Sam Ghandchiسام قندچي آمریکاستیزی رژیم و اپوزیسیون، بازی با زندگی مردم ایران است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3096-anti-americanism.htm

http://isdmovement.com/2020/0220/021020/021020-Sam-Ghandchi-Fighting-US-is-dangerous.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

 

anti-americanism

 

یکبار آمریکاستیزیِ رژیمِ اسلامیِ حاکم بر ایران و اکثریت اپوزیسیون در همان روزهای اول انقلاب در ماجرای گروگانگیری در سفارت آمریکا، آغاز نابودی ایران و ایرانی در جهان شد؛ و این روزها نیز دوباره رژیم اسلامی این بازی را در پی تراژدی پرواز 752 در ایران و منطقه ی خاورمیانه راه انداخته، و بخشی از اپوزیسیون ایران دوباره به این دام افتاده اند. بازی آمریکاستیزی در خاورمیانه با ایرانِ بعد از انقلاب57 شروع نشد و اشتباهِ تاریخی بخش اصلی جنبش فلسطین بود و به همین دلیل نیز هنوز بعد از اینهمه سال نتوانسته اند به موفقیت برسند، گرچه فلسطینی ها کم کم دارند برخورد معقول به موضوع اسراییل را می آموزند و اکنون سالهاست که رژیمِ اسلامیِ ایران، کاسه ی داغ تر از آش در خاورمیانه شده است. ما در دنیایی زندگی می کنیم که حتی کوبای فیدل کاسترو، آمریکاستیزی را به کنار گذاشته، در حالیکه بخش مهمی از اپوزیسیون ایران آنهم در کشوری که 41 سال رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی را تجربه کرده، هنوز شمار زیادی در اپوزیسیون چپ و در میان ملیون به این بازی که نام ایران و ایرانی را در 40 سال گذشته در دنیا با گروگانگیر مترادف کرده، ادامه می دهند و طبق معمول دودش به چشم ایران و همه ی ایرانیان در جهان می رود. اگر بازی غرب‌ستیزی که بعدها با کتاب جلال آل احمد تحت عنوان «غربزدگی» تئوریزه شد، سالها پیش از آن کتاب، در دوران شبه دموکراسی 1320 تا 1332، توسط حزب توده، در زمان دعوای قرارداد نفت شمال و جنوب ایران، در تبعیت از سیاستهای استالین در برابر بریتانیا، و همچنین از سوی فداییان اسلام که اسلامگرایانی بودند که از سوی جناحی از دولت بریتانیا حمایت می شدند، راه اندازی شد، و به دلیل اشتباه مصدق، خود آن رهبر بزرگ ملی و کل اپوزیسیون دموکراتیک تاوانش را داد، اکنون لازم نیست تاریخ را بخوانیم که به این حقایق پی ببریم؛ کافی است نگاهی به عراق بیاندازیم که درست امروز در وضعیت شبه دموکراسی ایرانِ سالهای 1320 تا 1332 است و پوزیسیون و اپوزیسیون آن کشور دارند همین اشتباه آمریکاسیتزی را می کنند، آنهم وقتی حاکمیت کوکلاکس کلانهایِ اسلامیِ اهل تسنن را در افغانستان، موصل و رقه دیده اند و همچنین حاکمیت کوکلاکس کلانهای شیعه را در ایران در همسایگی خود طی 40 سال، در پیش چشم خود دارند. فوری عده ای از چپی ها و ملیون ایران در پاسخ می گویند که آمریکا، القاعده و داعش را برای ساقط کردن شوروی و بعد هم در رقابت با روسیه، به راه انداخت؛ اما یادشان میرود که همین آمریکا در 20 سال اخیر بیشترین مبارزه را با القاعده و داعش انجام داده، و کشته داده، که حتی آن جانباختگان آمریکایی که در مبارزه با جنایات کوکلاکس کلانهای اسلامی در افغانستان، موصل و رقه جان دادند، از سوی اپوزیسیون ایران مورد احترام قرار نگرفتند در حالیکه جانباختن آنان، با کشته شدگان متفقین در دوران جنگ ضدفاشیستی علیه آلمان هیتلری، هیچ فرقی نداشت. آیا در زمان جنگ ضدفاشیستی کسی می گفت که آمریکای هنری فورد و بریتانیای چمبرلین، پیش از جنگ، از قدرت گرفتن آلمان هیتلری حمایت کردند، پس حالا که دارند با فاشیسم هیتلری می جنگند، فداکاری ها و ازخودگذشتگی هایشان را نباید ارج نهاد! واقعاً که این اپوزیسیون چپ و ملیون ایران ضروری است نگرش خود را به دنیا تغییر دهند وگرنه ما نمی توانیم به 41 سال حاکمیت کوکلاکس کلانهای اسلامی در ایران پایان دهیم. بعد از یک قرن تجربه ی شوروی و جنبش کمونیستی ایران و ملیونی که امروز شوربختانه دنبال همان راه ها افتاده اند، ترجیح مردم ایران ساختن کشوری نظیر کره جنوبی است و نه تکرار تجربه های شکست خورده ی کره شمالی و فلسطین.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم بهمن ماه 1398
January 26, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH