Sam Ghandchiسام قندچي  نیاز به حقوقدانی که بر پیشنویس قانون اساسی جمهوری آینده نگر تمرکز کند

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2783-constitution.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9

 

constitution-jomhouri  

 

سالهاست درباره نیاز به ارائه ی پیشنویس قانون اساسی برای جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر بحث کرده ایم. واقعیت این است که این کار نیاز به حقوقدانی دارد که با صداقت کامل تمرکز بر همین موضوع داشته باشد. نحله های دیگر فکری و سیاسی نیز یا قوانین اساسی پیشین ایران را با اندکی تغییر قبول دارند، و یا پیشنویس های خود را تهیه کرده به مجلس مؤسسان ارائه خواهند داد، و یا قوانین اساسی کشورهای کمونیستی پیشین و امروز و امثالهم را می پسندند و ارائه خواهند کرد که بیان ادامه ی اشتباه مارکس و لنین است، اما برای جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر، تدوین پیشنویس قانون اساسی امری حیاتی است و بخشی از بده بستان با نیروهای سیاسی دیگر نیست، و البته بده بستانها در رابطه با قانون اساسی نهایی، کار مجلس مؤسسان است و توسط نمایندگان هر جریان فکری و سیاسی در مجلس مؤسسان انجام خواهد شد، ولی اکنون تهیه و بحث جدی و وسیع پیشنویس قانون اساسی جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر، اگر دیر نشده که زود نیست و ضروری است که در کانون توجه حقوقدانان جمهوریخواه سکولار دموکرات و آینده نگر قرار گیرد، و این پیشنویس در میان قوانین اساسی همه ی کشورهای جهان، به قانون اساسی ایالات متحده ی آمریکا بیشتر شبیه خواهد بود البته به استثنای فدرالیسم که به ضرر ایران است. در ایالات متحده ی سکولار دموکرات و آینده نگر، بعد از 243 سال، همچنان تا به امروز، همین قانون اساسی عامل تعیین کننده ای در استقامت دموکراسی در آمریکا بوده و هست. لازم به یادآوری است که یکسال پیش بزرگترین تشکیلات سکولار دموکرات و آینده نگر ایران مطلبی را تحت عنوان «نامهء سرگشادهء اعضاء مهستان جنبش سکولار دموکراسی ايران به مجلس مؤسسان قانون اساسی آيندهء ايران»، منتشر کرده که در این رابطه بسیار پراهمیت است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

یکم مرداد ماه 1398
July 23, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH