Sam Ghandchiسام قندچي ساختار تشکیلاتی حزب سکولار دموکرات آینده نگر چه باید باشد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1361-saakhtaare-hezbi.htm

بعدالتحریر بیست و هفتم مارس 2017: توضیحی درباره بحث تشکیلات عمودی و افقی در مقاله روز گذشته
http://www.ghandchi.com/1362-tashkilaate-amoodi-va-ofoghi.htm

 

isdpartyorg

 

پلاتفرم پیشنهادی حزب آینده نگر (1) بر اساس مباحثی که 14 سال پیش در کتاب ایران آینده نگر (2) مورد بحث قرار گرفته بود، در آن زمان تدوین یافت و انجمن جهان آینده نیز در سپتامبر 2003 مروری در مورد آن کتاب که شامل پلاتفرم بود، منتشر کرد (3). این سند، طرح پلاتفرمی حزبی را برای ایران، بمثابه آلترناتیو سیاسی قرن بیست و یکم، ارائه کرد (4). همزمان موضوع عدالت اجتماعی نیز از دیدگاه آینده نگر فراصنعتی مورد بحث مفصل قرار گرفت (5). و بالاخره جمع بندی نهایی نظری در کتاب "واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر" منتشر شده است (6).

 

پنج ماه پیش که حزب سکولار دموکرات ایرانیان تشکیل شد، پلاتفرم آینده نگر در پرتو این تحول مهم در اپوزیسیون ایران مورد بحث قرار گرفت (7). طی 5 ماه گذشته بحثهای عملی در مورد حزب آینده نگر  ابعاد تازه تری را پیش رو قرار داده که برای تطور جنبش آینده نگری و چنبش سکولار دموکراسی ایران، اهمیت حیاتی دارند (8).

 

یکی از مهمترین موضوعات عملی، ساختار تشکیلاتی حزب است. از آنجا که بخش اعظم جنبش آینده نگری ایران، نظیر اکثریت سکولار دموکراتهای ایران، از پیشینه چپ آمده اند، و استبداد در تشکیلاتهای احزاب مارکسیستی دلیل جدا شدن آنها از جنبش کمونیستی بوده، به همین دلیل نیز حساسیت زیادی نسبت به تشکیلاتهای عمودی وجود دارد. واقعیت این است که لزوماً حتی پلاتفرم حزبی در تشکیلاتهای عمودی نظیر حزب دموکرات آمریکا، الزام آور نیست (9) و در نتیجه بسیاری از تصورات ما راجع به احزاب لزوماً ناشی از هیرارشی حزبی نبوده و دقیقاً به دلیل پلاتفرم نظری احزاب مارکسیست لنینیست، بوده است (10).

 

بااینهمه در جنبش بین المللی نیز سالها پس از تجربه استبداد احزاب کمونیستی، بسیاری در پی مدل های افقی تشکیلاتی رفته اند و از جمله کارهای خانم ویرجینیا هاین در این رابطه قابل ذکر است. اما واقعیت امر این است که این تلاشها در آخر به آنارشیسم ختم شده اند و تشکیلاتی از آنها به دست نیامده است. این موضوع برای اروپا و آمریکا مسأله ای نیست چون به هر حال احزاب لیبرال و سوسیال دموکرات و دیگر احزاب قدیمی دموکراتیک وجود دارند، و آینده نگرها و سکولار دموکراتها به هر حال در آن احزاب فعال هستند. اما برای کشوری نظیر ایران، چنین حرکتی عملاً به تداوم آنارشیسم در میان آینده نگرها و سکولار دموکراتها، منتهی شده است (11).


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com  
http://www.ghandchi.com  
ششم فروردین ماه 1396
March 26, 2017
 

پانویس:

 

1.  پلاتفرم حزب آینده نگر
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegar.htm
Futurist Party Platform
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegarEng.htm

 

2. کتاب ایران آینده نگر
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
Futurist Iran Book
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

3. مرور اولین ویراش کتاب ایران آینده نگر از طرف جامعه جهان آینده
Book Review of Futurist Iran by World Future Society
http://www.ghandchi.com/ReviewByWFS.htm

 

4. آلترناتیو سیاسی در قرن بیست و یکم
http://www.ghandchi.com/1189-political-alternative-21st.htm
Political Alternative in 21st Century
http://www.ghandchi.com/1189-political-alternative-21st-english.htm

 

5. دوستی می پرسید آیا ما واقعاً برای عدالت اجتماعی برنامه ای داریم
http://www.ghandchi.com/1151-edaalate-ejtemaei.htm

 

6. واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر- کتاب الکترونیک
http://www.ghandchi.com/human-variant-book.htm
New Variant to Meet Human Needs-An Electronic Book
http://www.ghandchi.com/human-variant-book-english.htm

 

7. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

 

8. حزب آينده نگر ايران
Iran's Futurist Party
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

9. درباره پلاتفرم جدید حزب دموکرات آمریکا
http://www.ghandchi.com/1194-dnc-platform.htm
About New Platform of US Democratic Party
http://www.ghandchi.com/1194-dnc-platform-english.htm

 

10. آیا گروه های مارکسیست لنینیست مصداق سکولار دموکراسی هستند
http://www.ghandchi.com/1342-marxist-leninists.htm
 

11. مبارزه با آنارشیسم؛ گام بعدی جنبش سکولار دموکراسی ایران
http://isdmovement.com/2017/0217/022017/022017.Sam-Ghandchi-Next-step-for-SDs.htm

آینده ایران را تصمیم جوانان در مورد آنارشیسم رقم می زند
http://www.ghandchi.com/1352-javaanaan-iran.htm
 

  

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH