Sam Ghandchiسام قندچيچرا نفی انقلاب 57 همچنان اصل بحث است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1360-chera-nafye57-hamchenaan-asle-bahs-ast.htm

 

برخی دوستان می پرسند چه نیازی است که بعد از 38 سال، اینهمه به انقلاب 57 که نظیر ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد، یا اشغال کشور توسط متفقین در شهریور 20، کودتای 1299 و یا انقلاب مشروطیت، دیگر موضوع تاریخ است، پرداخته شود. پاسخ این است که در ایران حاضر، انقلاب 57 همچنان زنده است و پایان نیافته گرچه بازیگران آن امروز از سویی رژیم کنونی و از سوی دیگر جوانانی هستند که سکولارند و هویت خود را با سکولاریسم عصر پهلوی،  تعریف می کنند. در واقع اصلاح طلبان اسلامی ادامه برنامه آن انقلاب در میانه جنبش سیاسی هستند (1)، و این حرف شعار نیست و نسبت دادن این بحث به سلطنت طلبان که گویی عوامل آنها چون می خواهند پادشاهی پهلوی را احیاء کنند ادعاهایی از این دست می کنند، حقیقت ندارد.

 

متأسفانه از سوی دیگر اکثریت سکولارهای جنبش سیاسی ایران هنوز در چنبره همان دیدگاه هایی دست و پا میزنند که کشور ایران را به این منجلاب اسلامگرایی افکنده است و حتی برخی از آنها نیز که ظاهراً طرفدار جدایی حکومت و مذهب هستند، در این عرصه هم انرژی جنبش را با بحثهای فرعی در مورد سکولاریسم و لاییسیته، هدر می دهند (2). اصل بحث همچنان موضوع انقلاب 57 است که در نوشتار "کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران" دقیقاً مطرح شده است اما متأسفانه همه آنهایی که در جنبش سیاسی در مورد این رشته بحثها وارد گفت و گو می شوند آشکار است که جزئیات آن نوشتار را دقیق نخوانده اند تا وارد آن مناظره شوند و تصور می کنند از اصل بحث "کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران"(3)، آگاهی دارند. حتی گروه شیعه داعشی که ظاهراً مخالف اصلی اصلاح طلبان است یعنی سازمان مجاهدین خلق نیز دقیقاً ادامه همان جریان ضد سکولار و ضد دموکراتیک رهبری انقلاب 57 است (4) و به همین دلیل نیز غنائم جنگی را به راحتی در سازمانهایی نظیر صدای آمریکا (5)، با نایاک  تقسیم کرده اند. به این ویدیو صدای آمریکا نگاه کنید تا موضوع دستگیرتان شود (6). لازم به یادآوری است که سازمان مجاهدین خلق اولین و شاید تنها نیروی سیاسی ایرانی مخالف رژیم جمهوری اسلامی بود که دو سال پیش هنگام تسخیر موصل، از داعش حمایت کرد (7).

 

اما به اصل بحث برگردیم، کافی است به حملاتی که در چند روز اخیر در اینترنت به نوشتار "سقوط داعش را با حمایت از سکولاریسم جشن بگیریم" می شود، توجه کنیم (8). اهمیت سقوط داعش، هم سنگ سقوط کشورهای کمونیستی بلوک شرق است که به ناگاه 70 سال پس از انقلاب اکتبر، فروپاشیدند و آن تحول در سالهای پایانی قرن بیستم نشان داد که غیرقابل قبول بودن ساختار دولت های کمونیستی، نه فقط موضوعی تاریخی، بلکه مسأله ای زنده در همه آن کشورهای کمونیستی بود.

 

معنای سقوط کمونیسم هم بازگشت تزاریسم به روسیه نبود، اما چون آغاز رژیم کمونیستی در سال 1917 در روسیه با سرنگونی تزاریسم همزمان بود، به همین علت طرفداران تزاریسم از اولین کسانی بودند که کل رژیم کمونیستی را زیر سؤال بردند، در صورتیکه همه مخالفان بعدی، از اس آرها، تا تروتسکیستها، تا هواداران بوخارین در دوران تصفیه های استالینی، تا خروشچف، تا گورباچف، در برهه های معینی از تاریخ رژیم کمونیستی، ضد آن شده بودند و در نتیجه کل آن رژیم را از اساس و از آغاز نفی نمیکردند و در میان اپوزیسیون هم، نسلی جدید با شخصیتهایی نظیر سولژنیتسین، تازه حدود نیم قرن پس از آغاز رژیم کمونیستی، آن رژیم را در کلیت خود، نفی کردند، اما با اینحال پیام ضدیت با کل رژیم کمونیستی به معنی درخواست برای دولتی سکولار و دموکراتیک به شکل غربی بود. در عمل نیز در همه کشورهای بلوک شرق سابق، نه احیا تزاریسم یا دولتهایی از آن دست در اروپای شرقی، بلکه شکل گیری دولت های دموکراتیک و سکولار مدل غربی را شاهد بوده ایم، و دلیل آنهم به اصطلاح تجاوز و حمله نظامی غرب نبوده، بلکه انتخاب آزاد مردم آن کشورها حتی در آلبانیِ اصولگرای استالینی سابق است. به اینطریق در همه کشورهای پیشین بلوک شرق، جمهوری های سکولار و دموکراتیک مدل غربی شکل گرفته که حتی هواداران تزاریسم یا خاندان سلطنتی سابق رومانی نیز از این دولتها هواداری کرده اند.


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com  
http://www.ghandchi.com  
ششم فروردین ماه 1396
March 26, 2017
 

پانویس:

 

1. از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm

 

2. چپی های خط امامی از ما می پرسند کدام سکولاریسم
http://www.ghandchi.com/1358-miporsand-kodaam-secularism.htm

 

3. کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm

 

4. مجاهدین درون اپوزیسیون نیست، داعش شیعی است
http://www.ghandchi.com/1332-mko-shiite-daesh.htm  
Mojahedine Khalgh, a Shiite Version of Daesh
http://www.ghandchi.com/343-MKOEng.htm

 

5. چرا ستاره درخشش انتخاب بدی برای مدیریت صدای آمریکا بود
http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh.htm 
Why Setareh Derakhshesh was a bad Choice for a VOA Director
http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh-english.htm    
 

6. صدای آمریکا: جشن نوروز شورای ملی مقاومت در واشنگتن
https://www.youtube.com/watch?v=m9mS-ywUyAI

 

7. سازمان مجاهدین خلق ایران، داعش و جنگ عراق
http://iranglobal.info/node/35258

 

8. سقوط داعش را با حمایت از سکولاریسم جشن بگیریم
http://isdmovement.com/2017/0317/032417/032417.Sam-Ghandchi.Demise-of-daesh-and-secularism.htm
Celebrate Collapse of Daesh by Supporting Secularism
http://www.ghandchi.com/1356-daesh-secularism-english.htm 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com
 

 

SEARCH