Sam Ghandchiسام قندچيتحلیل این قلم از دموکراتها و ترامپ می تواند کاملاً غلط باشد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1450-democrats-russia.htm
My Analysis of Democrats and Trump could be Totally Wrong
http://www.ghandchi.com/1450-democrats-russia-english.htm

 

شکی نیست که دموکراتها برای حمله به ترامپ بر روسیه متمرکز کرده اند. چرا روسیه؟ نمی دانم، چون دسترسی به اطلاعات مرتبط با موضوع ندارم، معهذا، می خواهم حدسیاتم را با شما در میان گذارم، که ممکن است نه تنها دورآورد باشد، بلکه تحلیلم می تواند خیلی نادرست باشد، و از شما از پیش طلب بخشش می کنم، اگر که، آنچه می نویسم، کاملاً غلط از آب درآید. لطفاً این مقاله را بعنوان کاری از روی گمان از سوی ژورنالیستی مستقل، در نظر بگیرید. بنابراین با این مقدمه، این هم آنچه در این مورد فکر می کنم. سه ماه پیش نوشتم که همه حرفهای ضدترامپ در مطبوعات می تواند مکارتیسم دیگری در جامعه راه اندازد (1). اما می بینم چپی ترین مخالفان دونالد ترامپ، چنین هراسی به خود راه نمی دهند، و  از راهی که تشکیلات حزب دموکرات و حزب جمهوریخواه برگزیده اند، پشتیبانی می کنند، در صورتیکه انتظار داشتم، دستکم دموکراتها، چه چپ، چه لیبرال و چه محافظه کار، بر نجات دادن اوباماکر تمرکز کنند، که مورد تهدید جدی پل رایان و کنگره آمریکا است، چه ترامپ رییس جمهور باشد و چه نباشد. محافظه کارترین فراکسیونهای حزب دموکرات، کانون توجه خود را بر موضوع روسیه، قرار داده اند، و فراکسیونهای چپ و لیبرال را نیز، با خود می کشند؛ مسأله ای که، برعکس اوباماکر، به سیاست خارجی مرتبط است؛ و به باور این قلم، هدف آنها، جلوگیری از این است که ترامپ بتواند اشتباهات دولتهای پیشین، چه دموکرات و چه جمهوریخواه را، بویژه در ارتباط با برخورد به اسلامگرایی، بر ملا کند. اگر مقامات بالای غیرانتصابی در دفاتر دولتی ایالات متحده احساس کنند که ریاست جمهوری ترامپ، کوتاه مدت است، آنها آنچه را در مورد نحوه برخورد به اسلامگرایی در گذشته در آن مؤسسات می دانند، با مقامات انتصابی ترامپ در میان نخواهند گذاشت. در واقع، شخصاً در شگفتم که به رغم آنچه در مورد ستاره درخشش (2) و استیو ردیش (3) در مطبوعات رو شده است، چطور آنها هنوز در صدای آمریکا در قدرت هستند!

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
یازدهم خرداد ماه 1396
June 1, 2017
 

 

پانویس:

 

1. نقدی بر مکارتیسم ضد ترامپ
http://www.ghandchi.com/1365-anti-trump-mccarthyism.htm
A Critique of Anti-Trump McCarthyism
http://www.ghandchi.com/1365-anti-trump-mccarthyism-english.htm

 

2. آیا پرونده دادگاه ستاره درخشش در برابر کارمندان قراردادی صدای آمریکا خبر نیست
http://www.ghandchi.com/1424-derakhshesh-vs-voa-contractors.htm
Isn't Derakhsheh vs VOA Contractors' Court Case Considered News
http://www.ghandchi.com/1424-derakhshesh-vs-voa-contractors-english.htm
 

3. استیو ردیش صدای آمریکا کیست
http://www.ghandchi.com/1425-steve-redisch.htm
Who is Steve Redisch of VOA
http://www.ghandchi.com/1425-steve-redisch-english.htm
 

 
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH