Sam Ghandchiسام قندچي چه چیزی می تواند عامل تجزیه ایران شود
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1215-aamele-tajzieh.htm

بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm

 

tajzieh    

 

موضع گرفتن در مورد تجزیه طلبی در ایران هر چند مهم است اما اگر کشور در واقعیت بسوی تجزیه برود با لعن و نفرین و دشنام به تجزیه طلبان نمی توان از آن جلوگیری کرد. تا آنجا که به موضع گیری سیاسی در مورد تجزیه طلبی مربوط می شود در سالهای اخیر به کرات در این مورد بحث شده است (1).

 

بزرگترین تجزیه ایران در تاریخ معاصر حدود 200 سال پیش در پی جنگهای ایران و روسیه به وقوع پیوست که طی قراردادهای گلستان و ترکمانچای مناطق وسیعی از خاک ایران، جدا شد. جالب است توجه کنیم تجزیه ایران در آن دوران در اثر جنبشی تجزیه طلبانه به وقوع نپیوست. در واقع دلیل اصلی شکست ایران از روسیه عدم رشد مدرنیسم در کشور بود که ایران را تضعیف کرده و به رغم تدابیر نظامی و از خودگذشتگی های عباس میرزا، به شکست کشاند. به همین دلیل نیز در پی این شکست و تجزیه بخشهای شمالی ایران، پیشروان فکری جامعه بر رشد مدرنیسم در کشور تأکید کردند و از اصلاحات میرزا تقی خان امیر کبیر تا انقلاب مشروطه چنین هدفی مدنظر بوده است (2).

 

در تاریخ معاصر تأکید بر ارزشهای مدرن از جمله ترقی و پیشرفت، آینده نگری، عدالت اجتماعی، استقلال طلبی در برابر قدرتهای بزرگ، دموکراسی و سکولاریسم، توانسته ایران را در برابر بلایای مختلف از جمله خطر تجزیه، پاسداری کند. البته در هر زمانی تأکید بر ارزشهای معینی هدف جنبش ملی قرار گرفته است. متأسفانه برخی که مخالف جنگ و حمایت قدرتهای بزرگ از تجزیه طلبان هستند، همه گونه شایعه پراکنی در مورد کنشگران سکولار دموکرات را دامن می زنند اما قادر نیستند سیاستها و سیاستمدارانی را که دقیقاً در همین راستا عمل کرده اند، تشخیص دهند (3).

 

آنچه در دوران کنونی می تواند عامل تجزیه ایران شود نهادینه نشدن ارزش های دموکراتیک و سکولار است. نهادینه کردن ارزشهای دموکراتیک در ایران بعد از انقلاب 57 مورد توجه خاص کنشگران سیاسی و مدنی قرار گرفت اما نهادینه کردن ارزشهای سکولار هم در دوران پیش از انقلاب 57 و هم پس از آن با بحثهای فرعی مواجه شده و اصل موضوع نهادینه کردن ارزشهای سکولار از سوی کنشگران سیاسی و مدنی جدی گرفته نمی شود (4).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
بیست و هشتم شهریور ماه 1395
September 18, 2016


پانویس:

 

1. تجزیه طلبی جمهوری اسلامی را تقویت می کند
http://www.ghandchi.com/1211-separatism-and-iri.htm 
Separatism Strengthens IRI
http://www.ghandchi.com/1211-separatism-and-iri-english.htm

دلیل رشد ناگهانی تجزیه طلبی چیست
http://www.ghandchi.com/1209-roshde-tajzieh-talabi.htm

کردستان، مبارزه مسلحانه و اعدام های روز گذشته
http://www.ghandchi.com/1197-kurdistan.htm

 

2. اصلاح طلبی ارتجاعی
http://www.ghandchi.com/249-ReactionaryReformism.htm
 

3. موضع سیاسی الوین تافلر
http://www.ghandchi.com/1195-alvin-toffler.htm

 

4. انقلاب 57 و سکولاریسم امروز
http://www.ghandchi.com/1094-enghelaabe57-va-secularism-e-emrooz.htm
چرا سکولاريسم آينده ايران را رقم خواهد زد
http://www.ghandchi.com/491-SecularismFuturism.htm

 

 

 

 

 

 


 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH