رساله های فلسفی

Philosophical Papers

 

INDEX- PAGE VII

Philosophy, Art, and Poetry

فلسفه، علم، مذهب، و شعر

MY SELECTED ARTICLES (PAGE 7)

http://www.ghandchi.com/index-Page7.html

 

 

 

Philosophy, Science, Religion, Art, and Poetry

فلسفه، علم، مذهب، و شعر

 ∑  Intelligent Tools: The Cornerstone of a New Civilization ابزار هوشمند شالوده تمدنی نوين 1985 و مقدمه 2001

∑  The Music of Amir Baghiri [2002]

∑  Expressions of Life [1989]

∑  Meaning of Life [1989]

∑  Fairy Tale: The Fisherman and the Jinny [1998]

∑  About Rumi's Sufism [1999]

∑  Teleology & Iranian Worldviews [1999]

∑  Jaron Lanier "You Can't Argue with a Zombie" [2002]

∑  About New Novels in Iran [2002]

∑  "Religion as a Private Matter" in the West!  [2003]

∑  Forming an Open Society in Iran [2003]

∑  Kapleau on Self-Burning [2003]

∑  Slaves of the Islamist God [2003]

∑  Metaphysics & Religion [2003] متافيزيک و مذهب

∑  Why Futurist Party for Iran  [2003]  چرا حزب آينده نگر براي ايران

∑  End Does Not Justify the Means [2003]  هدف وسيله را توجيه نميکند

∑  Dancing in the Air [2003] رقص در آسمان

∑  Impact of Intelligent Tools on Human Life and the World [2003] تأثير ابزار هوشمند بر روي زندگي بشر و جهان

∑  Why Pluralism? [2003] چرا پلوراليسم؟

∑  Iran & Law: Virtue or Rights [2003] قانون و ايران: فضيلت يا حقوق

∑  A Theory of Uniqueness Value [2003] يک تئوري ارزش ويژه

∑  Marxist Thought & Monism [2003] انديشه مارکسيستي و مونيسم

∑  Pluralism in the Western Thought [2003] پلوراليسم در انديشه غرب-کثرت گرائي

∑  What is Secularism? [2003] سکولاريسم چيست؟

∑  Is Socialism More just? [2003] آيا سوسياليسم عادلانه تر است؟

∑  Postmodernism Shaping Islamism [2003] فرامدرنيسم شکل دهنده اسلامگرائي

∑  Is Nanotechnology Real? [2003] آيا ننو تکنولوژي واقعي است؟

∑  Space and New Thinking [2004] فضا و انديشه نو

∑  A World Vision from City of Heretics [2004] يک جهان بيني از سوي شهر مرتدان

∑  Conference of the Birds [2004] کنفرانس پرندگان

∑  Referendum Society [2004] جمعيت رفراندوم

∑  Post-Anthropocentric Production-Twenty Years after Intelligent Tools[2004] توليد فرا انسان مرکزي-بيست سال پس از ابزار هوشمند

® 500-Futurist Iran: Futurism vs Terrorism [2004]ايران آينده نگر: آينده نگري در برابر تروريسم

∑  Progressiveness in the Present Epoch  [2004] ترقي خواهي در عصر کنوني (متن کامل)-ويرايش دوم

∑  Intelligent Tools-Second Edition  [2004] ابزار هوشمند-ويرايش دوم

∑  Sufism and Fatalism- A Brief Note  [2004] صوفيگري و تقدير گرائي- يک يادداشت کوتاه

∑  Philosophy of Science in 20th Century-Third Edition  [2004] فلسفه علم در قرن بيستم-ويرايش سوم

∑  Modernism and Meaning of Life  [2004] مدرنيسم و معناي زندگي

∑  The God and Us  [2005] خدا و ما

∑  Transhumanism and a Tribute to Fereidoun FM Esfandiary [2005] ترانس-هومانيسم و يادي از فريدون اسفندياري

∑   Iran and Wakeful Reflection [2005] ايران و بيدار انديشي

∑  Leibniz's Monads and Javadi's CPH [2005] مونادهاي لايبنيتس و سي. پي. اچ جوادي

∑  Descartes and Laity [2005] دکارت و لائيکات

∑  SNDP and Nanotechnology [2005]

∑  A Futurist Vision [2005] يک ديدگاه آينده نگر

∑  Spinoza's Refutation of Teleology [2005] اسپينوزا در رد علت غائي

∑  Singularity and Us يکتائي انفصالي و ما

∑  Iran's Atomic Energy and Increase of Leukemia انرژی اتمي و افزايش سرطان خون در ايران

∑  Turing and AI  [2006] تورينگ و هوش مصنوعي

∑  Futurism and Aristotle's Pluralism  [2006] آينده نگري و پلوراليسم ارسطو

∑  Pluralism and Russell's Logical Atomism [2006] پلوراليسم و اتميسم منطقي راسل

∑  Wakefulness and Enlightenment [2006] بيدار انديشي و روشن بيني

∑  What is New Age Music? [2006] موسيقي عصر جديد چيست؟

∑  Mahdaviat-IRIís Hope or Despair  [2006] مهدويت-اميد يا نااميدي جمهوري اسلامي

∑  Forgotten Forest [2006] جنگل فراموش شده

∑  Mahdaviat Part II [2006] مهدويت-بخش دوم

∑  What is Futurism? [2007] آينده نگري چيست؟

∑  Kurzweil, Harry Potter & Futurist Party  [2007] کورزويل، هري پاتر، و حزب آينده نگر

∑ AI, Singularity, and End of Death- [2007] هوش مصنوعي، نقطه انفصالي، و پايان مرگ

∑ مصاحبه با احمد بهارلو درباره آينده نگري، هوش مصنوعي، نقطه انفصالي، و پايان مرگ -VOAصدای آمريکا

∑ چرا سکولاريسم آينده ايران را رقم خواهد زد

∑ تأملي فلسفي: خردگرائي و آينده نگري

لطفاً توجه کنيد که اين صفحه ديگر به روز نميشود. لطفاً براي همه مقالات تازه  بعد از امروز به صفحه زير مراجعه کنيد:

http://www.ghandchi.com

Please note that this page will not be updated anymore. Please refer to the following page for all articles
after today. June 25, 2009

http://ghandchi.com/index2.html

-----------------------------------------------------------------------------

∑   Articles on Pluralism, Democracy & Political Theory