Sam Ghandchiسام قندچي اشتباه مارکس و تداوم آن توسط لنین
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2702-marx-error.htm

Marx's Error and Lenin's Perpetuation

http://www.ghandchi.com/2702-marx-error-english.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2JInwjE

 

marx-justice-future

 

کمتر از یک ماه پیش درباره خطای مارکس در «نقد برنامه گوتا» بحث شد و اینکه چگونه لنین این اشتباه را با اشاعه ی «دیکتاتوری پرولتاریا» به عنوان راه رسیدن به سعادت بشریت، تدوام بخشید. به هر حال، آنها هر دو به ایده آل جفرسونی «پیگیرد شادی» که یک قرن پیش از آنها در اعلامیه استقلال ایالات متحده نوشته شده بود، پاسخ می دادند. متاسفانه این یک مسیر اشتباه بود. در واقع اصطلاح لایبنیتزی جفرسون یعنی «پیگیرد شادی» بعداً با سه گانه ی «زندگی، آزادی و مالکیت» جان لاک در متمم های پنجم و چهاردهم قانون اساسی آمریکا جایگزین شد. اساساً، سوسیالیسم، به معنی قوانین کار برای حمایت از حقوق بیکاری، مراقبت های بهداشتی و غیره که امروزه در همه کشورهای اروپایی دیده می شود، با پیشگامی مارکسیست ها نهادینه شد و مکمل پیشرفت در جامعه مدرن شد. اما مسلما این عدالتِ اجتماعیِ نهایی برای بشریت نیست که مارکس به درستی پس از تمام دستاوردهای سوسیالیست ها در اروپا در جنبش کارگری، تشخیص می دهد. در نقد برنامه گوتا، مارکس تلاش می کند آلترناتیو سریع *سیاسی* برای این معضل پیدا کند، و این زمانی است که اشتباه کرد و پیشنهاد «دیکتاتوری پرولتاریا» را مطرح کرد که سالها بعد از درگذشت مارکس به توتالیتاریسم در کشورهای کمونیستی انترناسیونال سوم منتهی شد و بدین شکل کمونیسم از 300 سال دستاوردهای سکولار دموکراتها در ایالات متحده و اروپا فاصله گرفت؛ در حالیکه کشورهایی که در مسیر انترناسیونال دوم سوسیالیستی ادامه یافتند، به این سرنوشت دچار نشدند. با این وجود، مشکلی را که مارکس تشخیص داده بود واقعی است و حتی خود مارکس همانطور که دانیل بل به این قلم یادآور شد در گروندریسه راه حلی برای آن ارائه می دهد وقتی به جای یک راه حل *سیاسی*، مارکس راه حلی اقتصادی را جستجو می کرد. رویکرد دوم که بر اساس فراوانی بود دنبال نوشداروی سریع سیاسی نیست بلکه راه حلی پایدار را برای بشریت در نظر دارد که در کتاب «واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر» مورد بحث قرار گرفته است. مضافاً اینکه رشد پرشتاب که توسط آینده نگر ری کرزوایل مطرح شده، دستاوردهای احزاب سوسیال دموکرات اروپا را بدون رکودی که به دلیل موانع ایجاد ثروت جدید تجربه کردند، ممکن می کند. این گزینه همان چیزی است که دو سال پیش در مقاله ای تحت عنوان «حزب آینده نگر در پی هدفی که مارکس به آینده دور موکول می کرد»، مورد بحث قرار گرفت.
 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و  سوم خرداد ماه 1398
June 12, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

 

SEARCH