Sam Ghandchiسام قندچي گفتگوی بسیار آموزنده منوچهر یزدیان دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایرانیان درباره مسأله اتنیک در ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2301-manoochehr-yazdian.htm

پی نوشت هفتم آبان ماه 1397: یادداشتی برای دوستان جوان درباره حزبیت و آقای منوچهر یزدیان: http://www.ghandchi.com/2315-hezbiat-manoochehr-yazdian.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2WLyNTs  

 

manoochehr-yazdian

 

ساعتی پیش آقای منوچهر یزدیان (1) دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایرانیان (2) با شرکت در برنامه «رمز پیروزی» (3) که آقای حسن اعتمادی (4) برگزار می کنند، بحثهای بسیار آموزنده ای را در ارتباط با موضوعات جمهوریخواهی و سلطنت طلبی، و مسأله تجزیه طلبی (5) در جنبش سیاسی ایران، مطرح کردند (6). درست است که اصطلاح اتنیک از نظر ریشه لغوی، غیراروپایی معنی شده اما حتی در اروپا می گوییم اتنیسیته فرانسوی. به هرحال داشتن اتنیسیته های مختلف نظیر داشتن خانواده های مختلف یا جنسیت های مختلف یا طبقات مختلف دلیلی بر ایجاد دولتهای جداگانه بر مبنای این اشتراکها نیست (7). به رغم آنکه شخصاً سالهاست در گفتمان مربوط به مسأله اتنیک در ایران شرکت فعال داشته ام (8)، سخنان آقای منوچهر یزدیان را در مورد بحث اقوام ایرانی همیشه نظیر کتابی شفاهی، یافته و درک ایشان را از موضوع، آنقدر طبیعی و عمیق می بینم که با هزار کتاب نمی شود بیان کرد، و هر زمان به بحثهای ایشان بویژه در این عرصه گوش می کنم بیشتر یاد می گیرم. با آرزوی موفقیتهای بیشتر برای آقای منوچهر یزدیان و حزب سکولار دموکرات ایرانیان و با سپاس از برنامه بسیار مفید «رمز پیروزی» که آقای حسن اعتمادی با تلاشهای خستگی ناپذیر خود، ممکن کرده است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم مهرماه 1397
October 17, 2018

 

پانویس:

 

1. آقای منوچهر یزدیان

https://goo.gl/aMhg51

 

2. حزب سکولار دموکرات ایرانیان

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

3. برنامه رمز پیروزی

https://goo.gl/HaJvzV

 

4. آقای حسن اعتمادی

https://goo.gl/9gZgGU

 

5. درباره تجزیه طلبی

https://goo.gl/dJSjoH

 

6. آقای منوچهر یزدیان مهمان برنامه «رمز پیروزی» آقای حسن اعتمادی در بیست و پنجم مهرماه 1397

https://www.facebook.com/groups/195854061055907/permalink/276284246346221

 

7. دربارهء داستان تجزیه طلبی امروز؛ نه 73 سال پیش

http://isdmovement.com/2018/0718/070918/070918-Sam-Ghandchi-Todays-Sessionism.htm
http://www.ghandchi.com/2146-tajzieh.htm

 

8. دو سه کلمه درباره بحث اتنیسیته، و جنبشهای برای رفع تبعیضهای اتنیکی، مذهبی و جنسی
http://www.ghandchi.com/2303-ethnicity.htm

کتاب کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران-ویرایش دوم (کتاب الکترونیک)
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIran.htm 
Kurds and Formation of Central Government in Iran-Second Edition - Electronic Book
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIranEng.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH