Sam Ghandchiسام قندچي مایه شگفتی اما آنارشیستهای ایران دارند به لنینیسم می رسند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2259-anarchism-leninism.htm

 

anarchists-lenin

 

آنارشیستها در روسیه از مخالفان سرسخت لنین و استالین بودند و حتی لنین توسط اس آری های چپ ترور شد، و شگفت انگیز است که آنارشیستهای ایران دارند به لنینیسم نزدیک می شوند. از اولین اقدامات لنین بعد از انقلاب، دستور پنهانی جنایتکارانه ی کشتن همه خانواده تزار بود که امروز با آزمایشهای دی اِن ای ثابت شده است.  به رغم این واقعیت، لنین بیش از هر رهبر سیاسی در تاریخ، علم سازماندهی حزبی را رشد داد (1)، و شاید بتوان در مقایسه تنها از توماس جفرسون از رهبران دموکراسی و انقلاب آمریکا و مؤسس حزب دموکرات آمریکا یاد کرد که توان شگفت آوری نیز در سازماندهی داشت، و تازه لنین قادر شد در کشوری در یوغ چند صد ساله ی استبداد شرق، حزبی مخفی و پرقدرت ایجاد کند. با اینحال سازماندهی حزبی یک علم است نظیر هر علمی دیگر، در صورتیکه لنینیسم اساساً درباره سازماندهی حزبی نیست. لنینیسم در واقع فرموله کردن آنچیزی است که مارکس و انگلس در نقد برنامه گوتا مطرح کردند (2)، و رهبران سوسیال دموکراسی اروپا به آن بی اعتنایی کرده و آن جزوه را از چشم اعضای احزاب سوسیال دموکرات پنهان کردند، ولی لنین آنرا زنده کرد و برمبنای نظرات مطرح شده در نقد برنامه ی گوتای مارکس و انگلس، کارل کائوتسکی را در کتاب "انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد" بعنوان مرتد از مارکسیسم، مورد خطاب قرار داد. نظر کائوتسکی را نیز در مورد لنین در اپیتاپ او هنگام درگذشت لنین می توان خواند (3). اما لنینیسم فقط دیکتاتوری پرولتاریا نیست که در برنامه گوتا به روشنی مطرح شده و در مجادلات لنین و انترناسیونال دوم سوسیال دموکراسی برجسته می شود، بلکه لنینسم کلاً دیدن ایده آل عدالت اجتماعی در حذف مالکیت خصوصی و ایجاد حکومت شورایی است، آنچه همچنان دیدگاه مشترک کمونیستها و آنارشیستها است. ولی واقعیت تاریخ معاصر نشان داد که حذف مالکیت خصوصی بهترین راه برای تثبیت استبداد است چرا که دیگر نیروی مالی دیگری به جز دولت در جامعه باقی نمی ماند که بتوان در برابر دولتی که کنترل مالی کل جامعه را در دست می گیرد، ایستادگی کند (4)؛ حکومت شورایی نیز بهترین ابزار برای صاحبان قدرت در دولت و قوه مجریه است که بدون فشار رقیبی بنام پارلمان، در سطح ملی بتوانند از این شوراها بعنوان ابزاری جهت اعمال قدرت در کوی و برزن استفاده کنند. در واقع سوسیال دموکراسی اروپا در عمل هر دو باور حذف مالکیت خصوصی و حکومت شوراها را به دور ریخت و به همین دلیل توانست دموکراتیک بماند، در حالیکه همه رژیمهایی که بر اساس لنینیسم ساخته شدند، دیکتاتوری و فقدان عدالت اجتماعی را برای بشریت به ارمغان آوردند. بدون شک سوسیال دموکراسی اروپا، تاریخی به مراتب انسانی تر در مقایسه با رژیم های کمونیستی رقم زده است، همانطور که حزب جمهوریخواه آمریکا در دوران لینکلن در دوران الغای برده داری، و حزب دموکرات آمریکا در زمان پیروزی مارتین لوتر کینگ تاریخ موفقی در دفاع از حقوق سیاهپوستان ارائه کرده اند. تاریخ قرون نوزده و بیست نشان داد که حل معضل عدالت اجتماعی به مراتب بغرنج تر از آن است که بتوان با راه حل هایی نظیر حذف مالکیت خصوصی و حکومت شورایی به نتیجه رسید و همانگونه که پوپر می گوید اگر قرار باشد بخاطر عدالت، دموکراسی هم از دست برود، بهتر است که دومی را حفظ کرد چون این امکان را در دموکراسی حفظ می کنیم که برای عدالت فعالیت کنیم (5). از جمله طرح های مالیات تصاعدی و ایجاد فراوانی را دنبال کنیم. دوستان آنارشیست که امروز در رأس رهبری انقلاب 21 ایران (6) قرار دارند جا دارد هم به تجربه تاریخی احزاب سوسیال دموکرات در مقایسه با راه حلهای آنارشیستها و کمونیستها توجه کنند که دومی راه استبداد را هموار کرد، و هم توجه کنند که راه حل نهایی بسیار بغرنج تر از اینها است یعنی راه های تازه و  تلاشهایی را مدنظر قرار دهند که در سطح کلان در قرن بیست و یکم و با نزدیک شدن به سینگولاریته مطرح می شوند (7)، و به پارادایمهای جدید توجه کنند (8)، به جای آنکه تازه در قرن بیست و یکم به لنینسیم بازگردند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم شهریور ماه 1397

Sept 17, 2018

 

 

پانویس:

 

1. درباره لنین و علم سازماندهی حزبی

https://goo.gl/k9c5qo

 

2. اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتاگرائی - ویرایش دوم http://www.ghandchi.com/2055-Marxism.htm
Marxist Thought & Monism - Second Edition
http://www.ghandchi.com/2055-MarxismEng.htm

 

3. در حاشیه اپیتاپ کائوتسکی برای درگذشت لنین
http://www.ghandchi.com/2107-kautsky-lenin.htm

 

4. بعد از دموکراسی، چگونه از بازتولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny.htm
http://isdmovement.com/Gitimadari/Gitimadari-Nr-6.pdf#page=38
http://ghandchi.com/Gitimadari-Nr-6.pdf#page=38
After Democracy, How to Prevent Regeneration of a Tyranny in Iran 
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny-english.htm

 

5. کارل پوپر: "من تا سالها پس از رد مارکسیسم، سوسیالیست ماندم، و اگر میتوانست چیزی شبیه سوسیالیسم، در ادغام با آزادی فردی، وجود داشته باشد، من هنوز نیز سوسیالیست می بودم. چرا که چیزی بهتر از یک زندگی متواضعانه، ساده، و آزاد در جامعه ای تساوی گرا نیست. مدت ها برای من طول کشید تا تشخیص دهم که این رویائی بیش نیست، و اینکه آزادی مهمتر از برابری است، و آنکه کوشش برای تحقق برابری، آزادی را به مخاطره میاندازد: و آنکه اگر آزادی از دست برود، حتی برابری در میان غیرآزادان نیز وجود نخواهد داشت." [کارل پوپر، "درسهائی از این قرن،" 1997، متن انگلیسی، ص5]
آیا سوسیالیسم عادلانه تر است؟ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/303-Socialism.htm

"I remained a socialist for several years after my rejection of Marxism; and if there could be such thing as socialism combined with individual liberty, I would be a socialist still. For nothing could be better than living a modest, simple, and free life in an egalitarian society. It took some time before I recognized this is as no more than a beautiful dream; that freedom is more important than equality; that the attempt to realize equality endangers freedom; and that, if freedom is lost, there will not even be equality among the unfree." [Karl Popper, “Lessons of This Century”, 1997, P.5]
Is Socialism More Just?Second Edition
http://www.ghandchi.com/303-SocialismEng.htm

 

6. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

7. واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر- کتاب الکترونیک
http://www.ghandchi.com/human-variant-book.htm
New Variant to Meet Human Needs-An Electronic Book
http://www.ghandchi.com/human-variant-book-english.htm

 

8. پارادایمهای جدید، ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2258-new-paradigms.htm
New Paradigms, Second Edition
http://www.ghandchi.com/2258-new-paradigms-english.htm

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH