تأسيس 13 شهريور 1378

 

 Founded: Aug 22, 1999

Contact تماس

درباره اندیشکده آینده نگر ایرانسکوپ

 

ایرانسکوپ اندیشکده ای است که کار روی پروژه های مختلفی را در عرصه های  اندیشه آینده نگری، حقوق بشر، سکولاریسم، ترقی، گلوبالیسم، عدالت اجتماعی، صلح، دموکراسی، و آزادی، با تمرکز بر سفر ایران در قرن بیست و یکم، تسهیل میکند.  پژوهشهای انجام شده ممکن است بر فرهنگ، مسائل زنان و گروه بندی های مختلف اجتماعی، مذهبی و اتنیکی جامعه، اقتصاد، فلسفه، مذهب، علم، هنر، تکنولوژی، سیاست، نافرمانی مدنی، جامعه شناسی، تاریخ، یا جنبه های دیگر زندگی، تأکید داشته باشد.

 

از آنجا که توسعه در ایران امروز از طغیان جنبش جهانی اسلامگرائی غیر قابل تفکیک است، تم اصلی تحقیقات ما درباره راههائی است که میتوان با اسلامگرائی مواجه شد و آلترناتیو های قابل دسترس نه تنها برای ایران و ایرانیان بلکه برای کل جهان در این مقطع تاریخی، مورد تتبع قرار میگیرند.

 

اسلامگرائی به ایران محدود نیست. این جنبش واپسگرا حتی باعث ناامیدی و بدبینی در میان جوانان در غرب شده است. جوانان در مواردی هر گونه خوش بینی به آینده را از دست داده و در برابر جنایات بنیادگرائی و مشخصاً بنیادگرائی اسلامی احساس درماندگی میکنند، تأثیری که بویژه پس از فاجعه 11 سپتامبر 2001 که در قلب غرب بوقوع پیوست، کاملاً قابل رؤیت است.

 

تمدن غرب امروزه تمدنی سالخورده است که بار بغرنجی خود را آنگونه که برخی صاحب نظران جدید مدتی است خاطر نشان کرده اند، با خود حمل میکند. این واقعیت به این معنی است که تمدن غرب مقادیر متنابهی از منابع و انرژی خود را تنها برای حفظ تعهدات موجودش، به مصرف میرساند. نوشداروی بنیادگرایان، ارائه نوعی زندگی بی آلایش است که در واقع رهائی از بار مسؤلیت سنگین نگهداری این سیستم بغرنج را برای آنهائی که به قولهای کاذب رجعت به عصر طلائی دنیای قدیم و پاسخ های ساده برای مشقات دنیای امروز باور دارند، وعده میدهد.

 

بنیادگرائی خود را نه تنها در کشورهای عقب مانده بلکه حتی در آمریکا که با بدهی ملی فزاینده روبرو است و 47 میلیون نفر از مردم فاقد بیمه بهداشت هستند و حقوق بازنشستگی برای نسل آینده در زیر علامت سؤال قرار دارد، بمثابه آلترناتیوی جهت برآوردن انتظاراتی که شهروندان از دولت دارند، نشان میدهد.

 

بنظر میرسد تعداد زیادی از اندیشکده ها در آمریکا سالهاست که روی مسأله اسلامگرائی کار کرده اند معهذا به سختی بشود توصیه ها یا ایده هائی از طرف آنها یافت که بتوان گفت راه کاری است برای آنکه با این پدیده چه باید کرد.

 

خود در کتابی تحت عنوان «ایران آینده نگر» با عنوان دوم «آینده نگری در برابر تروریسم» سعی کرده ام نشان دهم که چرا ترویج آینده نگری بمثابه آلترناتیوی در برابر اسلامگرائی راه کار در خاورمیانه و مشخصاً در ایران است.

 

با این وجود، کتاب از توصیه های مشخص درباره آنکه با اسلامگرائی چه کار میشود کرد یعنی از فرموله کردن راه حل های مشخص عملی، کاری که از یک اندیشکده انتظار میرود، بسیار فاصله دارد. اگر کسی به ای ئی آی و دیگر اندیشکده های معروف نگاهی بیاندازد که مدت مدیدی است بر این موضوع کار میکنند، آنها حتی در وضع بدتری هستند چرا که حتی از داشتن دیدگاهی عمومی که در کتاب «ایران آینده نگر» ارائه شده نیز برخوردار نیستند.

 

همه آنچه آن اندیشکده ها درباره اسلامگرائی نوشته اند در واقع از مدل قدیمی که برای درک کمونیسم و در حد کوچکتری برای درک فاشیسم تدوین شده اند، استفاده کرده اند، در نتیحه کارشان به ارائه راه کارهای مقطعی که بیشتر بخاطر عدم تطابق با واقعیت کنونی ناموفق هستند، ختم شده است، چرا که بر دیدگاهی استوارند که مدل کهنه شده ای از پدیده دیگری است که ابداً بیانگر اسلامگرائی نیست.

 

آنها استراتژی های حقوق بشر را برای از میدان به در کردن اسلامگرایان توصیه میکنند در صورتیکه حکمرانان اسلامگرا در مقایسه با حاکمان کمونیست، با اکثریت مردم کشور تحت حاکمیتشان اشتراک ایدئولوژی دارند و در نتیجه هر طرحی فاقد سکولاریسم، از عهده پاسخگوئی به این واقعیت اسلامگرائی موجود، عاجز است.

 

از سوی دیگر، با سقوط شوروی، اتوپی کمونیسم نیز فروریخت و در نتیجه آنهائی که در جستجوی یک اتوپی بمثابه راه حلی برای معضلات جهان میباشند، از اتوپی های سکولار 150 سال گذشته دست شسته اند. این واقعیت نیز خود لطمه بزرگی به سکولاریسم زده است که بسیاری انواع آرمانی آن را ناخوشایند کرده است.

 

به این طریق در جستجو برای یافتن پاسخ های حاضر و آماده به معضلات عصر کنونی، بسیاری کسان اتوپی های مذهبی را بعنوان راهی برای رویاروئی با مشقات نظم کنونی جهان و ساختارهای موجود آن که مورد انزجارشان است، برگزیده اند، دورنمائی که نوعی تجدید حیات جنگ های صلیبی را با خود آورده است، و گوئی نبردهای تازه برای بیت المقدس آغاز شده است.

 

تحلیل بالا توضیح نمیدهد که در ارتباط با رشد آینده اسلامگرائی چه میشود انتظار داشت یا که با آن چگونه بایستی مواجه شد ولی نشان میدهد که زمینه تجدید حیات بنیاد گرائی اسلامی در قرن بیست و یکم چیست و با این دیدگاه میتوان برای پاسخ به سؤالات مشخص ذکر شده، اقدام کرد.

 

ما میدانیم که اولین جنگ های صلیبی متوقف نشدند و با جنگهای صلیبی دیگری دنبال شدند. سؤال این است که آیا جنگ های صلیبی کنونی با جنگ های ضعیف تر یا قوی تری دنبال خواهند شد. آنچه در افغانستان شاهدش بودیم شکست اتوپی شوروی بدست بنیادگرائی طالبان بود و بنظر میرسد دموکراسی غربی نیز توسط طالبان در افغانستان در چالش جدی است، بطوری که طالبان درحال بازگشت به قدرت است، این بار نه تنها از طریق جنگ بلکه همچنین از طریق مذاکرات صلح با دولت افغانستان، و نیز از طریق جنگ و مذاکرات صلح با دولت پاکستان.

 

در غرب نه تنها معمول شدن دادگاه های شرع در کانادا مسأله ساز بوده است بلکه موفقیت های اسلامگرایان در بریتانیا در شاخه قضائی دولت تا حدی بوده است که اسقف کانتربری در دفاع از برسمیت شناختن قوانین شرع اسلام سخن گفته است حرکتی که واقعاً سکولاریسم را در جامعه ای با چنان قدمت سنت سکولار در قوه قضائیه، به زیر سؤال میبرد و نشان میدهد که تأثیر اسلامگرائی در جهان را نمیشود فقط محدود به کشورهای در حال توسعه خاورمیانه نظیر ایران دید. 

 

نیاز کار بر مسائل اقتصادی مرتبط به آزادی اجتماعی برای تلاشهای ما جهت پاسخ دادن به دینامیسم پیروزی های اسلامگرایان، غیر قابل انکار است.  چنین مطالعاتی قادر خواهد بود، راه حل های آلترناتیو برای مقابله با نوشداروهای ارائه شده توسط اسلامگرایان را تدوین کند، چرا که بیشتر و بیشتر آشکار میشود آنها برای تقسیم مجدد جهان توجه خود را بر نابرابری های اجتماعی در جهان متمرکز کرده اند. این برخورد نه تنها از سوی جمهوری اسلامی ایران با مانورهای بین المللی اش در عراق و فلسطین دنبال میشود بلکه این موضوعی است که استراتژی القاعده سالهاست بر  آن متکی بوده است.

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر

ایرانسکوپ

http://ghandchi.com

ایمیل: iranscope@hotmail.com

چرا ايرانسکوپ را درست کردم؟
http://www.ghandchi.com/298-iranscope.htm

کتاب ایران آینده نگر

http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm

 

ABOUT IRANSCOPE FUTURIST THINK TANK

 

Iranscope is a think tank focused on Iran’s journey through the 21st Century facilitating work on a broad range of projects encompassing Futuristic Thinking, Human Rights, Secularism, Progress, Globalization, Social Justice, Peace, Democracy, and Freedom in Iran. The studies may emphasize Culture, Issues of Women and Various Social, Religious and Ethnic Groups, Economics, Philosophy, Religion, Science, Art, Technology, Politics, Civil Disobedience, Sociology, History, or other aspects of life. 

 

Since development in today’s Iran is inseparable from the turbulence of world movement of Islamism, the central theme of our research is about the ways to deal with Islamism and the alternatives that are available not only for Iran and Iranians but for the world in the current juncture of history.

 

Islamism is not limited to Iran. This retrogressive movement is even causing pessimism among the youth in the West. The youth is at times dropping optimism in the future when feeling helpless in face of the onslaught of fundamentalism, and specifically the Islamic fundamentalism, which has made its impact felt, especially since Sept 11th, 2001, in the very own backyards of the West.

The Western civilization is now an old civilization burdened with the weight of its own complexity as some new thinkers have noted for some time. This means the Western civilization is spending a lot of its resources and energy just to sustain itself. A fundamentalist panacea offers simplicity by unloading the burden of the maintenance of this complex system, for those believing in the pseudo-promises of the return to an old golden order of the world, offering easy answers for all hardships of the today’s world.

 

Not only in backward countries, fundamentalism even offers itself as an alternative in the U.S., where the government has a hard time to fulfill the commitments it has made to its citizens, with staggering national debt in the U.S., lack of health care for over 47 million people, and the uncertainty of social security benefits for the future generation.

 

It seems like a huge number of think tanks in the U.S. have been working on the same issue of Islamism, nevertheless, they hardly offer any good recommendations or ideas as to what to do with it.

My own book Futurist Iran, had the subtitle of “Futurism versus Terrorism” where I had tried to show why promoting futurism as an alternative to Islamism, is the way to go in the Middle East and specifically in Iran.

Nonetheless, my book is far from providing specific recommendations about how to deal with Islamism, defining concrete solutions, a task which is expected from a think tank. If one looks at AEI and other famous think tanks that have been working on this topic for a long time, they are not even in a better position as they show even an absence of the broad vision one can find in the Futurist Iran book. 

 

All other think tanks have done about Islamism were modeled after an old understanding of Communism and to a lesser degree Fascism, thus they ended up offering ad hoc advice which mostly fails to relate to the current reality because they are based on an outdated vision which is hardly descriptive of Islamism. 

 

They propose human rights strategies to debunk the Islamists, whereas Islamist rulers in contrast to Communist rulers share their ideology with the majority of people they rule and anything short of secularism fails to address this reality.

On the other hand, with the fall of Soviet Union, the fall of Communist utopia collapsed as well, and thus those who are looking for a utopia as a cure for the problems of the world, gave up on secular utopias of the last 150 years. This reality has also damaged secularism itself making many idealistic versions of it unappealing.

 

Therefore in search for ready-made answers to the dilemma of our times, many have picked up religious utopias as their way of dealing with the predicament of a world order and its related social structures which they resent, a perspective that has shaped a revival of Crusades as if we are having new fights for Jerusalem.

The above analysis does not explain what to expect from Islamism's future growth or how to deal with it, but it shows the background to the revival of Islamic Fundamentalism in the 21st Century and with that perspective one can try to respond to the concrete issues that were noted.

We know the first Crusades did not stop and were followed by new ones. The question is whether the new Crusades will subside or will be followed by stronger or weaker crusades. What have witnessed in Afghanistan was the defeat of Soviet Utopia by the Taliban's Fundamentalism and it seems like the Western Democracy is also being seriously challenged by the Taliban in Afghanistan, as we see the Taliban coming back to power, this time through not only through war but even by peace negotiations with Afghan government, as well as fighting and peace negotiations with Pakistan's government.

In the West, not only the introduction of Shari'a courts in Canada has been problematic but successes of Islamists in the UK in the judicial branch to the point of Bishop of Canterbury asking for the recognition of Shari'a law are questioning secularism in a society with such a long history of secular tradition and show the impact of Islamism in the world cannot be viewed as limited to developing countries of the Middle East including Iran.

Working on economic issues of social freedom is critical to our endeavors to answer the dynamics of the successes of Islamists.  Such a study is the way to come up with alternative solutions to the panaceas offered by the Islamists, as it is more and more clear that their focus is on social inequalities in the world to repartition the world.  This is not only the approach of Islamic Republic of Iran with its international maneuvers in Iraq and Palestine but this is also true about Al-Qaeda's global strategy.

 

Sam Ghandchi, Publisher/Editor
IRANSCOPE
http://ghandchi.com

Email: iranscope@hotmail.com

Why I Created Iranscope?
http://www.ghandchi.com/298-iranscopeEng.htm

Futurist Iran Book

http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

 

Search

 


 

Iranscope Portalپورتال ايرانسکوپ