Sam Ghandchiسام قندچي توضیحی درباره بحث تشکیلات عمودی و افقی در مقاله روز گذشته
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1362-tashkilaate-amoodi-va-ofoghi.htm

 

isdpartyorg

 

روز گذشته مقاله ای از این قلم تحت عنوان "ساختار تشکیلاتی حزب سکولار دموکرات آینده نگر چه باید باشد،" منتشر شد (1). یکی از دوستان حزب سکولار دموکرات ایرانیان (2) پرسیده اند که آیا پیشنهادم روی آوردن به ساختاری افقی (در مقابل عمودی) برای حزب بوده، و اگر آری، چه طرحی بصورت کانکریت مطرح کرده ام؟ در پاسخ باید بگویم نظری که بیان کرده ام روی آوردن به تشکیلات افقی نیست، هرچند خواستم نشان دهم که چرا برخی در جنبش سیاسی ایران چنین نظری را بیان می کنند و تلاش کردم دلیل آنها را برای طرح چنین مدلی، توضیح داده باشم. از جمله در شماره اخیر سایت جنبش سکولار دموکراسی، نظری در رد تشکیلات عمودی یا آنچه عموماً هیرارشی در ساختار تشکیلات است، مطرح شده بود که این گفتمان را در ارتباط با ساختار حزب-دولت، توضیح می داد. شخصاً گرچه چنین نظری را رد نمی کنم اما کماکان از آنجا که در پی ساختن دولت دموکراتیک و حزب دموکراتیک هستیم، ساختار هیرارشی، از نظر این قلم، اجتناب ناپذیر است. با اینحال در نوشتار روز گذشته توضیح داده شد که استبدادی از نوع کشورهای کمونیستی به دلیل حزب-دولت نبوده و نمونه ای که مثال آورده شد، پلاتفرم حزب دموکرات آمریکا است که در حزبی با همه هیرارشی و ساختار عمودی، پلاتفرم الزامی نیست، و از نظر این قلم پلاتفرم حزب سکولار دموکرات آینده نگر نیز نباید الزام آور باشد (3)، و به هر حال حزب دموکرات آمریکا و دولت ایالات متحده آمریکا طی 200 سال گذشته در این کشور، به رغم ساختاری عمودی، استبدادی عمل نکرده است.

 

در نتیجه معتقد نیستم که ساختار عمودی یا هیرارشی حزبی لزوماً باعث استبداد می شود و مثال آوردم که گرچه کسانی نظیر خانم ویرجینیا هاین در سالهای 1970 روی طرح های ساختارهای افقی خیلی کار کردند، اما در عمل اینگونه طرح ها به آنارشیسم ختم شده، و با چنین طرح ها، حزبی ساخته نشده است. این موضوع فقط در عرصه سیاست صادق نیست، یکی از کسانیکه در میان آینده نگرها در عرصه شرکتهای سهامی روی طرح ساختارهای افقی کار کرد، آینده نگر معروف جان نیزبیت است که کل کتابی را تحت عنوان "تجدید اختراع شرکتهای سهامی" (4)، به این موضوع اختصاص داده است. الوین تافلر که به تازگی درگذشت، در کتاب "شرکت سهامی تطابق پذیر" (5)، به موضوعاتی از این دست اشاره دارد و نقش مدیر را تسهیل کننده برای تدوین، اجرا و نظارت بر پروسه ها در مؤسسات، تعریف می کند. هم نیزبیت و هم تافلر به شماری از شرکتهای تجاری فراصنعتی در سیلیکان ولی آمریکا کمک کردند از ساختارهای افقی بهره مند شوند، اما در عمل آن مؤسسات یا پس از رشد اولیه، فروخته شدند یا از بین رفتند، و یا که خود آن مؤسسات به شرکتهای بزرگی با ساختار عمودی تکامل یافتند و نمونه شرکت اپل در کوپرتینو کالیفرنیا، بهترین مثال از حالت آخر است.

 

شاید ساختارهای عمودی تا زمانیکه اساس مؤسسات اجتماعی بر انسان با ویژگی های کنونی حیات بشر استوار است، اجتناب ناپذیر باشد و شاید زندگی واریانت جدید بشر (6) چنین الزامی را از بین ببرد. به هر حال بحث نظری در این مورد خیلی مفصل است و علاقمندان می توانند به کارهای خانم ویرجینا هاین در گذشته و نوشته های جان نیزبیت و الوین تافلر در سالهای اخیر مراجعه کنند. از نظر اینجانب ساختارهای عمودی برای احزاب جدید دموکراتیک برای ایران اجتناب ناپذیر است و آنارشیسم (7) پاسخ نیاز سیاسی کنونی ایران نیست.


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com  
http://www.ghandchi.com  
هفتم فروردین ماه 1396
March 27, 2017
 

پانویس:

 

1. ساختار تشکیلاتی حزب سکولار دموکرات آینده نگر چه باید باشد
http://www.ghandchi.com/1361-saakhtaare-hezbi.htm

 

2. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

 

3. پلاتفرم حزب آینده نگر الزام آور نیست
http://www.ghandchi.com/1173-platform-not-binding.htm

 

4. John Naisbitt: Reinventing the Corporation

https://www.amazon.com/Reinventing-Corporation-John-Naisbitt/dp/0517659956

 

5. Alvin Toffler: Adaptive Corporation
https://www.amazon.com/Adaptive-Corporation-Alvin-Toffler/dp/0553253832

مقالات سایت ایرانسکوپ در مورد نظرات الوین تافلر

https://goo.gl/WJhcuS

 

6. واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر- کتاب الکترونیک
http://www.ghandchi.com/human-variant-book.htm
New Variant to Meet Human Needs-An Electronic Book
http://www.ghandchi.com/human-variant-book-english.htm

 

7. مبارزه با آنارشیسم؛ گام بعدی جنبش سکولار دموکراسی ایران
http://isdmovement.com/2017/0217/022017/022017.Sam-Ghandchi-Next-step-for-SDs.htm

آینده ایران را تصمیم جوانان در مورد آنارشیسم رقم می زند
http://www.ghandchi.com/1352-javaanaan-iran.htm

 

 

  

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH