Sam Ghandchiسام قندچي  سکولار دموکراسی و واقعیت اپوزیسیون ایران

http://www.ghandchi.com/2796-opposition.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2SVdQF2

 

secular-democracy-opposition

 

واقعیت اپوزیسیون ایران این است که خواستار پایان دادن به رژیم اسلامی و ایجاد حکومت دموکراتیک، سکولار و آینده نگر است اما تشکیلات مشترک و کارای سکولار دموکراتها امکانپذیر نیست. مثلاً بسیاری از چپ ایران دنبال دیکتاتوری پرولتاریا نیستند و برنامه هایی سکولار و دموکراتیک را دنبال می کنند که عدالتخواه است و به سوسیال دموکراسی اروپایی شبیه است و شخصاً به رغم آنکه خود را آینده نگر محسوب می کنم، به آنها احساس نزدیکی دارم و اختلافات و توافقات چپ و آینده نگری هم روشن است. در عین حال بسیاری در جبهه ملی که لیبرال دموکراسی شبیه حزب دموکرات آمریکا را دنبال می کنند، در ارتباط با دموکراسی به نظرات این قلم نزدیکتر هستند تا دوستان پادشاهی خواه در حزب مشروطه ایران. با وجود آنکه احترام زیادی برای حزب مشروطه داریوش همایون قائل هستم، این واقعیت است که چند نفر از ساواکی های سابق از اعضای علنی حزب مشروطه ایران هستند و هیچگاه نقش خود را در ساواک، محکوم نکرده اند حتی انتقاد هم از خودشان در این مورد نکرده اند. حالا اصلاح طلبان که سالهاست مورد نقد این قلم هستند؛ حتی نیروهایی در میان اصلاح طلبان که به سکولاریسم نزدیک شده اند و برنامه شان نیز استحاله ی جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار است، گرچه تصورشان از توان این رژیم به استحاله تخیلی است، اما حکومت مورد نظرشان به دیدگاه های این قلم نزدیکتر از دیدگاه های پادشاهی خواهان سکولار دموکرات است. در عین حال بسیاری از پادشاهی خواهان سکولار دموکرات و آینده نگر را نیز به دیدگاه های خود نزدیک می بینم، اما حق آنها می دانم که برنامه پادشاهی را در ایران دنبال کنند وحتی برای بعد از شاهزاده رضا پهلوی نیز کاندیدایی نظیر پرنسس نور پهلوی را در نظر گیرند، همانطور که بسیاری از رویالیستهای فرانسوی یعنی سلطنت طلبان فرانسوی بعد از حدود دو قرن که از سقوط سلطنت در فرانسه می گذرد، از چنین برنامه هایی برای احیای سلطنت در فرانسه پیروی می کنند که از دیدگاه این قلم تخیلی اما حقشان است، و در عین حال حق خود می دانم که با طرح آنها برای شکل حکومت آینده در کشور، مخالف باشم و برنامه جمهوری آینده نگر را دنبال کنم. در نتیجه اینکه بخواهیم تشکیلات اجباری سیاسی مشترک از سکولار دموکراتها را آلترناتیو رژیم اسلامی کنونی بخوانیم، از واقعیت اپوزیسیون ایران به دور است. سکولار دموکراسی ایران با همین تنوع تشکیلاتهای سیاسی که ذکر شد، زنده است و هریک از ما باید این حق را برای خود و دیگران قائل شویم که به تشکیلاتی که واقعاً منعکس کننده آنچه فکر می کنیم باشد، بپیوندیم و با بحث های تکراری اتحاد سکولار دموکراتها نه به یک پادشاهی خواه تحمیل کنیم که از نظر خود پایین بیاید و نه به یک جمهوریخواه تحمیل کنیم که دیدگاه خود را کمرنگ کند، درحالیکه خوب می دانیم اختلاف اساسی داریم و ابداً نمی توانیم یک قانون اساسی بنویسیم، و آنها که قانون اساسی مشترک برای سلطنت و جمهوری مینویسند اصلاً نفهمیده اند قانون اساسی چیست، و البته بعضی سلطنت طلبان آگاهانه می خواهند با این تاکتیکها از نیروی بخشی از جمهوریخواهان سوء استفاده کنند که به خودشان مربوط است، اما برخی از پادشاهی خواهان واقعاً حتی از روی حسن نیت این حرفها را میزنند و عده ای نیز برای راضی کردن پادشاهی خواهان اصطلاح غلط «جمهوری ایرانی» را اختراع کردند و حتی به شعار تظاهرات در ایران تبدیل شد و عملاً باعث گمراهی هستند، همانگونه که اصلاح طلبان سالها با اصطلاحاتی نظیر "دموکراسی اسلامی" باعث گمراهی مردم ایران شدند.

