چرا حزب آینده نگر برای ایران
http://www.ghandchi.com/267-CheraHezbeAyandehNegar.htm
Futurist Party is Iran's Option
http://www.ghandchi.com/247-FuturistPartyOption.htm