مقالات سام قندچی کپی رايت ندارد تا برای کسانيکه مایل به تجدید چاپ یا پخش این مطالب در شبکه های اجتماعی هستند، مانعی ايجاد نشود. لطفا اگر تجدید چاپ می کنید در کليت مقالات تغييری ندهيد تا خارج از زمينه مطلب، برداشت نشوند

 

Sam Ghandchi's articles do not have copyright so that  you would not run into any headache if reprinting or distributing them in social networks. Please if reprinting, use the articles in their entirety so that they will not be misunderstood out of context

 

تجدید چاپ و درج در شبکه های اجتماعی

 

http://www.ghandchi.com

 

 

مجموعه مقالات

 


 

سایت آینده نگر سام قندچی

 

درباره توزیع مقالات در شبکه های اجتماعی و تجدید چاپ

About Reprinting and Distribution in Social Networks

 


 

پیوندهای فیسبوکی ایرانسکوپ