کرده و می کنند و به جای حرف زدن از این نکبتی که در شکل دادنش سهم بزرگی داشته اند، برای قصه های خطر سوریه ای شدن اصلاح طلبان سینه می زنند، جلوی پیروزی مردم را بارها در این 40 سال سد کرده و می کنند. آن دوستانی نیز که همچنان در صفوف این چپِ دنبالچه ی اصلاح طلبان مانده اند، به خود و مردم ایران خیانت می کنند. درست است که نگارنده ی این سطور چپی نیستم و خود را آینده نگر می دانم، اما چپی هایی نیز بوده اند که همه ی این 40 سال راه خود را از این جریان ارتجاعی دنبالچه ی اصلاح طلبان جدا کرده اند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوازدهم آذر ماه 1398
December 3, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH