Sam Ghandchiسام قندچي چرا ستاره درخشش انتخاب بدی برای مدیریت صدای آمریکا بود
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh.htm

Why Setareh Derakhshesh was a bad Choice for a VOA Director

http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh-english.htm

پی نوشت یازدهم بهمن ماه 1399: ستاره درخشش: حقیقت عجیب تر از افسانه

 

setareh-derakhshesh

 

اجازه دهید پیش از هر چیز اعلام کنم که لجن پراکنی علیه ستاره درخشش را تأیید نمی کنم و به روشنی مخالفت خود را با آنگونه حملات، دو سال پیش در اول تیرماه 1394 توضیح دادم (1)، و روز بعد هم دقیق تر موضع خود را در این رابطه با صراحت بیان کردم (2).

 

هم اکنون صدای آمریکا تغییر مدیریت در آن مؤسسه را در نظر دارد (3). واقعیت سرویس فارسی صدای آمریکا در دولت اوباما موضوعی روشن است (4). بسیاری از مسائل مطبوعات در دوران اوباما در مورد سی اِن اِن هم صادق است (5). اما صدای آمریکا در سیاست خارجی آمریکا نقش دارد و این موضوع در همه آن سالها از دیدگاه ژورنالیستهای واقعی مورد بحث قرار گرفت، اما کجا بود گوش شنوا (6).

 

اینکه یک ایرانی برای مقام مدیر بخش فارسی صدای آمریکا منصوب شد، انتخابی بسیار خوب بود چرا که این اطمینان را ایجاد کرد که فردی با درک وضعیت ایران در زندگی شخصی، در قدرت قرار می گیرد، اما متأسفانه دانش خانم درخشش درباره واقعیت سیاسی ایران و اپوزیسیون بسیار سطحی است و ایشان به مقدار زیادی بر مشاورانی پشت صحنه تکیه دارند که غرض های سیاسی آنها حتی شفاف نیست.

 

صدای آمریکا به مدیری نیاز دارد که سیاست و اپوزیسیون ایران را بفهمد، به روشنی با دموکراسی سبک غربی سمتگیری داشته و دیدگاه هایش شفاف و برای عموم شناخته شده باشد، صرفنظر از آنکه گرایش سیاسی خود آن فرد چه باشد. چنین فردی می تواند بهتر از خانم ستاره درخشش عمل کند. وقت آن رسیده که خانم ستاره درخشش از مقام مدیریت صدای آمریکا برکنار شود پیش از آنکه لطمه بیشتری به سخن پراکنی صدای آمریکا برای ایران، وارد آورد.
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

اول فروردین ماه 1396
March 21, 2017

پانویس:


1. لجن پراکنی به ستاره درخشش نقد صدای آمریکا نیست
http://www.ghandchi.com/944-setareh-derakhshesh.htm

2. بازهم درباره شایعات علیه افراد حقیقی
http://www.ghandchi.com/945-shaayeaat.htm

3. مدیر جدید برای صدای آمریکا اما به دلیلی غلط
http://www.ghandchi.com/1312-voa-new-director.htm

New VOA Director, but for a Wrong Reason
http://www.ghandchi.com/1312-voa-new-director-english.htm  

4. قصور اوباما در ارتباط با مردم ایران
http://www.ghandchi.com/1276-obama-iranians.htm

Obama's Failure with Iranian People
http://www.ghandchi.com/1276-obama-iranians-english.htm  
Obama's final year: US spent $36 million in records lawsuits


https://www.yahoo.com/news/obamas-final-us-spent-36-million-records-lawsuits-075149807--politics.html


5.  سؤالی از سی ان ان درباره ترامپ در مقایسه با اوباما
http://www.ghandchi.com/1321-cnn-trump-obama.htm

A Question from CNN about Trump vs Obama
http://www.ghandchi.com/1321-cnn-trump-obama-english.htm

6. اصل بحث این است که جمهوری اسلامی باید برود
http://www.ghandchi.com/1251-iri-must-go.htm

Bottom line, Islamic Republic Must Go
http://www.ghandchi.com/1251-iri-must-go-english.htm  


بیشتر درباره صدای آمریکا

http://goo.gl/N6LzXB
 

مطالب مرتبط

استیو ردیش صدای آمریکا کیست
http://www.ghandchi.com/1425-steve-redisch.htm
 
Who is Steve Redisch of VOA
http://www.ghandchi.com/1425-steve-redisch-english.htm

 

ستاره درخشش
http://goo.gl/Yz7eU3 
Setareh Derakhshesh
http://goo.gl/z9tD3q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles