مهدویت: امید یا ناامیدی جمهوری اسلامی

http://www.ghandchi.com/458-Mahdaviat.htm

Mahdaviat-IRIís Hope or Despair
http://www.ghandchi.com/458-MahdaviatEng.htm