 

ضروری است که در چارچوب این واقعیات اپوزیسیون ایران فعالیت کنیم و در موارد مشخص برنامه های عملی برای کار مشترک پیش گذاریم و حتی اگر قیامی هم صورت گیرد بر اساس توافق درمورد اهداف قیام خواهد بود که اتحادها صورت خواهد گرفت و اینگونه مواضع اساسی که سالهاست در اپوزیسیون ایران وجود دارد، و چه به وجود نسلهای مختلف ربط داشته باشد و چه نه، واقعیتی غیرقابل انکار است و تلاش برای یافتن کلاه شرعی فقط به ایجاد اتحادهای غیراصولی منتهی می شود که کارآیی ندارند و هم سیخ خواهد سوخت و هم کباب، و دوستی و اتحاد حاصل نشده که هیچ، بلکه دوستی ها هم به دشمنی و اتهام زنی های ناجوانمردانه ختم می شود، همانگونه که در تجربه هایی بارها و بارها دیده ایم و متأسفانه شجاعت و صداقت هم در بیان اختلافات نبود. اجازه دهید عیسی به دین خود و موسی به دین خود و در مورد کارهای عملی بدون اجحاف کردن، یا احساس مورد اجحاف قرار گرفتن، با یکدیگر همکاری کنیم و اتحادی را که غیرعملی است، برای هزارمین بار تلاش نکنیم به یکدیگر تحمیل کنیم. واقعیت اپوزیسیون ایران امروز این است. شاید در سال 1357 اگر همه ی نحله های اپوزیسیون ایران سطح آگاهی امروز را می داشتند چنان اتحادهای آنزمان اپوزیسیون، چه خوب و چه بد، شکل نگرفته بود. مسأله اختلاف نسلها نیست، مسأله واقعیت ایران و ایرانی در این برهه زمانی است، چه دوست داشته باشیم و چه نه. زمانهایی بود که اجداد ما با یکدیگر بر اساس دیگری ازدواج می کردند و یک عمر هم دوام می آوردند، امروز حتی با بسیاری از کنار آمدنها و مصالحه ها، شمار طلاقها سرسام آور است. اصلاً بحث این نیست که کدام خوب و کدام بد است. آن واقعیت آنروز بود و اینهم واقعیت امروز. برای اپوزیسیون ایران براساس واقعیت امروز برنامه بریزیم. این فشار آوردن بر جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر، و نیز فشار آوردن بر پادشاهی خواهان، برای ایجاد تشکیلات مشترک بعنوان آلترناتیو سکولار دموکرات غلط است. آلترناتیو سکولار دموکرات در ایران با همه ی سایه روشن هایی است که در ابتدای این یادداشت ذکر شد، و نمی تواند در یک تشکل سیاسی مشترک بگنجد، هرچند می توان جمعهای تبادل نظر داشت و اتحادهای عملی برای کار مشخص ایجاد کرد. اگر این تنوع در خارج کشور نتیجه اش همین است که می بینیم، در داخل کشور نیز وقتی آزادی باشد، نتیجه اش ممکن است خیلی مشابه باشد و از آن گریزی نیست. در ایتالیا پس از اینهمه سال استقرار دموکراسی، حدود 20 حزب باید برای تشکیل دولت با هم کار کنند و ابداً نظیر آمریکا نیست که دو حزب سیاسی باشند، شاید آینده ایران نیز نظیر ایتالیا باشد و از حالا قابل پیش بینی نیست. به هر حال واقعیت اپوزیسیون ایران در حال حاضر اینگونه است چه در داخل کشور که همه این واقعیات وجود دارد اما در زیر ظاهر تشکیلاتهای مشترک اپوزیسیون است، و نه آشکار، و چه در خارج کشور که همه ی این واقعیات آشکار است، و نمی شود در یک کفش بزور جای داد و با چنین کاری همه را نابود خواهیم کرد. واقعیت را بپذیریم و با آگاهی از این واقعیت تلاش کنیم. جدا باشیم اما دوست باشیم و باهم همکاری کنیم به جای آنکه به یکدیگر تهمت های ناروا بزنیم.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

http://iranscope.ghandchi.com
http://www.ghandchi.com

دهم مرداد ماه 1398
August 1, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH